ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 396.5:711.3
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Особливості жіночої праці як людського капіталу на селі / Саблук Г.І. // Економіка АПК. - 2017. - № 7 - С. 76

Мета статті - аналіз особливостей сільської жіночої праці як складової людського капіталу в комплексі з демографічними проблемами в сільській місцевості та активізацією аграрної політики в країні. В умовах освоєння ринкової економіки, соціально-економічних перетворень дослідження та вивчення людського фактора, характеристика трудового потенціалу сільського суспільства на часі. У полі досліджень і визначення об’єктивної оцінки соціального становища суспільства на увагу заслуговують жінки, особливості їхньої праці. Сучасне життя приводить до висновку, що потрібно створювати належні умови для забезпечення цивілізованого життєвого рівня селян, без яких соціальне відродження села, його розвиток не відбудеться й трудовий внесок сільського жіноцтва тут неоціненний. Існує певне соціальне невдоволення селян, пов’язане з відчуттям несправедливості, оскільки відсутній належний рівень достатку та якості життя. Бажаним є включення жіночих аспектів у модель розвитку сільської соціальної сфери, що є окремою основною силою в збереженні й подальшому розвиткові життєвого і трудового потенціалів сільського населення, враховуючи при цьому особливості жіночої праці. Табл.: 3. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: господарська діяльність, сільський сектор, людський капітал, особливості жіночої праці, життєвий рівень, заробітна плата, дорожньо-транспортні проблеми

Список використаних джерел

 1. Бородіна О.М. Людський капітал на селі: наукові основи, стан проблеми розвитку / О.М. Бородіна. - К.: ІАЕ УААН, 2003. - 278 с.
 2. Колот А. М. Теоретичні і практичні аспекти підвищення доходів працюючих як передумови збереження та розвитку людського капіталу / А.М. Колот, С. Григорович // Україна: аспекти праці. -2005. - № 8. - С. 19-27.
 3. Комплексне дослідження становища жінок, які проживають у сільській місцевості // І. Волосевич, Т. Коноплиська, Т. Костюченко, Т. Марценюк. - К. : ВАІТЕ, 2015. - С. 76.
 4. Михайлова Л.І. Економічні основи формування людського капіталу в АПК / Л.І. Михайлова. - Суми : Довкілля, 2003. - 326 с.
 5. Населення України. Соціально-демографічні проблеми українського села. - К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. - 468 с.
 6. Розширення прав та можливостей сільських жінок: розробка гендерного законодавства та національних програм / ІКЖУ - К. : ФОП Москаленко О.М., 2013. - 64 с.
 7. Славкова О.П. Розвиток сільських територій: теорія, методологія, практика / О.П. Славкова. // Сумський нац. аграр. ун-т, 2010. - 330 с.
 8. Соціально-економічне становище сільських територій України (1990-2014 роки): кол. моногр. [у 2 т.] авт.-упор.: І.М. Демчак, Ю.О. Лупенко, М.К. Орлатий [та ін.]. - К. : НАДУ, 2016. - Т. 2. - 440 с.
 9. Самооцінка населенням стану свого здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2016 році. Стат. зб. - К. : Державна служба статистики України, 2016. - 148 с.
 10. Українські традиції /Упорядкування та передмова О.В. Ковалевського. - Харків : Фоліо, 2004. - 574 с.
 11. Bartel, A.P., 1991. Productivity gains from the implementation of employee training programs. Working paper no. 3893 (National Bureau of Economic Research, Cambridge).
 12. Hockmann, H. u. Schmitt, G. Vermachlaessigte oekonomische und agrag -politicshe Aspekte technischer Fortschuitte in der Landwirtschaft / Agrarwirtshaft, 44. Jg. Heft 2. S. 95-108, 1995.
Читати статтю: e_apk_2017_7_11.pdf