ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 005.5
Наукова дискусія

Загальна логіка і принципи моделювання контролю менеджерських рішень / Гавриш О.А., Лопатинська Ю.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 8 - С. 78

Мета статті - дослідити теоретичні аспекти змістовних характеристик представлення менеджерських рішень у діяльності організації як суб’єкта економічних відносин, а також розкрито загальний контекст розуміння логіки й принципів моделювання функціональних ознак управлінської системи. Розглядаються сучасні концепції поведінки менеджменту в процесі втілення на практиці логіки і принципів моделювання й контролю менеджерських рішень. Визначено сутність методики контролю прийняття управлінських рішень та аспекти її моделювання. У процесі дослідження використано монографічний метод і метод логічного порівняння. Елементом наукової новизни є позиціонування логіки й принципів моделювання контролю менеджерських рішень як креативного підходу до забезпечення формалізації ефективності поведінки членів організації. Відзначено важливість і обов’язковість практичного застосування об’єктивно визначеної логіки моделювання контролю менеджерських рішень як підстави для забезпечення ефективності управління. Бібліогр.: 6.
Ключові слова: логіка, принципи, контроль, менеджмент, економіка, організація, управління

Список використаних джерел

  1. Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні: системний підхід : моногр. / С.В. Бардаш ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2015. - 656 с.
  2. Балдин К. Управленческие решения: учеб. / К. Балдин, С. Воробьев, В. Уткин. - 4-е изд. - М.: Издательско торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 496 с.
  3. Соловьёв А.И. Принятие государственных решений: учеб. пособие / А.И. Соловьёв. - М.: КНОРУС, 2016. - 344 с.
  4. Чудновская С.Н. Управленческие решения: учеб. / С.Н. Чудновская. - М.: Эксмо, 2015. - 368 с.
  5. Теорія і практика прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / А. Крупник, К. Линьов, Є. Нужний, О. Рудик. - К.: Вид. дім «Простір», 2016. - 156 с.
  6. Воронкова А.Е. Управлінські рішення у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства: організаційний аспект : моногр. / А.Е. Воронкова, Н. Г. Калюжна, В. І. Отенко. - Х : ІНЖЕК, 2013. - 512 с.
Читати статтю: e_apk_2017_8_12.pdf