ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 63:368.025.61
Аграрна політика і реформування

Методичні підходи до визначення інтегрального показника продовольчої безпеки / Скрипник А.В., Стариченко Є.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 9 - С. 25

Мета статті - удосконалення методики інтегральної оцінки продовольчої безпеки з урахуванням існуючої інформаційної бази та затверджених Урядом індикаторів, а також оцінка на основі визначеного індикатора ризиків виникнення продовольчої небезпеки. У процесі дослідження використано методи прогнозування, теорії ймовірності, математичної статистики, економіко-математичні методи. Як елемент наукової новизни запропоновано методику розрахунку інтегрального показника продовольчої безпеки на підставі трикомпонентного аналізу: економічна доступність, фізична забезпеченість, достатність споживання. Дана методика синтезувала в собі напрацювання зарубіжних і вітчизняних учених по методиці оцінки стану продовольчої безпеки. На підставі властивостей похибки економетричного прогнозу визначено процедуру оцінки ризиків продовольчої безпеки. Практична значущість - представлена методика дає змогу за допомогою інтегрального індикатора оцінити стан продовольчої безпеки та виявити основні фактори, що його визначають. Табл.: 6. Рис.: 1. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: продовольча безпека, інтегральний показник, економічна доступність, фізична доступність, достатність споживання, ризик продовольчої безпеки, прогноз

Список використаних джерел

 1. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України: Стат. зб. / Державна служба статистики України. - К., 2016.- 56 с.
 2. Битов В.П. Індикатори та критерії продовольчої безпеки регіону / В.П. Битов, Л.О. Гасуха // Економічний форум. - 2013. - № 3. - С. 48-53.
 3. Вараксіна О.В. Продовольча безпека як економічна категорія та її основні критерії / О.В. Вараксіна // Економіка, управління, фінанси: теорія і практика: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 17-18 жовт. 2014 р. - Херсон: Вид. дім «Гельветика», 2014. - С.26-30.
 4. Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи / В.М. Геєць // Економіка і прогнозування. - 2016. - № 1. - С. 7-23.
 5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 6. Коренюк П.І. Оцінка використання природно-ресурсного потенціалу продовольчого комплексу / П.І. Коренюк, Л.Ф. Готвянська // Бізнес-навігатор. - 2010. - № 3 (20).
 7. Полторак А.С. Комплексна оцінка стану продовольчої безпеки України / А.С. Полторак // Економічний часопис-ХХІ. - 2015. - № 7-8(2). - С. 15-18.
 8. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 р. №60 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua /l_doc2.nsf/link1/ME07222.html.
 9. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ від 29.10.2013 р. № 1277 / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. - 2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-shodo-rozrahunku-doc168080.html.
 10. Прогнозування індикаторів, порогових значень та рівня економічної безпеки України у середньостроковій перспективі; аналіт. доп./ Ю.М. Харазішвілі, Є.В. Дронь. - К.: НІСД, 2014. - 118 с.
 11. Пушак Я.Я. Продовольча безпека держави та її регіонів: методичний аспект / Я.Я. Пушак // Культура народов Причерноморья. - 2012. - № 219. - С. 189-191.
 12. Сільське господарство України: Стат. зб. / Державний служба статистики України. - К., 2016. - 368 с.
 13. Скрипник А.В. Аналіз відносної ефективності сільськогосподарських підприємств методом обвідних (DEA) / А.В. Скрипник, Е.К. Букін. - К.: КНЕУ, 2016. - С. 145-148.
 14. Скрипник А.В. Аналіз тенденцій до структурних зрушень аграрного бізнесу / А.В. Скрипник, О.В. Жемойда, В.М. Андрющенко // Економіка АПК. - 2016. - № 10. - C. 27-39.
 15. Скрипник А.В. Інформаційна складова продовольчої безпеки України / А.В. Скрипник, Т.Ю. Зінчук // Економіка АПК. - 2012. - № 9. - С. 103-111.
 16. Скрипник А.В. Оптимізаційні оцінки потенційного внеску України в глобальний продовольчий потенціал / А.В. Скрипник, Є.М. Стариченко // Економіка АПК. - 2016. - № 4. - C. 27-39.
 17. Швиденко М.З. Прогнозування споживчих індикаторів продовольчої безпеки / М.З. Швиденко, Є.М. Стариченко // Агросвіт. - 2009. - № 11. - С. 18-23.
 18. Шпичак О.М. Економіко-організаційні неузгодженості взаємовідносин у продуктових ланцюгах в умовах інфляційно-девальваційних процесів: напрями врегулювання // Економіка АПК.- 2015. - № 6 - С. 85-95.
 19. Food safety risk analysis. A guide for national food safety authorities / FAO food and nutrition paper, 87 Rome 2006. - 50 p.
 20. Global Food Security Index: Download the index [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://foodsecurityindex.eiu.com/Downloads.
 21. Global Food Security Index: Methodology [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://foodsecurityindex.eiu.com/Home/Methodology.
 22. The State of Food Insecurity in the World 2013 The multiple dimensions of food security // Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 2013 - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fao.org/docrep/018/i3434e/i3434e00.htm.
 23. The State of Food Insecurity in the World: Economic crises - impacts and lessons learned. [Електронний ресурс]: Electronic Publishing Policy and Support Branch Communication Division / Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Rome, 2009. - Режим доступу: http://earthprint.com/productfocus.php?id=FAO110491.
 24. USDA Food Composition Databases [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list?qlookup=.
Читати статтю: e_apk_2017_9_5.pdf