ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.72 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201705078
Зовнішньоекономічні відносини

Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС / Ходаківська О.В., Юрченко І.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 5 - С. 78

Розглянуто європейський досвід регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. На прикладі окремих країнах ЄС та за допомогою емпіричного методу дослідження визначено, що їх політика регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення ґрунтується на попередньо визначеній меті, яка закріплена на законодавчому рівні та виступає основним вектором аграрної політики. Встановлено, що ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення не є «вільним», а навпаки контролюється і регулюється державою через спеціалізовані державні неприбуткові агентства. Виявлено, що поширеною умовою купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення є відповідна професійна підготовка покупця, його місце проживання, наявність у нього засобів виробництва і необхідного капіталу. Політика досліджуваних країн щодо придбання земель сільськогосподарського призначення іноземцями має, переважно, характер «м’якого права». Європейською практикою напрацьовано значний досвід регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, який може бути використаний в Україні. Табл.: 2. Бібліогр.: 26.
Ключові слова: ринковий обіг, регулювання, землі сільськогосподарського призначення, принципи, купівля-продаж, досвід, продаж земель

Список використаних джерел

 1. Аграрний сектор України і Німеччини: факти та коментарі / [Ф. Зассе, О. Митченок, О. Степанюк, М. Ярошко]. - К. : Німецько-український агрополітичний діалог, 2017. - 38 с.
 2. Данкевич В.Є. Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель / В.Є. Данкевич, Т.О. Зінчук // Економіка АПК. - 2016. - № 12. - С. 84-87.
 3. Дроздюк Т.М. Ринок земель в Україні: адміністративно-правові засади регулювання : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Т. М. Дроздюк. - К., 2016. - 187 с.
 4. Земельний кодекс України [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. - 2001. - Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page9.
 5. Koнституція Peспубліки Пoльщa [Електронний ресурс]. - 1997. - Режим доступу до ресурсу: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/rosyjski/kon1.htm.
 6. Кириленко І. Г. Актуальні проблеми земельного ринку в Україні / І. Г. Кириленко, В. П. Кравчук // Економіка АПК. - 2012. - № 5.- С. 26-29.
 7. Лупенко Ю.О. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення / Ю.О. Лупенко, О.В. Ходаківська // Економіка АПК. - 2016. - № 12. - С. 5-11.
 8. Майстро С. В. Необхідність та напрями удосконалення механізму державного регулювання розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / С. В. Майстро // Теорія та практика державного управління. - 2015. - №2. - С. 1-8.
 9. Мартин О. М. Обіг сільськогосподарських земель і ринок сільськогосподарських земель: сучасна парадигма / О. М. Мартин, О. М. Вітер // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2016. - № 9. - С. 167-172.
 10. Проніна О.В. Регулювання земельних відносин на прикладі зарубіжного досвіду / О.В. Проніна // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2014. - № 1. - С. 76-82.
 11. Рищенко Т. Д. Ринок землі в Україні: характеристики та особливості формування / Т. Д. Рищенко, В. Мінмін // Комунальне господарство міст. - 2015. - №122. - С. 23-26.
 12. Саблук П.Т. Наукові засади реалізації аграрної політики в Україні / П.Т. Саблук // Зб. наук. праць Харківського нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва ; ХНАУ. - Харків, 2006. - Вип. № 9. - С. 3-10.
 13. Сальман І.Ю. Нормативно-правове забезпечення земельних відносин в Україні / І.Ю. Сальман, А.С. Даниленко, О.А. Шуст // Економіка та управління АПК. - 2016. - № 1-2 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://econommeneg.net.ua/sites/default/files/ visnyky/economika/salman_danulenko_shust_1-2_2016.pdf(дата звернення: 31.12.2016). - Назва з екрана.
 14. Ступень М. Г. Ринок земель в Україні: основні проблеми та перспективи розвитку / М. Г. Ступень, Ю. І. Дума // Економіст. - 2015. - № 4. - С. 40-41.
 15. Федоров М.М. Організаційно-економічні передумови формування ринку земель сільськогосподарського призначення / М.М. Федоров // Економіка АПК. - 2003. - № 1. - С. 25-31.
 16. Ходаківська О. В. Неправда, що в ринковій економіці не регулюють обіг ділянок../ О. В. Ходаківська // Голос України. - №245 (6499) від 23.12.2016. - С. 3 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/281537.
 17. Ходаківська О. В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в країнах ЄС: можливості використання досвіду в Україні / О. В. Ходаківська // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 30-36.
 18. Шпичак О. М. Проблеми земельної реформи і ціни землі сільськогосподарського призначення / О.М. Шпичак // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент. Вип. 168. Ч. 1 : зб. наук. праць ; редкол. Д. О. Мельничук. - К.: НУБІПУ, 2011. - С. 10-17.
 19. Agencja Nieruchomości Rolnych [Електронний ресурс] // 1991 - Режим доступу до ресурсу: http://www.anr.gov.pl/web/guest/o-agencji2;jsessionid=31119469285EF58B64926D0AF20519D9.internet_sb1.
 20. BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH [Електронний ресурс]. - 1992. - Режим доступу до ресурсу: http://www.bvvg.de/INTERNET/internet.nsf/HTMLST/UNTERNEHMEN.
 21. Code rural et de la peche maritime [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0A462CE4C49AFA6D13 AEC0761CA8BD94.tpdila16v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20170301
 22. D'orientation agricole [Електронний ресурс]. - 1960. - Режим доступу до ресурсу: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do; jsessionid=7646D13BFCD6F8E2B 70508FAC7752339.tpdila16v_2?cidTexte =JORFTEXT000000508777&dateTexte=20170301.
 23. Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (Grundstückverkehrsgesetz - GrdstVG) [Електронний ресурс] // Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. - 1961. - Режим доступу до ресурсу: https://www.gesetze-im-internet.de /grdstvg/BJNR010910961.html.
 24. Societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural (SAFER) [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://www.safer.fr/missions-safer.asp.
 25. Ustawa O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Dz.U. 1991 Nr 107 poz. 464 [Електронний ресурс] // SEJM. - 1991. - Режим доступу до ресурсу: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911070464.
 26. Ustawa о kształtowaniu ustroju rolnego [Електронний ресурс] // SEJM. - 2003. - Режим доступу до ресурсу: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030640592.
Читати статтю: e_apk_2017_5_14.pdf