ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439(477)
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Розвиток інститутів агропродовольчого сектору економіки / Болдирєва Л.М., Шеремет О.О. // Економіка АПК. - 2017. - № 9 - С. 52

Мета статті - дослідити еволюцію інститутів агропродовольчого сектору економіки України та обґрунтувати напрями реформування його інституціональної системи. Теоретичною й методологічною базою дослідження є загальнотеоретичні методи наукового пізнання, включаючи фундаментальні положення та принципи розвитку економіки, висвітлені у працях вітчизняних і зарубіжних учених. Для досягнення зазначеної мети використано індуктивний та дедуктивний методи, що уможливили систематизувати й обробити інформацію, теоретично осмислити та уточнити окремі аспекти обраної проблематики. Дослідження визначає авторський погляд на сучасний процес розвитку інститутів та їх впливу на ефективність діяльності агропродовольчого сектору економіки країни. Обґрунтовано напрями реформування інституційного середовища агропродовольчого сектору ринкового типу, визначено основні тенденції сучасного етапу формування зазначеного інституціонального середовища та доведена доцільність реформування останнього покроковим методом. Елементи наукової новизни містить запропонована класифікація інститутів агропродовольчого сектору економіки й покроковий метод формування інститутів. Зазначені підходи можуть бути використані органами державної влади та місцевого самоврядування при плануванні й прогнозуванні розвитку економіки. Табл.: 1. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: аграрна економіка, інститути, продовольство, сільське господарство, ринок, інституційна система, розвиток

Список використаних джерел

  1. Норт Д. Понимание процесса экономических изменений / Д. Норт; пер. с англ. - М. : Изд. дом Гос. ун-та. - Высшей школы экономики, 2010. - 256 с.
  2. Балацкий Е.В. Когнитивно-институциональный синтез Д. Норта / Е.В. Балацкий // Общественные науки и современность. - 2011. - № 5. - С. 154-166.
  3. Иншаков О.В. Экономические институты и институты: к вопросу о типологии и классификации / О.В. Иншаков // Социс. - 2003. - № 9. - С. 42-51.
  4. Петруня Ю.Є. Інституціональні чинники економічного розвитку / Ю.Є. Петруня, О.Ф. Івашина // Економічна теорія. - 2010. - № 4. - С. 24-31.
  5. Amable B. Institutional Innovation and Production / B. Amable // Review of International Political Economy. - 2000. - vol. 7. - № 4. - Р. 645-687.
  6. Полтерович В.М. Стратегии интитуциональных реформ, или искусство реформ / В.М. Полтерович. - М. : ГУ ВШЭ, 2007. - 24 с.
  7. Закон України «Про державно-приватне партнерство» [Електронний ресурс]. - Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2010. - №40. - Ст. 524. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
  8. Гриценко А.А. Інституціональна архітектоніка і механізми економічного розвитку / А.А. Гриценко // Економічна теорія. - 2005. - № 1. - С. 94-116.
  9. Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности (методология, основные понятия, круг проблем) [Электронный ресурс] / Р.И. Капелюшников // Отв. ред. В.Н. Кузнецов. - М.: ИМЭМО АН СССР, 1990. - Режим доступа: http://royallib.com/book/kapelyushnikov_r/ ekonomicheskaya_ teoriya _prav_sobstvennosti.html.
Читати статтю: e_apk_2017_9_9.pdf