ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 666.791
Сторінка молодого науковця

Забезпечення вітчизняних хмелярських підприємств виробничими ресурсами / Гіренко Ю.О. // Економіка АПК. - 2017. - № 5 - С. 86

Мета статті - оцінювання сучасного стану забезпечення хмелярів виробничими ресурсами та ідентифікація ключових чинників, які на нього впливають, для розробки напрямів і заходів щодо відродження вітчизняної хмелярської галузі. У процесі дослідження використано наукові методи: економіко-статистичний - для оцінювання стану забезпечення хмелярів виробничими ресурсами; аналізу й синтезу - для з’ясування причин, які його зумовлюють; табличний і графічний - для наочності зображення одержаних результатів дослідження; абстрактно-логічний - для формування висновків. Результати дослідження - оцінено стан забезпечення хмелярів виробничими ресурсами. Дослідження проведено як по видах виробничих ресурсів, так і в цілому по підприємству, що дало змогу комплексно висвітлити проблему. Виявлено основні чинники, які зумовили сучасний стан забезпечення виробничими ресурсами. Знайшли подальший розвиток методичні та практичні аспекти оцінювання забезпечення хмелярів виробничими ресурсами, що на відміну від існуючих передбачають застосування показника авансованого капіталу в процесі вирощування хмелю. Практична значущість одержаних результатів полягає у формуванні аналітичної бази для розробки системи заходів щодо відродження вітчизняної галузі хмелярства. Табл.: 5. Рис.: 4. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: виробничі ресурси, авансований капітал, підприємство, вирощування хмелю, модернізація

Список використаних джерел

  1. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підруч. / В.Г. Андрійчук. - К.:КНЕУ, 2013. - 780 с.
  2. Проценко А.В. Інноваційне забезпечення галузі хмелярства / А.В. Проценко // Економіка АПК. - 2010. - № 8. - С. 112-118.
  3. Рудик Р.І. Експортно-імпортні операції на ринку хмелепродукції / Р.І. Рудик // Економіка АПК. - 2012. - № 2. - C. 103-109.
  4. Савченко Ю.І. Тенденції розвитку ринку хмелю / Ю.І. Савченко, Т.Ю. Приймачук, Т.Ю. Сітнікова // Вісн. аграр. науки. - 2012. - № 2. - С. 67-71.
  5. Світлишин І.І. Ефект функціонування підприємства: сутність і види / І. І. Світлишин // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. - №1(49). - С. 74-87.
  6. Anon A. Hopfen - Rundschau / A. Anon // Wolncach. - 1991. - T. 42. - № 3. - P. 28-31.
  7. Sugier D. // Evaluation of the macro - element nutritional state of hops on the basis of the chemical analyses of leaves and soil / D. Sugier, C. Szewczuk // Lublin, 2002. - University of Agrikulture. - P. 87-96.
  8. Kettner, L. Hallertauer Hopfenbau / L. Kettner.-Mainburbug,1976. - P. 67.
  9. Kohlmann, H. Der Hopfen / H. Kohlmann, A. Kastner // Wolnzach. 1975. - P. 14.
Читати статтю: e_apk_2017_5_15.pdf