ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 334.7:631.115
Сторінка молодого науковця

Управлінські аспекти підвищення ефективності комерційної діяльності фермерських господарств / Голубєв А.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 9 - С. 81

Мета статті - оцінка ефективності виробничо-комерційної діяльності фермерських господарств, актуалізація доступних маркетингових інструментів, виділення напрямів удосконалення управління її результатами. У процесі дослідження використано методи: системного економічного аналізу, узагальнення, порівняльний аналіз, аналіз часових рядів. За допомогою системного економічного аналізу, узагальнення наявних даних визначено коректність трактування комерційної діяльності як маркетингу фермерської продукції, деталізовано цілі управління нею в сучасних умовах за видами спеціалізації фермерського господарства та запропоновано напрями такого управління, як інтеграція в обслуговуючо-збутові кооперативи, маркетинг власної продукції на основі її сертифікації, поліпшення якості, пошуку спеціалізованих ринків, поглиблення переробки, персоналізації комерційних зв’язків із торговими партнерами й кінцевими споживачами. Викладений матеріал має практичну цінність, оскільки узагальнює доступні цілі та напрями управління ефективністю комерційної діяльності фермерських господарств. Табл.: 3. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: управління ефективністю, комерційна діяльність, маркетинг продукції, інтеграція, кооперативи, фермерські господарства

Список використаних джерел

 1. Закон України "Про фермерське господарство" // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2003. - № 45. - С. 363.
 2. "Ашан" відкриє на Київщині магазин з фермерськими продуктами Український державний фонд підтримки фермерських господарств // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://udf.gov.ua/uk/node/647.
 3. Горьовий В.П. Фермерство України: теорія, методологія, практика: [монографія] / В.П. Горьовий. - К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - 570 с.
 4. Гринчук С.В. Фермерські господарства в Україні: проблеми та перспективи розвитку / С.В. Гринчук // Агросвіт. - 2013. - № 2. - С. 17-20.
 5. Касл Э. Эффективное фермерское хозяйствование / Э. Касл, М. Беккер, А. Нельсон ; пер. с англ. - М.: Агропромиздат, 1991. - 496 с.
 6. Липчук В.В. Фермерські господарства: стан, проблеми та стратегії розвитку / В.В. Липчук, Л.Б. Гнатишин, О.М. Кордоба. - Львів, 2010. - 236 с.
 7. «МЕТРО Україна» продаватиме продукцію українських фермерів без посередників [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://retailers.ua.
 8. Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://shuvar.com.
 9. Павленко О. 2016 - рік розвитку фермерства та кооперативного руху в Україні / О. Павленко // Обозреватель [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.obozrevatel.com.
 10. Розвиток фермерських господарств в Україні. Інформаційно-аналітичні матеріали Міністерства аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua.
 11. Сільське господарство України за 2015 рік: Стат. зб. ; за ред. О. М. Прокопенко - К.: Державна служба статистики України, 2016. - 360 с.
 12. Шульський М.Г. Фермерство: проблеми становлення і розвитку: [монографія] / М.Г. Шульський. - Львів, 2004. - 392 с.
 13. HoReCa розшукує фермерів // Пропозиція [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://propozitsiya.com/ua/horeca-rozshukuie-fermeriv.
 14. Bolt G.J. Practical Guide to Sales Management / GJ Bolt. - M.: Mt-Press, 2000. - 268 p.
 15. Kay R., Edwards W., Duffy P. Farm Management. 8th Edition. / R. Kay, W. Edwards, P. Duffy. - New York.: McGraw-Hill Education, 2016. - 460 p.
Читати статтю: e_apk_2017_9_15.pdf