ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [636.034+631.147]:338.512
Економіка агропромислового виробництва

Органічне виробництво в племінному молочному скотарстві України / Кругляк О.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 5 - С. 33

Мета статті - дослідити ефективність впровадження органічного виробництва в молочному скотарстві України. Дослідження проводилися на даних приватного підприємства «Галекс-Агро» (Житомирська обл.), матеріалах спостережень Державної служби статистики України, Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві за 2015 рік із використанням економічних та статистичних методів. Встановлено, що, незважаючи на високі показники продуктивності та здоров’я тварин у ПП «Галекс-Агро» порівняно із сільськогосподарськими підприємствами Житомирської області, в молочному скотарстві господарству не вдалося досягти окупності приросту живої маси великої рогатої худоби, ефективність виробництва молока знаходиться на межі рентабельності. За результатами дослідження обґрунтовано висновок, за яким забезпечити ефективність впровадження органічного виробництва в молочному скотарстві можливо за умови виходу продукції галузі на ринок із цінами закупівлі, достатніми для відшкодування витрат та забезпечення норми прибутку. Табл.: 6. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: молочне скотарство, ефективність, органічне виробництво, продуктивність, собівартість, рентабельність

Список використаних джерел

 1. Безус Р. М. Організаційно-економічні засади ефективного розвитку органічного агровиробництва : Монографія / Р. М. Безус. - Дніпропетровськ : ТОВ «ЛізуновПрес», 2014. - 380 с.
 2. Гайдуцький П. І. Екологізація суспільної свідомості та розвиток агросфери / П. І. Гайдуцький, О. В. Ходаківська // Економіка АПК. - 2012. - № 11. - C. 15-21.
 3. Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві за 2015 рік / ДП «Головний науково-виробничий селекційно-інформаційний центр у тваринництві Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www / URL: http://animalbreedingcenter.org.ua/derjplemreestr - 10.02.2017 р. - Загол. з екрана.
 4. Збарський В. К. Раціональне землекористування - джерело добробуту людей (із досвіду Німеччини) / В. К. Збарський // Органічне виробництво і продовольча безпека. - Житомир : Вид-во «Полісся», 2015. - С. 19-23.
 5. Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду в регіонах України за 2015 рік : Статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. Відп. за вип. О. М. Прокопенко. - К., 2016. - 104 с.
 6. Зубець М. В. Розвиток і наукове забезпечення органічного землеробства в європейських країнах / М. В. Зубець, В. В. Медведєв, С. А. Балюк // Вісник аграрної науки. - 2010. - № 10. - C. 5-8.
 7. Лупенко Ю. Формування попиту та пропозиції на ринку органічної продукції / Ю. Лупенко // Органічне виробництво і продовольча безпека. - Житомир : Вид-во «Полісся», 2013. - С. 3-9.
 8. Методичні рекомендації з ціноутворення на органічну продукцію / [Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Саблук П. Т. та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. - К. : ННЦ ІАЕ, 2013. - 100 с.
 9. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2015 рік : Статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. Відп. за вип. О. М. Прокопенко. - К., 2016. - 48 с.
 10. Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами у 2015 році : Статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. Відп. за вип. О. М. Прокопенко. - К., 2016. - 109 с.
 11. Тваринництво України за 2015 рік : Статистичний збірник / Державна служба статистики України. Відп. за вип. О. М. Прокопенко. - К., 2016. - 211 с.
 12. Ющенко О. Розвиток органічного виробництва на Житомирщині: досвід ПП «Галекс-Агро» / О. Ющенко // Органічне виробництво і продовольча безпека. - Житомир : Вид-во «Полісся», 2013. - С. 18-20.
 13. Apparao D., Shadbolt N., Dijkstra E. Dairybase Analysis of Organic Dairy Farm Performance (2012) // http://www.organicpastoral.co.nz/site/organic/files/images/Dairybase.pdf.
 14. Grennan D., Grennan G. Teagasc Farm Walk (2015) https://www.teagasc.ie/media/website/publications /2015/369/pdf.
 15. Howlett B., Connolly L., Cowan C., Meehan H., Nielsen R. Conversion to Organic Farming (2002) // https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/farmingsectors/organicfarming/publications/Complete_Final_Compendium_Report.pdf.
 16. Kristiansen P., Taji A., Reganold J. Organic agriculture: a global perspective (2006) // http://base.dnsgb.com.ua/files/book/Agriculture/Organic-Agriculture/Organic-Agriculture.pdf.
 17. http://www.galeks-agro.com/.
Читати статтю: e_apk_2017_5_7.pdf