ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 334.02:63.327 (ЄС).339.9
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Сучасна парадигма Спільної аграрної політики ЄС як протидія глобальним викликам та дезінтеграції / Зінчук Т.О. // Економіка АПК. - 2017. - № 10 - С. 78

Мета статті - узагальнити позитивні зміни, проаналізувати вплив чинників глобалізації на необхідність формування нової моделі САП ЄС, обґрунтувати доцільність пріоритетів розвитку аграрної політики на фоні процесу дезінтеграції. У процесі дослідження здійснено теоретико-методологічні узагальнення з використанням методів: абстрактно-логічного, аналізу і синтезу, порівняння, статистичного; застосовано графічний та табличний прийоми. В основу методології дослідження покладено системний метод наукового пізнання економічних явищ і процесів. Як елементи наукової новизни систематизовано комплекс проблем глобального характеру та їх вплив на стан галузі сільського господарства, а також визначено основні заходи, які застосовуються в рамках САП ЄС з метою мінімізації глобальних викликів і нівелювання процесів дезінтеграції в Європейському Союзі. Виокремлено теоретичний та практичний комплекс ознак стратегічного розвитку Спільної аграрної політики ЄС, обґрунтовано сучасні базові принципи нової САП ЄС: екологічності, продовольчої безпеки й сталості розвитку, ефективності та конкурентоспроможності, єдності цільової й ціннісної раціональності поведінки учасників (країн-інтеграторів) з огляду на існуючі природно-біологічні та соціально-економічні умови розвитку сільського господарства. За результатами дослідження зроблено висновок про одержання позитивного ефекту внаслідок адаптації вітчизняного аграрного сектору до вимог, норм і правил, закладених у нові реформи САП ЄС. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 27.
Ключові слова: глобалізація, дезінтеграція, європейська інтеграція, Європейський Союз, пряма підтримка, Спільна аграрна політика ЄС (САП ЄС), сільський розвиток, сталий розвиток

Список використаних джерел

 1. Глобальная перспектива в области биоразнообразия 4. Выводы и заключение / Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии. - Монреаль, 2014 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cbd.int/gbo/gbo4/gbo4-summary-ru.pdf
 2. Зінчук Т.О. Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель / Т. О. Зінчук, В. Є. Данкевич // Економіка АПК. - 2016. - № 12. - С. 84-92.
 3. Кваша С.М Стан та тенденції розвитку сільського господарства країн-членів Європейського Союзу / С.М. Кваша. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 40 с.
 4. Кваша С.М. Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014-2020 роки: стратегічні орієнтири для роз-витку агросфери України / С.М. Кваша, О.Л. Попова // Економіка АПК. - 2013. - №12. - С. 89-96.
 5. Лопатинський Ю.М. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток вітчизняного аграрного сектора [Електронний ресурс] / Ю.М. Лопатинський. - Режим доступу: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/issue_articles/4.pdf
 6. Маруняк Є.О. Вплив процесів глобалізації на трансформації сільської місцевості: зарубіжний досвід / Є.О. Маруняк // Український географічний журнал. - 2015. - № 3. - С. 41-49.
 7. Массей Ерік Е. Досвід Європейського Союзу в адаптації до змін клімату та застосування його в Україні [Електронний ресурс] / Ерік Е. Массей // Сценарії зміни клімату та безпеки в регіоні Східної Європи. - Режим доступу: http://www.osce.org/uk/ukraine/104020?download=true, 2012
 8. Могильний О.М. Зайнятість сільського населення: нові виклики щодо екологізації аграрного сектору відповідно до європейських вимог / О.М. Могильний // Ринок праці. - 2014. -№3. - С. 5-10.
 9. Онегіна В.М. Інституційна основа аграрної політики: українські реалії й досвід США та ЄС / В.М. Онегіна, Н.В. Шибаєва // Економіка АПК.- 2016. - № 1 - С. 18 -24.
 10. Попова О.Л. Сross-compliance - європейський підхід взаємного дотримання зобов'язань при наданні державної підтримки сільгоспвиробникам / О.Л. Попова // Економіка і прогнозування. - 2016. - №3. - С. 148-151.
 11. Прокопа І.В. Ідентифікація малих виробників сільськогосподарської продукції: європейський досвід для України / І.В. Прокопа, І.М. Демчак // Економіка і прогнозування. - 2017. - №1. - С.58-71.
 12. Пугачов М.І. Аграрна реформа: оцінка впливу. Барометр змін. - K.: Український інститут публічної політики, 2014. - 40 с.
 13. Сертакова И.Н. Противоречивая глобализация в этнокультурном контексте [Электронный ресурс] / И. Н. Сертакова // Электронное научное издание “Аналитика культурологии”. - 2009. - № 1 (13). - Режим доступа: http://analiculturolog.ru.
 14. Сіденко В.Р. Кризові процеси у розвитку інтеграції в ЄС: витоки та перспективи / В.Р. Сіденко // Економіка і прогнозування. - 2017. - №1. - С. 7-34.
 15. Теорія, політика та практика сільського розвитку; за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НАНУ О.М. Бородіної, д-ра екон. наук, чл.-кор. УААН І.В. Прокопи ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2010. - 376 с.
 16. Agriculture, forestry and fishery statistics / Statistical books. - Luxembourg: “Publications Office of the EU”, 2016. - 230 p.
 17. Agriculture: A partnership between Europe and farmers. - Luxembourg: Publications Office of the EU, 2017. - 16 p.
 18. Augère-Granier M.-L. Farm diversification in EU / M.L. Augère-Granier // EPRS. - Briefing, 2016. - 8 p.
 19. CAP Reform Post-2020 - Challenges in Agriculture / Workshop Documentation. - Brussels: European Parliament, 2016. - 314 p.
 20. Castellano G. Rural development policy / G. Castellano // EC, DG Agriculture and Rural Development, 2014. - 35 p.
 21. Cumulative Economic Impact of Future Trade Agreements on EU Agriculture / P. Boulanger, H. Dudu, E. Ferrari, M. Himics, R. M'barek. - Luxembourg: Publications Office of the EU, 2016. - 92 p.
 22. Dumitru M. The CAP towards 2020: Implementation of Rural Development Policy [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/uploaded-files/s2_state-of-play_dumitru.pdf
 23. FAQ zur Agrarreform und der nationalen Umsetzung [Електронний ресурс] // EU-Agrarpolitik. - Режим доступу: / http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Agrarpolitik/_Texte/GAP-FAQs.html
 24. Green Economy: Opportunities for Rural Europe / EU Rural Review № 23. - Luxembourg: Publications Office of the EU, 2017. - 44 p.
 25. Monitoring Agri-trade Policy / MAP 2016-1. - Brussels: European Commission, 2016. - 24 p.
 26. Overview of CAP Reform 2014-2020, Brussels: European Commission, 2013. - 10 p.
 27. Zinchuk T. Institutional Transformation of Ukraine’s Agricultural Sector / T. Zinchuk, N. Kutsmus,O. Kovalchuk, V. Dankevych, T. Usjuk // Review of Economic Perspectives. - Vol. 17, Issue 1. - 2017. - pp. 57-80.