ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439:331.101.262 (045)
Економіка агропромислового виробництва

Аграрно-продовольче забезпечення населення України / Сегеда С.А. // Економіка АПК. - 2017. - № 10 - С. 40

Мета статті - визначення стану та основних проблем формування і функціонування аграрно-продовольчого забезпечення населення України. Для досягнення поставленої мети було проаналізовано значний масив статистичних матеріалів. У процесі дослідження використано такі методи: діалектичний, абстрактно-логічний, табличний, аналіз ринкових показників, системного аналізу. Як елемент наукової новизни визначено негативний вплив низьких доходів населення на норми та структуру споживання основних продуктів харчування. За результатами дослідження обґрунтовано висновок про необхідність державної підтримки управління економікою як мотиваційного чинника збільшення обсягів аграрно-продовольчої продукції. Табл.: 8. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: ринок, споживання, продовольча безпека, продукти харчування, норми споживання, економічна доступність продовольства

Список використаних джерел

 1. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України (за роками) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uga-port.org.ua/sites/default/files/ zb_spog_2017.pdf.
 2. Бойко В.І. Продовольча безпека України в контексті глобалізації проблеми / В.І. Бойко. - К.: ННЦ “Інститут аграрної економіки” УААН, 2007. - 30 с.
 3. Бородіна О.М. Людський капітал як основне джерело економічного зростання / О.М. Бородіна // Економіка України. - 2003. - № 7. - С. 48-53.
 4. Власов В.І. Оцінка споживання основних харчових продуктів в Україні / В.І. Власов, Г.В. Ткач, Б.В. Духницький // Економіка АПК. - 2008. - № 10. - С.3-7.
 5. Жалелева Р.З. Проблемы виравнивания уровня потребления в кризисных и посткризисных условиях (на примере Республики Казахстан) / Р.З. Жалелева, Р.Б. Габдуллин, А.А. Завалишина // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 9 (147). - С. 341-351.
 6. Жунусова Г. Продовольственная безопасность Казахстана: методы оценки, пути решения / Г. Жунусова // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1 (139). - С. 281-291.
 7. Кайгородцев А. Продовольственная безопасность Казахстана: оценка состояния и пути обеспечения / А. Кайгородцев, К. Кирласинова // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 6 (144). - С. 247-257.
 8. Кириленко І.Г. Актуальні проблеми розвитку аграрного ринку в Україні в контексті формування балансів продовольчих ресурсів / І.Г. Кириленко // Економіка АПК. - 2004. - № 12. - С. 16-23.
 9. Коденська М.Ю. Людський капітал в системі соціально-економічних відносин: моногр. / М.Ю. Коденська, Ю.О. Нестерчук, С.Ю. Соколюк, К.Ю. Соколюк. - Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2017. - 172 с.
 10. Пасхавер Б.Й. Сучасний стан продовольчої безпеки / Б.Й. Пасхавер // Економіка АПК. - 2014. - № 4. - С. 5-12.
 11. Рослинництво України (За роками) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua.
 12. Саблук П.Т. Продовольча безпека України / П.Т. Саблук, О.Г. Білорус, В.І. Власов // Економіка АПК - 2009. - №10 - С. 3-7.
 13. Статистичний щорічник України (за роками). Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: //ukrstat.gov.ua.
 14. Тваринництво України (за роками) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua.
 15. Україна в цифрах (за роками) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://iaastat.kiev.ua.
 16. Шпикуляк О.Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: монографія / О.Г. Шпикуляк. - К.: ННЦ ІАЕ, 2010. - 396 с.
 17. Gizzatova A. Reserch on production and consumption of food in the regions of the Republic of Kazakhstan / A. Gizzatova, L. Tarshylova, A. Kazambayeva // Actual problems of economics. - 2014. - #4(154). - P. 294-301.