ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 304.42:338.22.021.1:316.752.4
Аграрна політика і реформування

Неформальні інститути селянства у моделюванні реформ та аграрної політики: теорія і практика / Жук В.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 9 - С. 5

Мета статті - обґрунтування пріоритетності фактору неформальних інститутів - стійких психотипів селян у сталому розвитку сільських територій та розробка організаційних підходів до стимулювання їх проактивності у розв’язанні проблем села, об’єднаної громади, аграрної і державної політики. Методологічною й теоретичною основою статті є сучасне законодавство, праці вітчизняних та іноземних учених, а також результати власних досліджень. Використано діалектичний метод пізнання й системний підхід, а також прийоми абстрактно-логічного методу, а саме: аналіз і синтез, індукція й дедукція, аналогія і зіставлення. Виявлено проблеми невизначеності з Моделлю аграрного устрою України. Розкрито теоретичні основи моделювання розвитку сільських територій. Акцентовано увагу на пріоритетності врахування біхевіористичного аспекту (проактивності й професійності селян) при моделюванні реформ і аграрної політики. Наведено ключові складові й принципи селозберігаючої моделі аграрного устрою України. Доведено, що успішність сільських територій, крім державної підтримки та соціальної відповідальності підприємництва, зумовлена необхідністю зростання рівня проактивності жителів сіл. Бажану проактивність селян запропоновано формувати через їх організацію за Статутом села. Розкрито головні відмінності між сільською радою та об'єднанням селян в організацію села за відповідним статутом (засновницьким документом). Наукова новизна полягає в теоретичному обґрунтуванні ролі організацій селян у трансформації пасивності людей що їх проактивної участі в розвитку сільських територій. Вперше розкрито місце і функціональність організацій селян у селозберігаючій моделі аграрного устрою України. Одержані результати дослідження є основою щодо формування устрою, направленого на подолання проблеми зневіри й проактивності селян. Запровадження селозберігаючої моделі аграрного устрою дає змогу консолідувати зусилля держави, підприємництва і селян для сталого розвитку сільських територій України в національних інтересах. Табл.: 1. Рис.: 6. Бібліогр.: 33.
Ключові слова: селоцентризм, селяниноцентризм, селозберігаюче підприємство, інституціональна теорія, неформальні інститути, Модель аграрного устрою, розвиток сільських територій, організація селян, стійкі психотипи селян, аграрна реформа, сталий розвиток, аграрна політика

