ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432:[631.527.5:633.63]:347.78
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Визначення вартості гібридів цукрових буряків як об’єктів інтелектуальної власності / Бондар В.С., Фурса А.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 11 - С. 57

Метою статті є удосконалення методики визначення вартості сортів і гібридів цукрових буряків як об’єктів інтелектуальної власності та їхня оцінка. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи: абстрактно-логічний, порівняння, аналізу і синтезу, індукції та дедукції, прямого відтворення (за фактичними витратами), заміщення (аналогій), а також експертних оцінок. Здійснено аналіз придатності гібридів цукрових буряків селекції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, занесених до Реєстру сортів рослин України у 2006-2015 роках. На основі удосконалення існуючих методик оцінки об’єктів інтелектуальної власності визначено їхню вартість. Запропоновано за такою вартістю поставити сорти цукрових буряків на бухгалтерський облік як нематеріальні активи. Зазначено, що визначення рівня ціни, за якою вони можуть бути реалізовані на ринку, є справою комерційної діяльності тієї чи іншої селекційної установи й споживача. Табл.: 2. Бібліогр.: 8.
Ключові слова: оцінка вартості, гібриди цукрових буряків, коефіцієнт придатності, реєстр сортів, інтелектуальна власність

Список використаних джерел

  1. Гізбуллін Н.Г. Біологічний потенціал нових гібридів цукрових буряків, придатних для поширення в Україні / Н.Г. Гізбуллін // Цукрові буряки. - 2011. - № 2. - С. 9.
  2. Гізбуллін Н.Г. Селекція та насінництво цукрових буряків - двоєдиний процес / Н.Г. Гізбуллін // Цукрові буряки. - 2012. - № 2-3. - С. 9-11.
  3. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2012 р. (витяг станом на 27.03.2012 року) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.agroscience.com.ua/views/perelik-sortiv.
  4. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2017 р. (реєстр є чинним станом на 07.08.2017 року) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua/system/files/Reestr%2007%2008% 202017.pdf.
  5. Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності, затверджена Наказом Фонду державного майна від 25.06.2008 р. № 740, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.08.2008 р. за № 726/15417 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0726-08.
  6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242, зареєстрованого Міністерством юстиції України 02.11.1999 р. за № 750/4043 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.
  7. Порядок визначення оціночної вартості об’єктів права інтелектуальної власності, що знаходяться у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік, затверджений Наказом Фонду державного майна від 13.12.2005 р. № 3162, зареєстрованого Міністерством юстиції України 25.04.2006 р. за № 479/12353 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0479-06.
  8. Роїк М.В. Нові гібриди цукрових буряків та система їх насінництва / М.В. Роїк, Н.Г. Гізбуллін // Насінництво: теорія і практика технологій вирощування та оздоровлення насіння та садивного матеріалу конкурентоспроможних в умовах Європейського ринку : зб. наук. пр. Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України ; за заг. ред. акад. М.В. Роїка, чл.-кор. М.М. Макрушина. - Сімферополь: ВД „Аріал”, 2012. - Вип. 16. - С. 19-21.
Читати статтю: eapk_2017_11_p_57_60.pdf