ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.24:65.011
Економіка агропромислового виробництва

Оцінка залежності конкурентоспроможності підприємства від інноваційної діяльності / Вишнівська Б.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 8 - С. 33

Мета статті - обґрунтування науково-методичних і практичних рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та інноваційної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання. У процесі дослідження використано методи: системно-структурного, статистико-економічного аналізів і графічний. Як елемент новизни - за допомогою різних коефіцієнтів визначено динаміку інноваційної діяльності підприємства, дано оцінку конкурентоспроможності й виявлено залежність останньої від інноваційної діяльності. Теоретично обґрунтовано відмінність інноваційного процесу від науково-технічного прогресу. Розглянуто можливості забезпечення конкурентоспроможності підприємства через зміцнення сильних сторін організації на основі проведеного SWOT-аналізу. За результатами дослідження обґрунтовано висновок, що інноваційна діяльність для даного підприємства є невід’ємною складовою не тільки конкурентоспроможності, а й життєдіяльності підприємства загалом. Рис.: 3. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: інноваційна діяльність, конкурентоспроможність, коефіцієнт оновлення технологій, коефіцієнт інноваційної діяльності, інноваційні пропозиції

Список використаних джерел

 1. Башнянин Г.І. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку [Текст] / Г.І. Башнянин, О.В. Паранчук // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. науково-технічних праць. - Львів: РВВ НЛТУ України. - 2010. - Вип. 20.1. - С. 125-128.
 2. Гришова І.Ю. Підходи до формування інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості / І.Ю. Гришова, Т.М. Гнатьєва // Інноваційна економіка. - 2013. - № 1. - С. 15-18.
 3. Дацій О.І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України / О.І. Дацій. - К.: ННЦ ІАЕ, 2004. - 428 с
 4. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: [навч. посіб.] / С.М. Ілляшенко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., Суми: Університетська книга, Княгиня Ольга, 2005. - 324 с.
 5. Міщенко І.М. Інноваційна діяльність у сільському господарстві: автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.02.02 / І.М. Міщенко / Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. - К., 2005. - 20 с.
 6. Продіус Ю.І. Інноваційність як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Матер. між нар. науково-практичної Інтернет-конференції "Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях" / Ю.І. Продіус, А.І. Журавель. - Одеса, 2015. - С. 101-103.
 7. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: [підруч.] / Л.І. Федулова. - К.: Либідь, 2006. - 480 с.
 8. Харів П.С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів: [моногр.] / П.С. Харів. - Тернопіль: «Економічна думка», 2003. - 326 с.
 9. Amabile, T. (2006) ‘How to kill creativity’, in Henry, J. Creative Management and Development, 3rd Edition, London, Sage.
 10. Chesbrough, H. ‘The era of open innovation’, Sloan Management Review, 2003. - vol. 44, no. 3 (Spring), pp. 35-41.
 11. Mayle, D. ‘Innovation in practice’, in Henry, J. and Mayle, D. (eds) Creativity, Innovation and Change Media Book, Milton Keynes, Open University, 2006. - Pp. 33-38.
 12. Mannan, M.A. Essentials of Total Quality Management / M.A. Mannan, F. Ferdousi // University Grants Commission of Bangladesh, Dhaka, 2007. - 197 р.
 13. Porter, Michael E. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance: with a new introduction. / Michael E. Porter. - New York: Free Press. - 1998. - 558 pages.
 14. Strategic Research Agenda - Assuring the future of manufacturing in Europe: Report of the high Level Group, September 2006 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www. manufuture.org.
Читати статтю: e_apk_2017_8_6.pdf