ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 001.8:[338.436.33-027.1]:342.25
Управління та інформаційне забезпечення

Методологія управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону в умовах децентралізації влади / Самофатова В.А. // Економіка АПК. - 2017. - № 6 - С. 86

Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні методологічних засад, а також розробки практичних рекомендацій з управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону в умовах децен-тралізації влади. У процесі дослідження використано методи: історичний, діалектичний, абстрактно-логічний, інтеграційний, системно-структурного аналізу і синтезу. Як елементи наукової новизни систематизовані принципи, що відображають методологічні засади просторово-територіальної моделі управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону в умовах децентралізації влади. Представлена авторська характеристика структури агропродовольчої сфери регіону. Реалізовано принцип системного підходу до сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону, виходячи з суті децентралізації державного управління з орієнтацією на формування континуального сільсько-міського соціуму та перетворення України в одну з провідних агропродовольчих країн світу. За результатами дослідження обґрунтовано висновок, що запропонована методологія є важливою для функціонування об’єднаних територіальних громад і як спосіб подолання дискретності розвитку агропродовольчої сфери регіону. Рис.: 1. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: агропродовольча сфера, методологія управління, сталий розвиток, об’єднана територіальна громада, децентралізація влади

Список використаних джерел

 1. Бобра Т. В. Философско-методологические аспекты исследования геоэкотонов и экотонизации геопространства / Т. В. Бобра // Геополитика и экогеодинамика регионов. - 2007. - Вып. 2. - С. 13-23.
 2. Бородіна О. Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію (теоретико-методологічний аспект) / О. Бородіна // Економіка АПК. - 2014. - №4 - С. 55-72.
 3. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» № 157-19. Поточна редакція від 01.01.2017 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19
 4. Измалков А.А. Факторы и принципы разработки стратегии развития регионального АПК / А. А. Измалков // Вестник Курской госуд. с.-х. академии. - 2015. - №3 - С. 1-6.
 5. Кропивко М.Ф. Розвиток сільськогосподарської дорадчої діяльності в умовах децентралізації влади та Євроінтеграції: доп. / М.Ф. Кропивко. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/563c13da32f6285ec22575a00045974e/4d82ad001b8d99bfc2257e21002b8653/$FILE/Доповідь%203.pdf
 6. Павлов О. І. Життя на сільських територіях: реалії та суспільні очікування / О. І. Павлов // Економіст. - 2013. - №3. - С. 4-6.
 7. Практичний посібник з формування спроможних територіальних громад [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zhydachivrda.org.ua/file/image/051/posibnik_gromadi_1.pdf
 8. Саблук П. Т. Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки України та роль науки у її становленні) / П. Т. Саблук // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. - 2011. - №2. - С. 200-208.
 9. Соціо-еколого-економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах: проблеми та шляхи їх розв’язання: моногр. / авт. кол. О. І. Павлов, К. Б. Козак, Д. Ф. Крисанов [та ін.]; за ред. О. І. Павлова. - Одеса: Астропринт, 2015. - 512 с.
 10. Сторонянська І.З. Напрямки модернізації фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи / І.З. Сторонянська, А.О. Пелехатий // Фінанси України. - 2014. - №10. - С. 97-108.
 11. Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 року. Проект [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://sd4ua.org/wp-content/uploads/2016/11/Strategy_Sustainable_Development_UA.pdf.
 12. Цілі сталого розвитку 2016-2030. Агентство ООН в Україні [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/oon-v-ukraini/ukraina-ta-oon-70-rokiv-razom.
 13. Aurélie Trouvé, Marielle Berriet-Solliec (2010). Regionalization in European Agricultural Policy: Institutional Actualities, Issues and Prospects. Regional Studies, Vol. 44, Iss. 8, pages 1005-1017.
 14. European Sustainable Development Network [Online] - available at: http://www.sd-network.eu
 15. Janet Dwyer, Neil Ward, Philip Lowe, and David Baldock (2007). European Rural Development under the Common Agricultural Policy's ‘Second Pillar’: Institutional Conservatism and Innovation, Regional Studies, Vol. 41, Iss. 7, p. 873-888.
 16. Markku Sotarauta, Andrew Beer, and John Gibney (2016). Making sense of leadership in urban and regional development, Regional Studies, Vol. 51, Iss. 2, p. 187-193.
 17. Sergio J. Rey; Mark V. Janikas (2005). Regional convergence, inequality, and space. Journal of Economic Geography, Vol.5. Issue 2, p. 155-176.
 18. The Common Agricultural Policy after 2013. European Commission [Online] - available at: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013_en.
Читати статтю: e_apk_2017_6_15.pdf