ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439
Аграрна політика і реформування

Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах євроінтеграції / Спаський Г.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 9 - С. 33

У статті розкрито стан, основні проблеми, що перешкоджають підвищенню конкурентоспроможності аграрного підприємства на сучасному етапі економічного розвитку, а також окреслено шляхи їх подолання в умовах євроінтеграції. Підвищення конкурентоспроможності аграрних товаровиробників у нинішніх умовах повинно бути пов'язано з фермерськими господарствами та виробничими кооперативами. Актуальність проблеми забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств зумовлена загостренням конкуренції на внутрішньому й зовнішньому ринках і дедалі більшою інтеграцією України до європейського простору. Отже, вона потребує переосмислення та теоретико-методологічного оновлення, що враховувало б зміни у характері конкурентних переваг, у механізмах досягнення високого рівня конкурентоспроможності. Останню демонструють не встановленням політичних зв'язків із владою й створенням на ринку перешкод для появи нових конкурентів, а насамперед використанням ринкових методів досягнення конкурентних переваг - активізацією інноваційної активності, оптимізацією системи управління та організації виробництва. Для підтримання певного рівня інноваційності аграрного підприємства потрібне постійне зростання інноваційного потенціалу і як складової - загального потенціалу виробництва. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: конкурентоспроможність, аграрні підприємства, євроінтеграція, проблеми конкурентоспроможності, підвищення конкурентоспроможності, конкуренція, конкурентне середовище, інновації

Список використаних джерел

 1. Алексеев С.Б. Теоретические аспекты конкурентоспособности предприятий / С.Б. Алексеев // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 191: В 4 т. Т. ІІ. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. - С. 614-619.
 2. Большая экономическая энциклопедия. - М.: Эксмо, 2007. - 816 с.
 3. Вальтер Ж. Конкурентоспособность: общий поход / Ж. Вальтер. - М.: Российско-европейский центр экономической политики (РЕЦЭП), 2005. - С. 19.
 4. Копистко О.В. Теоретичні основи конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції / О.В. Копистко // Економіка АПК. - 2010. - №1. - С. 61-63.
 5. Круш П.В. Регулююча функція держави та її роль у формуванні ринкового інституційного середовища / П.В. Круш, І.А. Максименко // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. - 2004. - Вип. 75. - С. 113.
 6. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: [моногр.] / М.Й. Малік, О.А. Нужна. - К.: Інститут аграрної економіки, 2007. - 270 с.
 7. Могильний О.М. Регулювання аграрної сфери / О.М. Могильний. - Ужгород: ІВА, 2005. - 400 с.
 8. Піддубна А.І. Розвиток управління мжінародною конкуренцією підприємства на основі системного та стратегічного підходів: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / А.І. Піддубна. - Харківський нац. екон. ун-т. - Х., 2006. - 20 с.
 9. Портер М.Е. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / М.Е. Портер; пер. з англ. - К.: Основи, 1998. - 390с.
 10. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці: моногр. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 582 с.
 11. Прокопець Л.В. Складові підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств / Л.В. Прокопець // Економіка АПК. - 2012. - № 3. - С. 34.
 12. Точка біфуркації. Чітке відмежування влади від бізнесу може розблокувати потенціал для розвитку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // tyzhden.ua/Politics/56999.
 13. Україна в цифрах 2015 р. Стат. зб. - К., 2016. - 239 с.
 14. Школьний О.О. Формування механізмів управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств: автореф. дис.. д-ра наук з екон. та управління підприємствами: спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / О.О. Школьний. - Миколаїв, 2008. - 40 с.
 15. Шумпетер Й. Теория экономического розвития / Й. Шумпетер - М.: Прогресс, 1983. - 402 с.
 16. Чабан В.Г. Інновації як умова підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора / В.Г. Чабан // Економіка АПК. - 2006. - № 7. - С. 68-72.
Читати статтю: e_apk_2017_9_6.pdf