ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.138
Аграрний ринок

Формування екологічно орієнтованого комплексу маркетингу в аграрному виробництві / Багорка М.О. // Економіка АПК. - 2017. - № 5 - С. 43

Мета статті - дослідження еволюційного розвитку комплексу маркетингу, розробка оптимального екологічно орієнтованого комплексу маркетингу, який уможливить підвищити ефективність збутової діяльності аграрних підприємств, спрямованої на виробництво екологічно безпечної продукції, а також характеристика складових обраного комплексу. У процесі дослідження використано методи: діалектичний, системно-структурний, абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень). Елементи наукової новизни - визначена оптимальна комбінація елементів комплексу маркетингу для аграрного виробництва з урахуванням екологічної складової. Здійснено систематизацію й координацію основних складових комплексу маркетингу як основного інструментарію реалізації стратегії екологізації аграрного виробництва За результатами дослідження обґрунтовано висновок про комбінацію елементів маркетинг-міксу залежно від зовнішніх і внутрішніх факторів середовища, виду продукції та мотивування споживачів. Табл.: 6. Рис.: 2. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: комплекс маркетингу, елементи комплексу, аграрне виробництво, екологічно безпечна продукція, ціна, канали збуту, екологічні інтереси, маркетингові комунікації, екологізація аграрного виробництва

Список використаних джерел

 1. Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» (Відом. Верхов. Ради України (ВВР). 2014. - № 20-21. - Ст.721) {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133}
 2. Балабанова Л.В. Проблеми маркетингового менеджменту в умовах ринкової економіки України / Л.В. Балабанова // Торгівля і ринок України. - Донецьк: Дон ДУЕТ, 2000. - Вип. 10. Т. 1.
 3. Борисова В.А. Екологічні проблеми виробництва і споживання екологічно чистої продукції / В.А. Борисова // Економіка АПК. - 2001. - № 10. - С. 8 - 11.
 4. Гаваза Є.В. Ринок органічної продукції та його інфраструктура: сучасний стан і перспективи розвитку / Є.В. Гаваза // Економіка АПК. - 2014. - №5. - С. 131-135.
 5. Єрошина Т.В. Екологічно чиста продукція АПК: суть поняття, суспільно-географічні підходи до дослідження // Український географічний журнал. - 2012. - № 2. - С.33-37.
 6. Ильяшенко С.М. Экологический маркетинг / С.М. Ильяшенко, О.В. Прокопенко // Экономика Украины. - 2003. - №12. - С.56-61.
 7. Ларіна Я.С. Формування та механізми реалізації маркетингових стратегій в агропродовольчому підкомплексі АПК: [моногр.] // Я. С. Ларіна. - К.: Преса України, 2008. - 336 с.
 8. Левіна М.О. Теоретичні основи комплексу маркетингу / М.О. Левіна // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Сер.: Економіка. - 2010. - № 5. - С. 70-75.
 9. Мамалига С.В. Сучасні підходи до трактування маркетинг-міксу / С.В. Мамалига // Зб. наук. праць ВНАУ. - 2012. - №4 (70), Т.2. - С. 144-149.
 10. Новак Н.П. Особливості ціноутворення на органічну продукцію та засоби його удосконалення й використання в управлінні виробництвом / Н.П. Новак // Вісн. Бердянського ун-ту менеджменту і бізнесу. - 2016. - № 2(34). - С. 51-55.
 11. Оксентюк Б. Особливості комунікаційної політики просування екологічного продукту [Електронний ресурс] / Б. Оксентюк, А. Оксентюк // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2012. - Вип. 2 (7). - С. 225-233. Режим Доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12obapep.pdf.
 12. Писаренко В.В. Стан ринку органічної продукції в Україні: проблеми та перспективи / В.В. Писаренко, Т.В. Боровик // Вісн. аграр. науки Причорномор’я. - 2004. - Вип. 1. - С. 33-38.
 13. Полиенко М. Комплекс маркетинга / М. Полиенко // Онлайн энциплопедия маркетинга [Электронный ресурс]. - Доступный с http://marketopedia.ru/6-kompleks-marketinga.html.
 14. Прокопенко О.В. Підходи до удосконалення економічного мотивування екологізації виробництва / О.В. Прокопенко // Вісник Сумського держ. ун-ту. - 2002. - № 7(40). - С. 40-49.
 15. Ращенко А.В. Особливості та перспективи використання інструментів екологічного маркетингу продукції рослинництва http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4440/1/Green_marketing_mix.pdf
 16. The Price of Organic Food. [Електронний ресурс]: Агроогляд: овочі та фрукти - Режим доступу: // http://www.growveg.com/growblogpost.aspx?id=50
 17. Armstrong, G. and Kotler, F. (2001), Marketing. Zagal'nij kurs, 5th ed Izdatel'skij dom Vil'jams, Moscow, Russia.
 18. Druker, Piter F. (2003), Zadachi menedzhmenta v XXI veke, Izdatel'skij dom Vil'jams, Moscow, Russia.
 19. Meskon, M.H. Al'bert, M. and Hedouri, F. (2005), Osnovy menedzhmenta, Delo, Moscow, Russia.
Читати статтю: e_apk_2017_5_9.pdf