ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.137.2:639.3:339.923:061.1
Економіка агропромислового виробництва

Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва / Кірейцева О.В., Сокол Л.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 7 - С. 29

Висвітлено екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва. Запропоновано концептуальну модель сталого сільськогосподарського природокористування, описано основні екологічні проблеми, які перешкоджають її запровадженню. Зосереджено увагу на методичних і науково-практичних рекомендаціях щодо розв’язання екологічних проблем при запровадженні концепції сталого сільськогосподарського природокористування. Сільськогосподарське виробництво продукції як один із найпоширеніших видів людської діяльності здійснює шкідливий вплив на навколишнє природне середовище, оскільки основними порушниками природної рівноваги вважали свого часу промисловість і транспорт. Нині сільське господарство на першому місці по забрудненню навколишнього середовища. Стан земель України, що знаходяться у сфері сільськогосподарської діяльності, незадовільний. Серйозні проблеми для навколишнього середовища виникають через ненормоване застосування у сільськогосподарському виробництві мінеральних добрив та агрохімікатів, які разом із дощовими потоками і підземними водами потрапляють в річки й озера, завдаючи відчутної шкоди басейнам великих річок, рибним запасам і рослинності. Також існує проблема відходів в аграрному секторі та пов'язаної з ним переробної промисловості. Елементом наукової новизни є запропонована концепція сталого розвитку агросфери, що передбачає вибір пріоритетів сталого розвитку аграрного сектору економіки, моніторинг індикаторів сталого розвитку, перебудову свідомості виробників і споживачів сільськогосподарської продукції й міжнародну співпрацю в даній сфері. Така модель вимагає організаційного та економічного забезпечення управління сталим сільськогосподарським природокористуванням. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, екологічні проблеми, сільське господарство, екологія, природні ресурси

Список використаних джерел

 1. Артиш В.І. Порівняльна оцінка інтенсивного та екологічно чистого ведення сільського господарства / В.І. Артиш // Економіка АПК. - 2005. - № 10. - С. 20-23.
 2. Вовк В.І. Сертифікація органічного сільського господарства в Україні: сучасний стан, перспективи, стратегія на майбутнє / В.І. Вовк // Міжнар. семінар «Органічні продукти харчування. Сучасні тенденції виробництва і маркетингу». - Львів, 2004. - С. 3-6.
 3. Галушкина Т.П. Экономические инструменты экологического менеджмента (теория и практика): моногр. / Т.П. Галушкина. - Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 2000. - 280 с.
 4. Генетично модифікований організм. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/.
 5. Головченко Н.М. Роль інтеграції сільськогосподарських підпри- ємств в органічному виробництві України / Н.М. Головченко // Фінансово- бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів: міжнар. наук.-практ. конф. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2009. - Т. 2. - С. 286.
 6. Греков В.О. Сертифікація грунтів в органічному виробництві / В.О. Греков, В.М. Панасенко, А.І. Мельник // Агроекологічний журнал. - 2009. - № 3. - С. 51-55.
 7. Державна служба статистики України. - [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua
 8. ДИРЕКТИВА № 2008/99/ЕС Европейского Парламента и Совета об уголовно-правовой охране окружающей среды. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a63
 9. Дідковська Л.І. Вирощування ГМ-рослин: світова практика та вітчизняні реалії. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/17_PN_2015/Economics/12_194880.doc.htm.
 10. Екологія та охорона навколишнього природнього середовища. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pidruchniki.com/19240701/ekologiya/suchasniy_stan_gruntiv_ukrayini_shlyahi_yogo_polipshennya.
 11. Екологічні проблеми агропромислового комплексу. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buklib.net/books/23475/.
 12. Кірейцева О.В. Екологічні проблеми в сільському виробництві/ О.В. Кірейцева // Вісн. НУБіП України. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"/ редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп.ред.) та ін. - 2016. - Вип. 244. - С. 274-282.
 13. Ковальова О.В. Методичний підхід до оцінки екологічної спрямованості сільськогосподарського виробництва / О.В. Ковальова // Вісн. Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства. Вип. 64. - Харків: ХНТУСГ, 2007. - С. 182-187. - (Серія: «Економічні науки»).
 14. Охорона водного середовища. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://urokof.net/?id=NzQ0.
 15. Постанова Верховної Ради України про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ecobank.org.ua/NB/DocLib/1.2.07.pdf.
 16. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки: Закон України - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgiеnreg=1989-14. - Заголовок з екрану.
 17. Сокол Л.М. Удосконалення управління екологічною складовою сільськогосподарського землекористування / Л.М. Сокол // Вісн. НУБіП України: Серія «Економіка, аграрний менеджмент та бізнес». - 2014. - Вип. 200, Ч.1. - С. 298-304.
 18. Сокол Л.М. Концептуальні основи сталого розвитку сільськогосподарського природокористування / Л.М. Сокол // Вісник НУБіП України: Серія «Економіка, аграрний менеджмент та бізнес». - 2013. - Вип. 181, Ч.2. - С. 299-306.
 19. Соломаха В.А. Збереження біорізноманіття у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю / В.А. Соломаха та ін. - К.: Центр учбової літ-ри, 2005. - 124 с.
 20. Теоретичні питання поводження з генетично модифікованими організмами. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sharaprynt.com.ua/load/referaty/referaty/teoretichni_pitannja_povodzhennja_z_genetichno_modifikovanimi_organizmami/6-1-0-380
 21. Тимчасовий порядок ввезення, державного випробування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин в Україні. Постанова. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1304-98-п
 22. Управління землекористуванням: підруч. / [Горлачук В.В., Гаркуша О.М., В’юн В.Г. та ін.]; за ред. В.В. Горлачука. - Миколаїв: Іліон, 2011. - 376 с.
 23. Шкуратов О.І. Організаційно-економічний механізм екологічної безпеки в аграрному секторі економіки / О.І. Шкуратов // Сталий розвиток економіки. - 2012. - № 2.
 24. Vandana Shiva. Howeconomicgrowthhasbecomeanti-life [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/01/how-economic-growth-has-become-anti-life.
Читати статтю: e_apk_2017_7_6.pdf