ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.124.4
Економіка агропромислового виробництва

Формування еволюційного зростання економіки депресивних територій / Кадієвський В.А., Халімон В.Л. // Економіка АПК. - 2017. - № 11 - С. 17

Здійснено делімітацію сільських депресивних територій у розрізі адміністративних районів України. Проведено типологію сільських депресивних територій України, визначено їх характерні ознаки. Сформульовано підходи до розробки системи заходів щодо стимулювання розвитку сільських проблемних територій та обґрунтовано шляхи їх реалізації й фінансування. Розробка ефективної системи заходів стимулювання розвитку сільських депресивних територій є ефективним фактором подолання стану репресивності сільських територій. Про це доводить проведена за ініціативою Кабінету Міністрів України Всеукраїнська нарада з питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів, яка у черговий раз показала важливість проблематики сільських територій з метою забезпечення стабільного розвитку не лише сільського соціуму, а й держави в цілому. Бібліогр.: 27.
Ключові слова: депресивні територіальні суспільні системи, територіальні системи, депресія, санація, економічний механізм

Список використаних джерел

 1. Барановський М.О. Аграрна складова депресивності сільських територій / М.О. Барановський // Економіка АПК. - 2008. - № 6. - С. 140 -147.
 2. Барановський М.О. Наукові засади суспільно-географічного вивчення сільських депресивних територій України: [моногр.] / М.О. Барановський. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2009. - С.1-3. (Рецензія: Куценко В. Теоретичні та методологічні основи суспільно-географічних досліджень сільських депресивних територій України // В. Куценко // Часопис соціально-економічної географії: зб.наук.праць. - 2009. - Вип.7(2). - С.5-8).
 3. Білецький М.І. Сучасні тенденції розвитку сфери послуг регіону //Україна та глобальні процеси : географічний вимір: зб. наук. праць. В 4-х томах / М.І Білецький. К.: Вид-во геогр. літератури “ Обрії “, 2001. - Т. 4. -С.12-16.
 4. Губені Ю. Розвиток сільських територій: деякі аспекти європейської теорії та практики / Ю. Губені // Економіка України. - 2007. - № 4. - С.62 -70.
 5. Денисов Ю.Д. Регіональний дискус : сутність, еволюція, сучасні уявлення, перспективи розвитку / Ю.Д. Денисов, Л.А. Савельєв, Л.Т. Шевчук // Регіональна економіка. - 2003. - № 1. - С.179-185.
 6. Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі XX- XXI ст.: нові пріоритети / М.І. Долішній // НАН України; Інститут регіональних досліджень. - К. : Наук. думка, 2006. - 512с.
 7. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» - № 2850 - IV 8 верес. 2005 року // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2005 р. - № 51. - Ст. 548.
 8. Zakon Ukrayiny Pro stymulyuvannya rozvytku rehioniv № 2850 - IV 8 veresnya 2005 roku Vidomosti Verkhovnoyyi Rady Ukrayiny ( VVR).2005 r., № 51, st. 548.
 9. Заставний Ф.Д. Проблеми репресивності в Україні (соціально-економічної, екологічної, демографічної) : моногр. / Ф.Д. Заставний. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка , 2006. - 348 с.
 10. Інститути та інструменти розвитку територій: На шляху до європейських принципів / К.: Центр Ін-ту Схід - Захід; за ред. С. Максименка. - 2-ге вид. - К.: Міленіум,2003. - 244 c.
 11. Досяк О. Інформаційні технології та оптимізація менеджменту в галузях АПК / О. Досяк, В. Кадієвський. - Львів : К.: Аграрна наука; 1997. - 102. с.
 12. Коваль В. Программирование развития депрессивного региона // Город, регион, государство: проблемы распределения полномочий: матер. III междунар. науч.-практ. конф. / В. Коваль, Д. Коваль. - Донецк, 24-26 апр. 2003 г. / НАН Украины. Институт экономики, правовых исследований. - Донецк: ООО « Юго - Восток, Лтд»,2003. - С. 84-98.
 13. Коломийчук В.С. Соціально - економічний розвиток адміністративного району в умовах перехідної економіки (підходи до вивчення стратегії розвитку) / В.С. Коломийчук. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - 440 с.
 14. Концепція державної регіональної політики // Офіц. вісн. України. - 2001. - № 22. - С. 23.
 15. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
 16. Куценко В.І. Розвиток соціальної сфери в умовах формування ринкових перетворень на селі / В.І. Куценко //Агросвіт (питання теорії і практики).- 2007. - № 3. - С. 10-17
 17. Нагірна В.П. Економічні проблеми природокористування / В.П. Нагірна, І.Г. Савчук // Економіка України. - 2014. - № 2 (627).
 18. Нагірна В.П. Системні зміни у господарстві країни та їх вплив на територіальну структуру виробництва і розселення населення / В.П. Нагірна, І.П. Підгрушний, М.Л. Фащевський та ін. // Український географічний журнал. - 2008. - №3. - С. 38-44.
 19. Пила В. Підсумки і перспективи створення СЕЗ в Україні / В. Пила, О. Чмир // Економіка України. - 1999. № 8. - С. 26-34.
 20. Прокопа І. Депресивність аграрних територій : український вимір / І. Прокопа, Л. Шепотько // Економіка України. - 2003. - № 7. - С. 59-66.
 21. Нагребецька І. Європейський досвід і наші реалії / І. Нагребецька // Уряд. кур’єр. -28 листоп.
 22. Новікова А.М. Депресивні території: Європейський досвід та проблеми України / А.М. Новікова // Нац. ін.-т проблем міжнар. безпеки, 2000. - С. 3-4.
 23. Практичні аспекти інвестиційної політики на місцевому рівні. Бібліотека державного службовця /[Борщевський В., Вдович П., Григоренко Ю., Дацишин М. та ін.]. - К.: Інститут реформ, 2003. - 60 с.
 24. Регіоналізація і вибори як засоби удосконалення владних відносин в Україні: теорія і практика: монографія / В. Лісничий, О. Грищенко, О. Радченко та ін.; за заг. ред. О. Дьоміна - X.: Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2003. - 580 c.
 25. Філоненко А.С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку / А.С. Філоненко. - К.: Знання України, 2002. - 190 с.
 26. Шевчук Я.В. Сучасні особливості розробки програм санації депресивних територіальних суспільних систем. Соціально-економічне дослідження в перехідний період. Регіональна політика: досвід Європейського Союзу та його адаптація до умов України: зб. наук. праць / Я.В. Шевчук. - Вип. 5. ( XIIII ). - У 3-х ч.; НАН України - Ч.III. - Львів, 2003. - С. 139 - 145.
 27. Ярощук В.М. Практика управління регіонами в Євросоюзі: досвід для України / В.М. Ярощук // Стратегія регіонального розвитку : формування та механізми реалізації: матер. щорічної міжнар. наук.-практ. конф. - Т.1. - О.: ОРІДУ НАДУ, 2007. - 442 с.
Читати статтю: eapk_2017_11_p_17_22.pdf