ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43.02:338.22.01(477)
Аграрна політика і реформування

Економічна політика держави у розв’язанні соціально-економічних суперечностей аграрного сектору / Шульга О.А. // Економіка АПК. - 2017. - № 8 - С. 15

Мета статті - запропонувати систему заходів держави щодо розв’язання соціально-економічних суперечностей аграрного сектору економіки України. Для досягнення поставленої мети використано системний та емпіричний підходи дослідження, методи узагальнення, індукції та дедукції, аналізу і синтезу, порівняння. Подальша трансформація земельних відносин в Україні у найближчій перспективі має передбачати поширення оренди та кооперації. Обґрунтовано, що чинник приватної власності є найпотужнішим мотиваційним важелем для власника-підприємця раціонально й ефективно господарювати, однак, як доводить зарубіжний і вітчизняний досвід, він не вирішальний. Висока мотивація до раціонального використання землі та збереження і підвищення її родючості визначається не лише приватною власністю на землю, а й аграрною культурою суб’єкта господарювання, регуляторною політикою держави у сфері земельних відносин, макроекономічними умовами та деякими іншими чинниками. Ефективно господарювати можливо за будь-якої форми власності на землю. Головна умова - той, хто безпосередньо обробляє землю, має бути реальним господарем на землі. Елементом наукової новизни є пропозиція щодо двоетапного запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Перший етап створення відповідних інституційних і макроекономічних умов для запровадження цивілізованого ринку земель сільськогосподарського призначення, право купівлі земель цієї категорії слід надати державі. Другий етап - за умови належно сформованої аграрної культури у суб’єктів господарювання та достатньої чисельності ефективних землевласників і землекористувачів скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. При цьому законодавчо визначити, що покупцями земель зможе бути лише держава в особі національного агентства із земельних ресурсів та громадяни України, а іноземцям надано лише право орендувати землю. Результати дослідження дозволять розробити ефективну стратегію і тактику щодо розв'язання соціально-економічних суперечностей в аграрному секторі. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: аграрний сектор, відносини власності, приватна власність, суперечності, економічна політика, ринок земель сільськогосподарського призначення, оренда

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти / В. Г. Андрійчук, М. В. Зубець, В. В. Юрчишин. - К.: Аграрна наука, 2005. - 140 с.
 2. Гайдуцький П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні / П. І. Гайдуцький. - К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2015. - 448 с.
 3. Зарубіжний досвід: ринок земель сільськогосподарського призначення в Угорщині і перспективи його застосування в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zsu.org.ua/index.php?option=com_content&view=a rticle&id=1046:2011-02-24-10-01-53&catid=55:2010-11-28-10-00-48&Itemid=82.
 4. Кириленко І. Г. Структурні реформи на селі: світовий досвід, українські реалії // І. Г. Кириленко, В. Є. Івченко // Економіка АПК. - 2016. - № 2. - С. 5-11.
 5. Коник О. Польський досвід регулювання земельних відносин / О. Коник, А. Мартин [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zsu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1981Ж2011-05-08-06-38-07&catid=62Ж2011-01-12-14-57-08&Itemid=87.
 6. Концептуальні засади соціально-економічного розвитку сільських територій / [Бородіна О. М., Заяць Т. А., Куценко В. І. та ін.]; за наук. ред. Я. В. Остафійчука; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Нац-ї академії наук України». - К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. - 48 с.
 7. Лузан Ю.Я. Інституціоналізм - наукова платформа для удосконалення державної аграрної політики / Ю. Я. Лузан, О. Ю. Лузан // Економіка АПК. - 2016. - №2. - С. 29-36.
 8. Лупенко Ю. О. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель: наук. доп. / Ю. О. Лупенко, О. В. Ходаківська. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. - 40 с.
 9. Могильний О. М. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки / О. М. Могильний. - К.: ІАЕ УААН, 2002. - 430 с.
 10. Назаренко В. И. Зарубежный опит функционирования земельного рынка [Електронный ресурс]. - Режим доступа: http:// liberal.in.ua/daydzhest/zarubezniy-opit-funktsionirovaniya-zemelnogo-rinka.html.
 11. Національна доповідь щодо завершення земельної реформи; за наук. ред. Л. Я. Новаковського. - К. : Аграр. наука, 2015. - 48 с.
 12. Петриков А. В. Специфика сельского хазяйства и современная аграрная реформа в России / А. В. Петриков. - М.: Энциклопедия российских деревень, 1995. - 146 с.
 13. Рибалко С. В. Купівля-продаж землі як фактор розвитку аграрного виробництва / С. В. Рибалко, Н. С. Танклевська // Економіка АПК. - 2009. - №12. - С. 34-36.
 14. Розвиток сільських територій. Земельна реформа[Текст]: зб. наук. праць економістів-аграрників / В. В. Юрчишин, Р. І. Гринько, Ю. Е. Губені та ін.; за ред. голови Львівської аграрної палати, д.е.н., професора Музики П. М. - Львів: СПОЛОМ, 2012. - 288с.
 15. Шебаніна О. В. Орендні земельні відносини: сучасний стан та основні напрями удосконалення / О.В. Шебаніна // Економіка АПК. - 2009. - №3. - С. 103-109.
 16. Agrarian Policies and Agricultural Systems / Ed. by Bonnano A. - Boulder: Westview Press, 1990. - 331 p.
 17. Ashley C. Rethinking rural development / C. Ashley, S. Maxwell. In: Development policy review, 19 (4), 2001. - P. 365-425.
 18. Gnacadja L. Benefits of sustainable land Management / Luc Gnacadja. -Access mode: http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary Publications/ CSD_ Benefits_of_Sustainable_Land_ Management%20.pdf.
 19. Rural Development in the EU, Statistical and Economic Information, Report 2010. - 257 p. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://ec.europa.eu/agriculture/agrista.
Читати статтю: e_apk_2017_8_4.pdf