ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.131.5
Досвід господарювання в аграрній сфері

Економічна ефективність вирощування соняшнику в умовах Слобожанщини / Супрун О.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 11 - С. 74

Мета статті - розкрити проблемні аспекти і специфіку вирощування соняшнику на прикладі СТОВ АФ ім. Т. Г. Шевченка Вовчанського району Харківської області в контексті перспективи сталості, конкурентоспроможності та інноваційності, зосередивши увагу на регіональних особливостях застосування окремих гібридів цієї культури. Поставлено завдання порівняти ефективність вирощування на прикладі гібридів соняшнику Златсон, оригінатор - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН м. Харків (Україна) та Рими 2, оригінатор - Інститут рільництва і овочівництва м. Нові-Сад (Сербія). Аналіз вирощування гібридів соняшнику вітчизняної селекції свідчить про їх перспективу впровадження у виробництво, що забезпечить сталий розвиток системи вирощування соняшнику за рахунок ефективних сортових інновацій. Елементом новизни є дослідження ефективності господарювання, значимості соняшнику як прибуткової культури для галузі сільського господарства, а також для конкретних сільськогосподарських підприємств, які спеціалізуються на вирощуванні даної культури та їх маркетингової діяльності. Табл.: 4. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: інноваційність, сталість господарювання, соняшник, прибуткоутворююча культура, аграрний ринок, ефективність маркетингової діяльності

Список використаних джерел

  1. Система організаційно-економічних механізмів функціонування основних агропродовольчих підкомплексів рослинництва України ; за ред. О. М. Шпичака. - К. : Нічлава, 2009. - 406 с.
  2. Кузьмінська Н. Л. Особливості функціонування олійно-жирової галузі України / Н. Л. Кузьмінська // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 161 - 165.
  3. Калінчик М. В. Олієжировий підкомплекс України: проблеми, аналіз, оптимізація / М. В. Калінчик, М. М. Ільчук, А. Д. Герасименко. - К. : Нічлава, 2006. - 92 с.
  4. Фаїзов А. В. Проблеми та перспективи розвитку сировинної бази переробних підприємств олійно-жирового комплексу / А. В. Фаїзов // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2010. - № 36. - С. 182-186.
  5. Жадан Т.А. Оцінка та прогнозування попиту на продукцію олійно-жирової галузі України / Т. А. Жадан // Бізнес Інформ. - 2014. - № 9. - С. 172-178.
  6. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підручник / В. Г. Андрійчук. - К. : КНЕУ, 2013. - 780 с.
  7. Малік М. Й. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2017. - № 2. - С. 5-16.
  8. Лупенко Ю. О. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / [Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін.]. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. - 430 с.
  9. Кредісов В. А. Підприємництво - вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою : монографія / В. А. Кредісов. - К. : Знання України, 2003. - 328 с.
  10. Обліково-статистична звітність СТОВ АФ ім. Т. Г. Шевченка Вовчанського району Харківської області.
Читати статтю: eapk_2017_11_p_74_78.pdf