ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436.32:339.133.2
Аграрна політика і реформування

Продовольча безпека України в світлі сучасних тенденцій світової економіки / Кириленко І.Г., Івченко В.Є., Дем’янчук В.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 8 - С. 5

Мета статті - визначення стану продовольчої безпеки України у 2013-2017 роках та обґрунтування пропозицій у частині реалізації державної аграрної політики щодо забезпечення продовольчої безпеки з урахуванням сучасних тенденцій світової економіки. Проведено аналіз динаміки виробництва основної продукції сільського господарства України й фондів споживання продуктів харчування населення України за період 2013-2017 років (з урахуванням відповідних очікувань і прогнозів). Досліджено основні індикатори продовольчої безпеки, зокрема показники достатності споживання основних продуктів харчування, їх економічної доступності, енергетичної цінності раціону у 2013-2015 роках, визначені оцінки достатності споживання основних продуктів харчування в Україні у 2016-2017 роках. Результати досліджень показують, що ситуація, яка складалася у 2013-2015 роках у частині забезпечення населення України м’ясними і молочними продуктами, а також плодами, ягодами, виноградом, рибою та рибопродуктами, продовжує суттєво погіршуватися протягом минулого й поточного років. Посилюються тенденції щодо зростання цін на продукти харчування першого попиту, зокрема на продукти молочної групи, цукор, хліб і м’ясо. При цьому від початку запровадження урядом пілотного проекту, який передбачав тимчасове скасування адміністративного регулювання цін на вищезгадані харчові продукти (з 1 жовтня 2016 р. по червень 2017-го) зростання цін на товари молочної групи, яловичину та свинину становило 24-32%, цукор - 19,6, хліб першого попиту та борошно - 12,2-16,7%. За результатами досліджень надані пропозиції стосовно поточних і довгострокових заходів у частині забезпечення продовольчої безпеки держави, зокрема щодо поновлення моніторингу індикаторів продовольчої безпеки, ведення балансів продовольства першого попиту, необхідності узгодження заходів адміністративно-територіальної реформи та розвитку дорожньої інфраструктури з особливостями сучасної сільської поселенської мережі й інфраструктури аграрного бізнесу, розвитку сімейних фермерських господарств, запровадження сучасної системи санітарного контролю, контролю якості сільськогосподарської сировини та продуктів харчування, удосконалення законодавства щодо продовольчої безпеки України й державної аграрної політики. Рис.: 6. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: аграрний сектор, продовольча безпека, добова енергетична цінність раціону, достатність споживання та економічна доступність продуктів харчування, виробництво продукції сільського господарства, експорт сільськогосподарської продукції, ціни на продукцію першого попиту, фонди споживання основних продуктів харчування населення, сімейні фермерські господарства, реформа адміністративно-територіального устрою

Список використаних джерел

 1. Асоціація "Українських імпортерів риби та морепродуктів"[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uifsa.ua/2017/01/fish2016/.
 2. Власов В.І. Глобальна продовольча проблема/ В.І. Власов. - К.: Інститут аграрної економіки, 2001. - 506 с.
 3. Гойчук О.І. Продовольча безпека/ О.І. Гойчук. - Житомир: «Полісся», 2004. - 348 с.
 4. Державна служба статистики України "[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 5. Звіт про стан продовольчої безпеки України у 2013 році/ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=47901028-8f47- 4308-ab68-efffecacb4ed&title=ZvitProStanProdovolchoiBezpekiU2013-Rotsi.
 6. Лупенко Ю.О. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства: монографія / Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов та ін. ; за ред. Ю.О. Лупенка, М.І. Пугачова. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. - 320 с.
 7. Методика визначення основних індикаторів продовольчої безпеки// Деякі питання продовольчої безпеки: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 груд. 2007 р. № 1379 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1041 від 12.10.2011) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-п.
 8. Пасхавер Б.Й. Сучасний стан продовольчої безпеки/ Б.Й. Пасхавер // Економіка АПК. - 2014. - № 4. - С. 5-12.
 9. Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 груд. 1996 р. № 1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова КМУ № 394 від 7 черв. 2017 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/394-2017-n.
 10. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів): Постанова КМУ № 1548 від 25 груд. 1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1548-96-п.
 11. Про реалізацію пілотного проекту щодо тимчасового обмеження застосування постанови Кабінету Міністрів України від 25 груд. 1996 р. № 1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовт. 2007 р. № 1222: Постанова КМУ № 656 від 22 верес. 2016 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/656-2016-п.
 12. Саблук П.Т. Національна доктрина продовольчої безпеки України (проект)/ П.Т. Саблук, Г.М. Калетнік, С.М. Кваша, В.І. Власов, М.А. Лисак // Економіка АПК. - 2011. - № 8. - С. 3 - 11.
 13. Achieving Zero Hunger: The Critical Role of Investments in Social Protection and Agriculture [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fao.org/3/a-i4951e.pdf.
 14. Official Statistics of Sweden [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Livsmedel/JO44SM1601/JO44SM1601_tabeller21.htm.
 15. The Eurasian Wheat Belt and Food Security : Global and Regional Aspects / S. Gomez y Paloma et al. (eds.). - Springer International Publishing Switzerland, 2017. - 318 p.
 16. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development //Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.un.org/ga/search/ view_doc.asp?symbol= A/RES/70/1&Lang=E.
 17. United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.fas.usda.gov/.
Читати статтю: e_apk_2017_8_3.pdf