ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.014.1:001.891.3
Сторінка молодого науковця

Інструмент маркетингової діяльності в управлінні підприємством / Килипенко В.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 8 - С. 82

Мета статті - визначити завдання та цілі маркетингової діяльності. За допомогою загальнонаукових методів дослідження проаналізовано основні напрями та інструменти маркетингової діяльності. Розглянуто роль інструментів маркетингової діяльності в загальній системі управління підприємством. Розглянуто вплив на маркетингову діяльність допоміжних інструментів маркетингу: системи маркетингової інформації, системи маркетингового планування, системи маркетингового контролю та структури організації маркетингової служби. Висвітлено основні взаємозв’язки інструментів маркетингової діяльності та їх роль у формуванні маркетингової політики підприємства. Елементом наукової новизни є запропонований у статті алгоритм порядку комбінування маркетингових інструментів, що дозволяє здійснювати якісне управління маркетинговою діяльністю та гнучко реагувати на зміни маркетингового середовища. Рис.: 1. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, підприємство, комплекс маркетингу, товар, ціна, розподіл, просування

Список використаних джерел

 1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: учебник / Г. Ассэль. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, 1999. - 804 с.
 2. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер; пер. с англ.; под. ред. О. А. Третьяк, Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2000. - 896 с.
 3. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ламбен Ж.-Ж. ; пер. с англ.; под. ред. В. Б. Колчанова. - СПб.: Питер, 2004. - 800 с.
 4. Эванс Дж. Р. Маркетинг / Эванс Дж. Р., Берман Б. ; пер. с англ. - М.: Сирин, 2002. - 308 с.
 5. Malhotra, Naresh K. Basic Marketing Research / Malhotra, Naresh K.- Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall ; [London : Prentice-Hall International], 2002. - 689 p.
 6. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник / С. С. Гаркавенко. - К.: Лібра, 2002. - 712 с.
 7. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Кардаш В.Я. - К.: КНЕУ, 2000. - 124 с.
 8. Овечкина Е.А. Маркетинговое планирование: конспект лекцій / Овечкина Е.А. - К. МАУП, 2002. - 264 с.
 9. Скібіцький О.М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності: навч. посібник / О.М. Скібіцький , В.В. Матвєєв , Л.І. Скібіцька ; за ред. Л. І. Скібіцької. - К.: Кондор, 2011. - 912 с.
 10. Прокофьєва Ж.В. Менеджмент ; під ред. Ж. В. Прокоф’євої. - М.: Знання, 2000. - 288 с.
 11. Данько Т.П. Управление маркетингом: учебник / Т.П. Данько. - 2-изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 334 с.
 12. Буряк П.Ю. Маркетинг: навч. посібник / П.Ю. Буряк , Б.А. Карпінський , Я.Ю. Карпова. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 320 с.
 13. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: навч. посібник / В.Ю. Святненко. - К.: МАУП, 2001. - 263 с.
 14. Aaker D. Marketing research / D. Aaker. - New-York, 1990. - 739 p.
 15. Drucker P. Innovation and Entreneurship: Practice and Principles. / P.R. Druker. - New York: Harper and Row, 1985. - 277 p.
Читати статтю: e_apk_2017_8_14.pdf