ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.22
Сторінка молодого науковця

Світовий досвід ринкового обігу земель / Лойко С.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 5 - С. 91

Метою статті є дослідження світового досвіду ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення з можливістю імплементації окремих його складових у вітчизняну практику регулювання земельних відносин. Для досягнення поставленої мети використовувалися такі методи: історичний, порівняльний, абстрактно-логічний та метод системного аналізу У статті розкривається зміст земельних реформ в різних країнах світу. Встановлено, що спільними заходами країн які здійснювали реформування аграрного сектора, було: прийняття низки законодавчих актів для регулювання земельних відносин; роздержавлення земель; визначення порядку приватизації земель; запровадження вільної конкуренції та ринку землі. Досліджуючи сучасне регулювання земельних відносин за кордоном встановлено, що у зарубіжних країнах до такого багатства як земля ставляться з великою обережністю, намагаючись максимально використовувати її в інтересах суспільства. Дослідивши земельні реформи, можна зробити висновок, що головним інструментом виступає виважена політика держави в аграрній сфері, а ефективним сільське господарство буде тоді, коли модель земельних відносин відповідає інтересам та потребам країни. Світовий досвід переконує, що країни досягають добрих результатів у сільському господарстві, якщо держава здійснює контроль за використанням та обігом сільськогосподарських земель, встановлює обмеження щодо їх продажу та оренди. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: земельні відносини, земельна ділянка, оренда землі, ринок землі, сільське господарство, зарубіжні країни

Список використаних джерел

 1. Аграрний портал Совхоз Во Франции арендатора ценят выше, чем владельца [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sovxoz.com/vo-francii-arendatora-cenyat-vyshe-chem-vladelca/
 2. Альошкіна Л. П. Розвиток світового ринку земель та застосування передового досвіду в Україні / Л. П. Альошкіна // Агросвіт. - 2011. - №21. - С. 6-9.
 3. Бойко Л.М. Регулювання земельних відносин у сільському господарстві : моногр. / Л.М. Бойко. - К.:ННЦ ІАЕ, 2011. - 316 с.
 4. Вдович В.М. Адаптація зарубіжного досвіду до формування системи земельних відносин в Україні / В. М.Вдович, А. П.Слюсарчук // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2013. - Вип. 181(1). - С. 165-169 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2013_181(1)__31.
 5. Власов В. І. Право власності на землю та її використання в аграрному виробництві / В. І. Власов // Трансформація земельних відносин до ринкових умов : Зб. Матер. Одинадцятих зборів Всеукр. конгр. вчених економістів-аграрників, Київ, 26-27 лют. 2009 р. / [Редкол. : П.Т. Саблук та ін.]. - К. : ННЦ ІАЕ, 2009. - С. 275-280.
 6. Гега П.Т. Використання зарубіжного досвіду реформування земельних відносин, як захід протидії корупції / П. Т. Гега, В. А. Пустовіт // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2012. - Вип. 1. - С. 93-100 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2012_1_12.
 7. Данкевич В.Є. Державні земельні банки - формування та функціонування в ринково розвинутих країнах / В. Є. Данкевич, Ю. П. Макаренко // Наук. пр. Полтавської державної аграр. академії - 2014. - Вип. 1(8) - С. 93-98 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/8.1/093.pdf
 8. Данкевич В.Є. Тенденції розвитку земельних відносин в умовах глобалізації / В. Є. Данкевич // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту Серія «Економіка і менеджмент» - 2013. - Вип. 4 (55). - С.42-47.
 9. Дудич Г. Застосування у сільському господарстві України зарубіжного досвіду удосконалення земельних відносин / Г. Дудич // Аграрна економіка - 2014. - Т.7. - № 1-2 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: file:///D:/Documents%20and%20Settings/User/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/ae_2014_7_1-2_19.pdf.
 10. Коваленко Т.О. Земельні реформи у зарубіжних країнах / Т. О. Коваленко, А. М. Мірошниченко // Агробізнес сьогодні. - 2015. - №11(306) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/u-pravovomu-poli/3442-zemelni-reformy-u-zarubizhnykh-kraiinakh.html.
 11. Кошкалда І.В. Земельні відносини в аграрному секторі економіки України: [моногр.] / І.В. Кошкалда / Харк. нац. аграр.ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х.: Гриф, 2012. - 352 с.
 12. Куліш І.М. Напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій України в контексті використання досвіду Бразилії та Аргентини / І. М. Куліш // Регіональна економіка. - 2013. - № 3. - С. 169-177 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2013_3_19.
 13. Олійник О. Державний земельний банк: мета створення та організація діяльності / О. Олійник // Агробізнес сьогодні. - 2012. - №22(245) - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/ekspertna-dumka/1353-derzhavnyi-zemelnyi-bank-meta-stvorennia-ta-organizatsiia-diialnosti.html.
 14. Проніна О.В. Регулювання земельних відносин на прикладі зарубіжного досвіду / О. В. Проніна // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2014. - № 1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2014_1_20.
 15. Романовська О. Міжнародний досвід земельної реформи: чому немає панацеї / О.Романовська // Проект «Популярна економіка: моніторинг реформ» (№11) 28. 05. 2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.case-ukraine.com.ua/zvit-mizhnarodnij-dosvid-zemelno%D1%97-reformi-chomu-nemaye-panace%D1%97/.
 16. Ходаківська О. В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в країнах ЄС : можливості використання досвіду в Україні / О. В. Ходаківська // Економіка АПК. - 2012. - №5. - С. 30-36.
 17. Шарий Г.І. Закордонний досвід управління та реформування земельних відносин / Г. І. Шарий // Інноваційна економіка. - 2013. - №6 (44). - С. 165-166.
 18. Changes legislation regarding purchase of agricultural land in Poland - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.agroberichtenbuitenland.nl/polen/changes-legislation-regarding-purchase-agricultural-land-poland/#.
 19. French Farm Sales and the Role of SAFER - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.french-property.com/news/french_property/safer_land_farm_sales_france/.
 20. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ierigz.waw.pl.
 21. Popek S. Food and Agricultural Industry in Poland after European Union Accession / S. Popek, T. Sikora // The food industry in Europe [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ip.aua.gr/studies.asp.
 22. Pourquoi les Safer ont-elles été créées ? - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.safer.fr/protection-terres-agricoles.asp
 23. Structural changes in Germany as a result of climbing agricultural land price [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/infographic/structural-changes-in-germany-as-a-result-of-climbing-agricultural-land-price/.
Читати статтю: e_apk_2017_5_16.pdf