ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43.01:338.312
Економіка агропромислового виробництва

Категоріально-концептуальні аспекти управління продуктивністю в аграрних підприємствах / Вітвіцький В.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 11 - С. 38

Мета статті - дослідити генезис категоріально-концептуального апарату управління продуктивністю. Розробити категоріально-концептуальну аналітичну модель, яка включає процеси вимірювання та оцінку продуктивності й її підвищення. Методологічною основою дослідження були загальнотеоретичні методи: індуктивний, дедуктивний, абстрактно-логічний, монографічний, проблемний, графічний, економічної оцінки інженерного підходу, визначення нормативів і системно-структурного та порівняльного аналізу. За результатами дослідження запропоновано визначення економічної суті продуктивності як економічної категорії й категоріальне визначення її складових на основі моделей загальнотеоретичних систем управління потоками ресурсів. Наукова новизна полягає в системно-концептуальному підході до здійснення ефективної господарської діяльності сільськогосподарських підприємств у використанні ресурсів за допомогою розробленої концептуально-аналітичної моделі та планування підвищення продуктивності на основі вимірювання оцінки контролю потоків ресурсів. Результати дослідження дадуть змогу ефективно використовувати ресурси аграрних підприємств, мають загальний характер і можуть бути використані в системах будь-якого типу, а визначені поняття можуть бути застосовані як для тих, хто веде виробничу діяльність у сільськогосподарському підприємстві, так і працюючих у сфері послуг та обслуговування. Рис.: 4. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: аграрні підприємства, категоріально-концептуальна модель, продуктивність, управління продуктивністю, організація, потік ресурсів

Список використаних джерел

 1. Д. Скотт Синк. Управление производительностью: планирование, измерение, оценка, контроль и повышение / Синк Д. Скотт. - М.: Прогресс, 1989. - 502 с.
 2. Економічний енциклопедичний словник: у 2-х томах. Т. 2 : О-Я; за ред. С.В. Мочерного. - Львів: Світ, 2006. - 568 с.
 3. Фінансовий словник-довідник. - К., 2003. - 554 с.
 4. Соломчак Н.Ф. Сучасна економічна термінологія: національний та інтернаціональний елементи / Н.Ф.Соломчак - Режим доступу http://www.rusnauka.com/6_NiTSB_2009/Economics/41633.doc.htm.
 5. Хорунжий М.Й. Аграрна політика: практикум / М.Й.Хорунжий. - К., 2012. - 256 с.
 6. Вітвіцький В.В. Концепція продуктивності як інтегрованого показника ефективності / В.В. Вітвіцький // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 10. - С. 53-60.
 7. Лупенко Ю.О. Теоретико-методологічні аспекти управління продуктивністю аграрного виробництва. / Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, В.В. Вітвіцький, О.Г. Шпикуляк. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2017. - 92 с.
 8. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Р. Акофф. - М.: Прогресс, 1985. - 328 с.
 9. Вітвіцький В.В. Формування і класифікація системи показників продуктивності в аграрних підприємствах. / В.В. Вітвіцький // Вісн. аграр. науки. - 2016. - № 9. - С. 67-71.
 10. Вітвіцький В.В. Продуктивність в системі результативності господарювання. / В.В. Вітвіцький, Ю.В. Вакуліна //Економіка АПК. - 2015. - № 9. - С. 30-38.
 11. Sumanth DJ Productivity engineering and Management/ New York, Megraw-Hill, April, 1994.
 12. William G. Oughi Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge. / Avon Books (P), 1993. - P. 255.
 13. Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают.; пер. с англ. / Р. Фостер. - М.: Прогресс, 1987. - 272 с.
 14. Уотермен Роберт, Питерс Томас Дж. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний); пер. с англ. / Роберт Уотермен, Томас Дж. Питерс. - М.: Прогресс, 1986. - 254 с.
 15. Вітвіцький В.В. Основи формування нормативних систем в агропромисловому виробництві України. / В.В. Вітвіцький. - К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. - 334 с.
Читати статтю: eapk_2017_11_p_38_46.pdf