ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 351.378:001
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інтеграція освіти, науки та виробництва в економіці знань аграрної сфери / Мельник Л.Ю. // Економіка АПК. - 2017. - № 11 - С. 67

Мета статті - розглянути еволюцію інтеграції науки, освіти і виробництва, розробити й теоретично обґрунтувати модель інтеграції науки, освіти та виробництва в економіці знань аграрної сфери. У процесі дослідження використано методи: діалектичний, абстрактно-логічний і структурного аналізу. Як елементи новизни запропоновано й охарактеризовано тривимірну модель інтеграції науки, освіти та виробництва в економіці знань аграрної сфери. Теоретично розглянуто процес інтеграції аграрної освіти, науки та виробництва з погляду еволюційного розвитку, фактори, що впливають на розвиток агропромислової інтеграції, трактування поняття «інтеграція аграрної освіти, науки та виробництва». За результатами дослідження встановлено, що тристороння інтеграція науки, освіти й виробництва - це, по суті, ключовий напрям розвитку економіки знань, тому що вона дає змогу ефективно розв’язати завдання комплексного своєчасного забезпечення інноваційних процесів. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: інтеграція, економіка знань, освіта, наука, виробництво, аграрна сфера

Список використаних джерел

 1. Білоус О.Ю. Розвиток наукових парків в Україні в контексті створення регіональних систем трансферу знань / О.Ю. Білоус // Науково-практичний круглий стіл «Проблеми та перспективи наукових парків в Україні», 17 трав. 2017 року, Київ. - С.3-7.
 2. Воловик Д.В. Розвиток системи управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств / Д.В. Воловик // Вісн. Полтавської державної аграр. академії. - 2014. - № 4. - С.133-135.
 3. Ільчук О.М. Наукові засади державного регулювання аграрної сфери в умовах підвищених ризиків / О.М. Ільчук // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2013. - Вип. 181(4). - С. 193-199.
 4. Калетнік Г.М. Науково-навчально-виробничий комплекс як концепція механізму переходу агропромислового виробництва на інноваційну модель розвитку / Г.М. Калетнік // Економіка АПК. - 2013. - № 9. - С. 5-11.
 5. Левчишена О.М. Інтеграція вищої освіти і науки України в умовах реформування та соціально-економічних змін (1996-2007 рр.) / О.М. Левчишена // Історія науки і біографістика. - 2009. - № 2. - Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2009-2/09_levchyshena.pdf.
 6. Підоричева І.Ю. Законодавче забезпечення інтеграційних процесів науки, освіти й виробництва в Україні / І.Ю. Підоричева // Держава та регіони. - Серія: Економіка та підприємництво. - 2009. - № 3. - С. 134-137.
 7. Проценко А.В. Формування системи інтеграції науки і виробництва в хмелярстві: дис. … кандидата екон.наук 08.00.03 / Проценко Альона Василівна. - Ж., 2015. - 234 с.
 8. Пугач А.П. Основні засади інтеграції в сфері аграрної освіти, науки та виробництва / А.П. Пугач [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/40_NNM_2015/Gosupravlenie/2_201987.doc.htm.
 9. Пугач А.П. Інтеграційні процеси в сфері аграрної освіти, науки та виробництва як визначальна умова розвитку аграрного ресурсного потенціалу України / А.П. Пугач // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 13-14. - С. 74-77.
 10. Федулова Л.І. Економіка знань / Л.І. Федулова. - Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. - К., 2009. - С.217.
 11. Федулова Л.І. Технологічна політика: глобальний контекст та українська практика: моногр. / Л.І. Федулова. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. - С.192.
 12. Etzkowitz H. (1998), “The norms of entrepreneurial science: cognitive effects of the new university-industry linkages”, Research Policy, Vol. 27 No. 8, p. 823-833.
 13. Etzkowitz H. and Leydesdorff L. (2000), “The dynamics of innovation: from National Systems and ‘Mode 2’ to a Triple Helix of university-industry-government relations”, Research Policy, Vol. 29 No. 2, p. 109-123.
 14. Foss N.J., Husted K. and Michailova S. (2010), “Governing knowledge sharing in organizations: Levels of analysis, governance mechanisms, and research directions”, Journal of Management Studies, Vol. 47 No. 3, p. 455-482.
 15. Jones Evans D. and Klofsten M. (2015), “Universities and local economic development: The case of Linköping”, European Planning Studies, No. April, p. 37-41.
 16. Peters M.A. (2008), “Education and the Knowledge Economy”, in Hearn, G. and Rooney, D. (Eds.), Knowledge Policy: Challenges for the 21st Century, Cheltenham: Edward Elgar.
 17. Powell W. and Snellman K. (2004), “The knowledge economy”, Annual Review of Sociology, Vol. 30, p. 199-220.
Читати статтю: eapk_2017_11_p_67_73.pdf