Список використаних джерел

 1. Аграрний устрій України [наук. вид.]; за ред. Ю.О. Лупенка, М.Ф. Кропивка. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. - 64 с.
 2. Біхевіоризм - Біхевіоризм. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-4599.html.
 3. Біхевіоризм. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://psychologis.com.ua/biheviorizm-1.htm.
 4. Біхевіоризм. Загальна психологія: [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org /wiki/%D0%91%D1%96%D1%85%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC.
 5. Бородіна О.М. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / О. М. Бородіна, І. В. Прокопа, В. В. Юрчишин // НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2012. - 300 с.
 6. Гадзало Я.М. Аграрний потенціал України: напрями розвитку [моногр.] / Я.М. Гадзало, М.В. Гладій, П.Т. Саблук. - К.: Аграрна наука, 2016. - 332 с.
 7. Гадзало Я.М. Наукові основи розвитку аграрного підприємництва та сільських територій за селозберігаючою моделлю (наукова доповідь) / Я.М. Гадзало, В.М. Жук. - К: ННЦ ІАЕ, 2015. - 36 с.
 8. Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні / П.І. Гайдуцький. - К.: Інформаційні системи, 2015. - 448 с.
 9. Гайдуцький П.І. Про основні засади реформування державної підтримки сільського господарства та сільської території / П.І. Гайдуцький //Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матер. Сьомих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників (9-10 листоп. 2005 р.). / редкол.: П.Т. Саблук та ін. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2005. - С. 85-93.
 10. Геєць В.М. Соціальний капітал, участь і громадська активність у контексті потреб модернізації / В.М. Геєць. - К. : ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". - К., 2014. - 238 с.
 11. Залізко В.Д. Інноваційна модель аграрного устрою українського села / В.Д. Залізко, В.І. Мартиненков, І.О. Луценко // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - №4 (190). - С. 113-124.
 12. Лупенко Ю.О. Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій: матер. до доп. на міжнар. наук.-практ. конф. 1-2 черв. 2017 року / Ю.О. Лупенко [автори-укладачі: Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов. В.П. Саблук та ін.]. - К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2017. - 44 с.
 13. Лупенко Ю. О. Перспективна модель розвитку сільського господарства до 2020 року / Ю. О. Лупенко // Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: зб. матер. Чотирнадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, 16-17 жовт. 2012 р. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2013. - С. 30-33.
 14. Малік М.Й. До питання сталого розвитку сільських територій / М.Й. Малік // Економіка АПК. - 2008. - № 5. - С. 51-55.
 15. Національна парадигма сталого розвитку України; за заг. ред. акад. НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б.Є. Патона. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". - К., 2016. - 72 с.
 16. Орлатий М.К. Інформаційно-методологічне забезпечення оцінки рівня та якості життя сільських жителів / М.К. Орлатий, І.М. Демчак // Наук. вісн. Академії муніципального управління. Сер.: Управління. - 2013. - Вип. 2. - С. 357-362.
 17. Павлов О. І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель : моногр. / О. І. Павлов. - Одеса : Астропринт, 2009. - 344 с.
 18. Політика сільського розвитку на базі громад в Україні: наук. доп. ; за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук О.М. Бородіної, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук І.В. Прокопи, д-ра екон. наук О.Л. Попової; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". - К., 2015. - 70 с.
 19. Прокопа І. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення / І. Прокопа, О. Бородіна // Економіка України. - 2009. - № 4. - С. 74-85.
 20. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18.10.2015 р. №2982-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2982-15.
 21. Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. №806-р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80.
 22. Реформування соціальної сфери села: організаційно-методичні засади ; за ред. П.Т. Саблука. - К: ІАЕ УААН, 2000. - 476 с.
 23. Рошкевич В. Самодостатні територіальні громади - центри миру / В. Рошкевич, М. Хвесик // Економіст. - 2015. - №12. - С. 3-4.
 24. Саблук П. Т. Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки України та роль науки в її становленні / П. Т. Саблук // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. - 2011.- № 2. - С. 200-208.
 25. Соціально-економічне становище сільських територій України (1990-2014 роки): кол. моногр. [у 2 т.] / авт.-упоряд.: І.М. Демчак, Ю.О. Лупенко, М.К. Орлатий [та ін.]. - К.: НАДУ, 2016. - Т.1. - 440 с.
 26. Соціально-економічне становище сільських територій України (1990-2014 роки): кол. моногр. [у 2 т.] / авт.-упоряд.: І.М. Демчак, Ю.О. Лупенко, М.К. Орлатий [та ін.]. - К.: НАДУ, 2016. - Т.2. - 440 с.
 27. Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього: [моногр.] / М.А. Хвесик [та ін.] ; за ред. акад. НААН М.А. Хвесика. - К.: ІЕПСР НАН України, 2012. - 466 с.
 28. Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року / [Національна академія аграрних наук України]. - К.: НААН; ННЦ "ІАЕ", 2016. - 148 с.
 29. Чурилова Т.М. До питання про аграрний устрій України [Електронний ресурс]. / Т.М. Чурилова // Матер. міжнар. конф., присвяченої 20-річчю створення факультету землевпорядкування, 23-24 вер. 2016 p.; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789 /46750/1/Churilova_On_the_agricultural_system_of_Ukraine.pdf.
 30. Шпикуляк О.Г. Інституціональне забезпечення розвитку та регулювання аграрного ринку: аналітична оцінка / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С.150-157.
 31. Шпикуляк О.Г. Інституціональні особливості розвитку підприємництва та соціального капіталу в аграрній сфері /О.Г. Шпикуляк // Агросвіт. - 2008. - №11. - С. 4-10.
 32. Шпикуляк О.Г. Інфраструктурне забезпечення сталого розвитку агропродовольчої сфери: національні пріоритети / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2012. - № 9. - С. 147-148.
 33. Юрчишин В.В. Село і селяни України в системі історично і суспільно зумовлених вітчизняних національних цінностей / В. В. Юрчишин // Економіка АПК. - 2011. - № 2. -- С. 87-99.
Читати статтю: e_apk_2017_9_3.pdf