ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.11.005 (477)
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств / Михайлов М.Г. // Економіка АПК. - 2017. - № 9 - С. 41

Метою статті є аналіз основних показників функціонування матеріально-технічної бази аграрних підприємств у контексті їх розбудови та ефективного використання. Досліджено основні показники інноваційно-інвестиційного оснащення матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Підкреслено, що підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств практично неможливе без введення інновацій та інвестицій у матеріально-технічну базу. Збільшення оснащеності сільського господарства основними виробничими засобами до економічно обґрунтованого рівня, удосконалення їх видового складу і структури дають змогу оновляти й модернізувати матеріально-технічну базу сільськогосподарських підприємств із урахуванням досягнень науково-технічного прогресу, прискорити розв’язання важливих завдань щодо подальшої інтенсифікації виробництва, сприятимуть впровадженню в галузях рослинництва і тваринництва прогресивних технологій, підвищенню продуктивності праці. З елементів наукової новизни відзначено важливість інноваційно-інвестиційного розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств та їх своєчасного оновлення й відтворення. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: матеріально-технічна база, основні засоби, інноваційно-інвестиційний розвиток, відтворення, модернізація

Список використаних джерел

 1. The Law of Ukraine "On Stimulation of the Development of Domestic Engineering for the Agro-Industrial Complex" dated February 7, 2002, No. 3023 // Elektr. Resource: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3023-14.
 2. The Law of Ukraine "On the system of engineering and technical support of the agro-industrial complex of Ukraine" dated October 5, 2001, No. 2658 // Elektr. Resource: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/229-16.
 3. Mitin S.G. State and prospects of development of the agricultural machinery industry / S.G. Mitin // Tractors and agricultural machines. - 2001. - No. 6. - P. 2-6.
 4. Pidysetskii G.M. Material and technical base of agrarian production: state and problems of reproduction / G.M. Pidlisetskii, V.L. Tovstopyat, A.V. Burilko // Agroinkom. - 2008. - No. 5-6. - P. 34-39.
 5. Pidysetskii G. M. etc. Formation of the markets of material resources of the agroindustrial complex / for ed. AHEM. Pidysetskogo - K.: IAE UAAS, 2001. - 428 pp.
 6. Problems of the implementation of technical policy in the agro-industrial complex / [Ya.K. Belousko, V.O. Burilko, V.O. Galushko et al.]; Ed. AS. Belouska - K.: NSC IAE, 2007. - 216 p.
 7. Pidysetskii G.М. Improvement of revaluation of fixed assets of the agrarian sector in the system of their reproduction / G. M. Pidlisetskii, M. M. Mogilova // Ekonomіka APK. - 2010. - No. 12. - P. 41-47.
 8. Zakharchuk O.V. Problems of material and technical support of agricultural enterprises of Ukraine / O.V. Zakharchuk // Ekonomіka APK. - 2014. - No. 7. - P. 92-99.
 9. Ivanishin V.V. Organizational-economic principles of reproduction and effective use of technical potential of agrarian production: monogr. / Ivanshin V.V. - K.: NSC IAE, 2011. - 350 p.
 10. Material and technical support of agriculture of Ukraine: manual. / [Lupenko Yu.O., Zakharchuk O.V., Vyshnevetskaya O.V. and others]; Ed. Yu. O. Lupenko and O. Zakharchuk. - K.: NSC IAE, 2015. - 144 p.
 11. Methodical recommendations on the substantiation of regulatory requirements for fixed assets for agricultural production / [Zakharchuk O.V., Geroun M.I., Mogilova M.M., etc.]. - K.: NSC IAE, 2014. - 60 p.
 12. Mogilova M.M. Main assets of agricultural enterprises: state, evaluation, reproduction: monogr. / M. M. Mogilova. - K.: NSC "IAE", 2016. - 404 p.
 13. Modern Machines In Agriculture [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.befarmex.com/files/292_Chapter%20N.2%20MODERN%20MACHINES%20IN%20AGRICULTURE%20-%20SPAIN.pdf.
 14. Markham, Brett L. Mini farming : self sufficiency on ¼ acre / Brett L. Markham. - China, 2010. - 227 p.
 15. Pryor F.L. Market economic systems/F.L. Pryor// Journal of Comparative Economics. Vol. 33, 2005, P 25-46.
Читати статтю: e_apk_2017_9_7.pdf