ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 38.432.009.12:636
Сторінка молодого науковця

Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства аграрних підприємств / Євтушенко В.Д. // Економіка АПК. - 2017. - № 6 - С. 105

Метою дослідження є удосконалення методичних підходів до оцінки рівня конкурентоспроможності продукції скотарства в аграрних підприємствах України для підвищення ефективності управління нею. Проведено порівняльне оцінювання конкурентоспроможності продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах областей України аналітичним методом з використанням інтегрального показника. При оцінці конкурентоспроможності продукції скотарства використовувалися показники: продуктивність тварин, повна собівартість і ціна продукції, частка ринку, прибуток із розрахунку на одиницю продукції, частка реалізованої продукції високої якості, рівень рентабельності, рівень спеціалізації, темп росту обсягів виробництва продукції. Як новизна - запропонована методика оцінки рівня конкурентоспроможності продукції скотарства може бути використана для вибору ефективних шляхів його підвищення. Рис.: 2. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, продукція скотарства, ринок, конкурентоспроможність, оцінка

Список використаних джерел

  1. Конкурентоспроможність підприємства : оцінка рівня та напрями підвищення : [моногр. ; за заг. ред. О. Г. Янкового]. - Одеса : Атлант, 2013. - 470 с.
  2. Конкурентоспроможність продукції скотарства і птахівництва України в системі євроінтеграції: моногр. / М.М. Ільчук, І.А. Коновал, І.В. Мельникова та ін. - К.: Вид-во ТОВ «Агар Медіа Груп», 2015. - 322 с.
  3. Легеза Д.Г. Конкурентоспроможність продукції сільськогосподарських підприємств: моногр. / Д.Г. Легеза. - К. :ННЦ «ІАЕ», 2011. - 396 с.
  4. Лисенко Н. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції м’ясопереробних підприємств / Н.Лисенко //Актуальні проблеми економіки. - 2007. - №1 (77). - С.61- 68.
  5. Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства за 2015 р.: стат. бюлетень // Державна служба статистики України; відповід. за вип. О.М. Прокопенко. - К., 2015. - 30 с.
  6. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2015 рік : стат. бюлетень // Державна служба статистики України ; відповід. за вип. О.М. Прокопенко. - К., 2016. - 52 с.
  7. Porter M. Competitive Advantages. Creating and sustaining Superior Performance /M. Porter. - New York: Free Press, 1985. - 556 p.
  8. Prahalad C. Competitive advantages / C. Prahalad. - Boston: Harvard Business Scholl Press, 2005. - 552 p.
  9. Russell R.S. Operation Management. Quality and Competitiveness in a Global Environment / R.S. Russell, B.W.Taylor [5th edition]. - Denver, John Wiley & Sons, Inc.,2006. - 807 p.
Читати статтю: e_apk_2017_6_17.pdf