ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1.027
Аграрний ринок

Маркетинг у системі формування ринку органічної агропродовольчої продукції / Дудар Т.Г., Шумейко О.Т., Дудар В.Т. // Економіка АПК. - 2017. - № 7 - С. 46

Мета статті - розкриття сутності поняття “маркетинг органічної продукції”, дослідження концептуальних взаємозв’язків маркетингу органічної агропродовольчої продукції з екологічним маркетингом, маркетингом відносин, стратегічним, соціальним і маркетингом комплексної якості в контексті повноцінного й безпечного здорового харчування людей, збереження довкілля. Методика досліджень ґрунтувалася на діалектичному пізнанні тлумачень понять“екологічний маркетинг” і “маркетинг органічної продукції” зарубіжними й вітчизняними вченими та можливостей їх застосування в ефективному функціонуванні ринку органічної агропродовольчої продукції, охороні довкілля. Встановлено, що маркетинг органічної агропродовольчої продукції - це процес управління, за допомогою якого виявляють, прогнозують і задовольняють потреби споживачів та суспільства в повноцінних продуктах для безпечного і здорового харчування людей, які виготовлені за органічними стандартами на засадах сталого розвитку й дохідності агровиробництва, без створення загроз для довкілля. Елементами наукової новизни є інституції та механізми регулювання виробництва органічної агропродовольчої продукції. Наведено взаємозв’язки концепції маркетингу органічної агропродовольчої продукції з концепціями екологічного маркетингу, маркетингу відносин, стратегічного, соціального і маркетингу комплексної якості, які уможливили комплексно її розглянути. Запропоновано модель інституцій та механізмів регулювання виробництва органічної агропродовольчої продукції в Україні. Обгрунтовано висновок, що національний органічний сектор потребує адресної державної підтримки, зокрема, стимулівної політики щодо залучення інвесторів до сфери органічного агровиробництва наданням певних пільг, спільним фінансуванням проектів, створенням інфраструктури органічного агропродовольчого ринку. Рис.: 2. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: маркетинг органічної продукції, органічна агропродовольча продукція, екологічний маркетинг, маркетинг відносин, маркетинг комплексної якості, інституції, сертифікація, довкілля

Список використаних джерел

 1. Армстронг Г. Маркетинг: Загальний курс / А. Армстронг, Ф. Котлер. - М.К.: Видав. Дім “Вільямс”, 2001. - 608 с.
 2. Артиш В.І. Розвиток світового ринку органічної продукції / В.І. Артиш // Економіка АПК. - 2010. - № 3. - С. 113-116.
 3. Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Кн. 1 / [Редкол. Милованов Є. та ін.] - Львів: ЛА “Піраміда”, 2008. - 204 с.
 4. Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Кн. 2 / [Редкол. Милованов Є. та ін.] - Львів: ЛА “Піраміда”, 2010. - 160 с.
 5. Залога З.М. Державне регулювання аграрної сфери країн Європейського Союзу: еволюція і сучасність / З.М. Залога, І.М. Галіней // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Екон. пробл. ринк. трансформації України: Зб. наук. пр. - 2003. - Вип. 1 (39). - С. 305-314.
 6. Зінчук Т.О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки: моногр. / Т.О. Зінчук. - Житомир: ДВНЗ “Держ. агроеколог. ун-т”, 2008. - 384 с.
 7. Інтернет ресурс: https://rolnictwoekologiczne.org/.
 8. Кобець М.І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку / М.І. Кобець // Проект “Аграрна політика для людського розвитку”. Актуальні питання аграрної політики: зб. робіт 2003-2004. - № 11. - С. 106-132.
 9. Попова О.Л. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми / О.Л. Попова - К.: Ін-т екон. та прогнозув НАН України, 2009. - 352 с.
 10. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини: Закон України від 03.09.2013р. № 425 - VII. - Голос України. - 2013. - № 188.
 11. Програма дій “Порядок денний на ХХІ століття” / ВГО “Україна порядок денний на ХХІ століття”. - 2000. - 360 с.
 12. Рудницька О.В. Ринок продукції органічного землеробства в Україні / О.В. Рудницька // Агроінком. - 2006. - №1. - С. 31-34.
 13. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org
 14. Шубравська О.В. Сільськогосподарське виробництво України: нові можливості та виклики розвитку / О.В. Шубравська // Економіка України. - 2015. № 5 (642) - С. 40-51.
 15. Bronakowski H. Marketing i rynek produktów oraz uslug ekologicznych. Encyklopedyczny zarys wybranych problemów, Politechnika Białostocka, Białostok 1996, s. 100.
 16. Henion K.E., Kinnear T.C., Ecological Marketing, AMA, Chicago, 1974.
 17. Pilarczyk B, Nesterowcz R. Marketing ekologicznych produktów żywnósciowych. - Warszawa: Wydawnictwo Oficyna a Wołters Kluwer business, 2010. - 260 s.
 18. Pilarski S., Grzybowska M., Brzeziński M. Rynek zywności ekologicznej // Seria: Monografie i rozprawy. - Łomża: Wydawnictwo Wyżsej Skoly Agrobiznecu w Łomży, 2003. - 199 s.
 19. Rudawska I. Ekologiczna odpowiedzialność przedsieboirstw. „Marketing i Rynek” 2008, nr. 5, s. 7-12.
 20. Urban S. Marketing produktów spożywczych. Wydawnictwo AE im. Langego we Wroclawiu 1999.
Читати статтю: e_apk_2017_7_8.pdf