ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 519.866:330.55:338.51
Ціноутворення та цінова політика

Чинники підвищення цін на зерно в Україні / Грицюк П.М., Бачишина Л.Д. // Економіка АПК. - 2017. - № 7 - С. 54

Мета статті - проаналізувати вплив коливань показників валового збору зернових та цін на зерно на міжнародних ринках на формування внутрішньої ціни на зерно в Україні; розробити математичні моделі для прогнозування внутрішньої ціни на зерно. Основним методом досліджень - кореляційно-регресійний аналіз, використаний для аналізу відносного впливу на формування цін на зерно таких факторів, як валовий збір зерна, ціна на зернові на міжнародних ринках і курс гривні по відношенню до світових валют. У дослідженні використано статистичні дані Державної служби статистики України й дані Міністерства сільського господарства США. Виявлено помітну кореляційну залежність між відхиленнями валового збору та цін на зерно від відповідних трендових моделей, побудовано регресійну модель, яка описує взаємозв’язок факторів «приріст валового збору - приріст ціни на зерно». Визначено основні інструменти підвищення прибутковості зернової галузі на сучасному етапі: оновлення сортової бази, застосування нових технологій обробітку грунту, використання високопродуктивної техніки, високоточних і високоощадних агротехнологій вирощування зернових культур, прогнозування показників зернової галузі України та окремих регіонів. Встановлено, що основний вплив на формування ціни на зерно в Україні чинять такі фактори, як валовий збір, витрати зерновиробництва, експортна ціна на зернові та курс гривні по відношенню до долара. Побудовано прогнозну модель ціни на зерно, яка відображає вплив цих факторів. Високоточне прогнозування відкриває широкі можливості для оптимального планування структури посівних площ зернових у різних регіонах та підвищення дохідності зернової галузі в Україні. Табл.: 5. Рис.: 4. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: ціна на зерно, урожайність, валовий збір, прогнозування, прибутковість, прогнозні моделі

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз / В.Г. Андрійчук / Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2005. - 292 с.
 2. Боднар О.В. Економічна ефективність виробництва зерна / О.В. Боднар / Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Серія «Фінанси і кредит». - 2009. - Вип. 2(27). - С. 277-282.
 3. Голомша Н.Є. Перспективи світового ринку зерна / Н.Є. Голомша, О.Я. Дзядикевич // Економіка АПК. - 2016. - № 8. - С. 49.
 4. Грицюк П.М. Рентабельность производства зерна в Украине: факторы риска. - Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в Сложных Системах / П.М. Грицюк, Т.Ю. Бабич. - Труды Междунар. науч. школы МАБР - 2015 / СПб. ГУАП, 2015. - C. 243-248.
 5. Грицюк П.М. Аналіз, моделювання та прогнозування динаміки врожайності озимої пшениці в розрізі областей України: [моногр.] / П.М.Грицюк. - Рівне : НУВГП, 2010. - 350 с.
 6. Грицюк П.М. Вплив зміни кліматичних умов на динаміку врожайності зернових в Україні / П.М. Грицюк, Л.Д. Бачишина // Економіка України. - 2016. - № 6 (655). - С. 68-75.
 7. Офіційний сайт Держзовнішінформ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dzi.gov.ua/.
 8. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 9. Про затвердження Порядку визначення середньозважених цін на зерно за результатами біржових торгів в Україні за спотовими контрактами: Наказ Мінфіну та Мінсільгосппроду України [від 29.03.1996, № 54/98] [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0175-96.
 10. Ринок зерна урожаю 2016 р. Аналітика [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://propozitsiya.com/ua/rynok-zerna-vrozhayu-2016-roku.
 11. Саковська О.М. Організація та функціонування регіонального ринку зерна / О.М. Саковська // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - C. 45-50.
 12. Харченко В.В. Формування ринку зерна України та його місце в світовому розподілі виробництва і споживання / В.В. Харченко // Агроінком. - 2005. - № 8. - С. 6-10.
 13. Grain: World Markets and Trade // United States of Department of Agriculture / Foreign Agricultural Service, FG-02-16, February 2016. [Electronik resourse]. - Mode of access:http://www.usda.gov/wps/portal/usda/.
 14. Hrytsiuk P.M., Bachyshyna L.D. Forecasting the yield of grain crops using fuzzy logic systems. - International Journal of new economics and social sciences. - №2 (4), 2016. - P. 61-70.
 15. Hrytsiuk P.M., Babych T.Yu. Mathematical modeling of grain production profitability in Ukraine taking into account risks. - International Journal Risk and Management. - Vol. 19, No 1, 2016. - (прийнято до друку).
 16. Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU. [Electronik resourse]. - Mode of access: http//es.europa.eu/agriculture/hubli/caprep/prospects.
Читати статтю: e_apk_2017_7_9.pdf