ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.115 (1.6.7)
Економіка агропромислового виробництва

Особливості трансформації сільських домогосподарств у сімейні фермерські господарства / Збарський В.К., Алєксєєва Ю.Ю. // Економіка АПК. - 2017. - № 7 - С. 23

Досліджується теорія і практика розвитку малого аграрного бізнесу в Україні. Зокрема, узагальнено сутнісну характеристику малих сімейних ферм в аграрному секторі економіки, місце в ринковій економіці та встановлено критерії типізації суб’єктів аграрної господарської структури. Показано досвід розвитку малого агробізнесу в сільському господарстві США. Визначено виробничо-фінансовий стан, тенденції економічної стійкості та перспективи фермерських господарств, передумови пореформеного їх розвитку, сучасний стан та майбутнє особистих селянських господарств за умов трансформації у сімейні фермерські господарства. Обґрунтовано посилення впливу ринкових інструментів і держави на дохідність та ефективність суб’єктів малого підприємництва в сільських поселеннях України. Без державної підтримки й з’ясування своєї комплексної ідентифікації у законодавстві з-поміж інших форм господарювання сімейно-самозайняте фермерство не може сформувати навколо себе необхідних інституційних механізмів - важливих елементів функціонування розвиненого ринку та соціально орієнтованої сільської економіки. Табл.: 4. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: малі форми господарювання, малий агробізнес, підприємництво, розвиток, ефективність, господарства населення, критерії малого агробізнесу

Список використаних джерел

 1. Богданов А.А. Всеобщаяо рганизационная наука / А.А. Богданов. - М.: Мысль. - 1985. - С. 30-31.
 2. Малік М.Й. Теоретичні засади та напрями трасформації особистих селянських господарств / М.Й. Малік, В.М. Заяць // Економіка АПК. - 2013. - № 5. - 153 с.
 3. Кропивко М. М. Селянські господарства України: моногр. / М.М. Кропивко. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. - 254 с.
 4. Збарський В.К. Особисті селянські господарства у формуванні продовольчої безпеки України / В.К. Збарський // Економіка АПК. - 2012. - № 2. - С. 22-27.
 5. Збарський В.К. Правові основи становлення та розвитку особистих селянських господарств / В.К. Збарський // Вісн. Сумськ. НАУ. - 2011. - № 2. - С. 324-331.
 6. Шпичак О.М. Реалізація продукції особистим селянським господарством - витрати, ціни, ефективність : моногр. / О.М. Шпичак, І.В. Свиноус. - К.: ННЦ ІАЕ, 2008. - 300 с.
 7. Шульский М.Г. Особисті господарства населення: стан, можливості і перспективи : моногр. / М.Г. Шульский. - Львів: «Край», 2003. - 280 с.
 8. Аграрные преобразования в Восточной Германии. - М.: Наука, 1997. - С. 27-30.
 9. Аграрный сектор США в конце ХХ века ; под. ред. д.э.н. Б.А. Чернякова. - М.: Наука, 1997. - С. 32-38.
 10. Энгельгардт А.Н. Из деревни: 12 писем, 1872-1887 / А.Н. Энгельгардт. - М.: Мысль, 1987. - 636 с.
 11. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні : моногр. / П.Т. Саблук. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2006. - 396 с.
 12. Прокопа І.В. Господарства населення в аграрному виробництві і сільському розвитку / І.В. Прокопа, Т.В. Беркута. - К.: Ін-т екон. та прогнозув. НААН України - 2011. - 240 с.
 13. Чаянов А.В. Организация крестьянского хазяйства / А.В. Чаянов. - М.: Коопиздат, 1925. - 388 с.
 14. Kenneth H. Cooper. Aerobics Program For Total Well-Being: Exercise, Diet , AndEmotionalBalancePaperback- March 1, 1985.
 15. Thingsthe New Censuso fAgriculture Tells Us About Family Farmersand Our Food System. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу:http://www.farmaid.org/site/c.qlI5IhNVJsE /b.9147949/k.EBAC/Ag_Census.htm.
 16. Zvi Lerman. Landre formand farm performance in Europe and Сentral Asia: a 20 yearperspective. Department of Agricultural Economics and Management, The Hebrew University of Jerusalem, Israel, 19 р.
 17. David Aikman & Katherine Milligan. Leadershipin Social Enterprise: Howto Manage Yourselfandthe Team. May 2014. - 56.
 18. Strategiarozwojuobszarówwiejskich. Polska - Ukraina / SikoraTomasz - StarePole, 2006. - Р. 15.
Читати статтю: e_apk_2017_7_5.pdf