ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:339.543
Зовнішньоекономічні відносини

Перспективи формування зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною / Пугачова К.М., Шеремет О.О. // Економіка АПК. - 2017. - № 10 - С. 74

Мета статті - дослідити умови формування зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною й обґрунтувати напрями взаємовигідної співпраці, які забезпечать отримання економічних вигід українськими товаровиробниками. Теоретичною та методологічною базою дослідження є загальнотеоретичні методи наукового пізнання, включаючи фундаментальні положення та принципи розвитку економіки, висвітлені в роботах вітчизняних та зарубіжних учених. Для вирішення вказаної цілі використано індукційні та дедуктивні методи, які дають змогу систематизувати та обробляти інформацію, теоретично осмислювати й уточняти окремі аспекти вибраної проблематики. Дослідження формулює авторський погляд на сучасний процес створення зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною. Авторами проаналізовано тенденції розвитку торгівлі агропродовольчими товарами між країнами, визначено основні проблемні моменти подальшої співпраці та обґрунтовано напрями взаємовигідного співробітництва у майбутньому, які забезпечать отримання економічних вигід українськими товаровиробниками. Елементи наукової новизни мають запропоновані напрями формування вільної торгівлі та розвитку взаємовигідної співпраці в аграрній сфері економіки. Зазначені підходи мають практичну значущість і можуть бути використані органами державної влади при плануванні переговорного процесу щодо зони вільної торгівлі та прогнозуванні розвитку економіки. Табл.: 1. Бібліогр.: 8.
Ключові слова: міжнародна інтеграція, аграрна економіка, зона вільної торгівлі, продовольство, сільське господарство, прогноз, ринок, розвиток

Список використаних джерел

  1. Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.
  2. Власов В.І. Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика, персоналії : монографія / В. І. Власов. - К. : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2012. - 790 с.
  3. Кривенко Н.В. Міжнародна економічна інтеграція [Текст] / Н. В. Кривенко // Науковий вісник Миколаївського нац. ун-ту ім. В.О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 1 (6). - С. 92-95.
  4. Пугачов М.І. Перспективи експорту агропродовольчої продукції України: 20 основних країн-імпортерів кукурудзи / М. І. Пугачов, Б. В. Духницький. - К.: ННЦ ІАЕ, 2017. - 26 с.
  5. Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство / П.Т. Саблук, О. Г. Білорус, В. І. Власов. - К. : ННЦ ІАЕ, 2008. - 632 с.
  6. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства : монографія / Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов та ін. ; за ред. Ю.О. Лупенка, М.І. Пугачова. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. - 392 с.
  7. Пугачов Н.И. Экспортная математика / Н.И. Пугачов // Агро Перспектива. 2017. - № 5. - С. 22-25.
  8. The Eurasian Wheat Belt and Food Security. Global and Regional Aspects / S. Gomez y Paloma et al. - Springer International Publishing Switzerland, 2017. - 318 p.
Читати статтю: eapk_2017_10_p_74_77.pdf