ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 323.325(477)
Сторінка молодого науковця

Розвиток фермерських господарств Хмельниччини / Горіховський М.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 11 - С. 79

Мета статті - дослідити динаміку розвитку фермерських господарств у Хмельницькому регіоні й проаналізувати розподіл державної підтримки для посилення конкурентоспроможності даних господарств порівняно із сусідніми регіонами. У процесі дослідження використано методи: діалектичний, абстрактно-логічний та аналітичний. Важливість аграрного сектору в національній економіці та його роль у забезпеченні продовльчої безпеки країни вимагає стійкого й ефективного його розвитку. Для збільшення своїх конкурентних переваг фермерам Хмельниччини потрібно розвивати збутову сільськогосподарську кооперацію, щоб протистояти швидкому розвитку та експансії земель із боку великих аграрних формувань. Економічну ефективність діяльності кооперативу слід оцінювати за ефективністю діяльності його членів, адже метою кооперативу є одержання прибутку не для себе, а для своїх членів. Елементом новизни є прогнозування розвитку фермерських господарств регіону по районах за допомогою економічних методів аналізу. За результатами дослідження обґрунтовано висновок, що пріоритетом державної аграрної політики має стати підтримка фермерських господарств розвитком сільськогосподарської кооперації з метою підвищення ефективності їх господарської діяльності. Табл.: 3. Рис.: 3. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: фермерські господарства, державна підтримка, сільське господарство Хмельниччини, земельні ресурси, виробництво, розвиток, аналіз

Список використаних джерел

 1. Boiko V.О. Determinants of development of small and medium enterprises in the region of Kherson / V.О. Boiko// Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. - 2017. - №2. - С. 22-29.
 2. Paul M. Small farms, smaller plots: land size, fragmentation, and productivity in Ethiopia / M. Paul, M. Gĩthĩnji// The Journal of Peasant Studies. - 2017. - С. 1-19.
 3. Горіховський М.В. Розвиток фермерських господарств і їхнє місце в аграрному виробництві регіону / М.В. Горіховський // Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. - 2017. - №1. - С. 67-79.
 4. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. - 182 с.
 5. Макаренко П.М. Збутові стратегії підвищення ефективності розвитку фермерських господарств регіону / П.М. Макаренко, В.А. Шведюк // Агросвіт. - 2009. - № 2. - С. 16-18.
 6. Малік М.Й. Управління підготовкою і підвищенням кваліфікації персоналу аграрних підприємств / М.Й. Малік, А.Д. Чикуркова // Економіка АПК.- 2012. - № 2. - С. 3-10.
 7. Полятикіна Л. І. Стан та перспективи розвитку фермерських господарств в Україні / Л.І. Полятикіна, А.М. Кадацька // Інноваційна економіка. - 2016. - № 1-2. - С. 43-47.
 8. Прокопчук Л.М. Управлінські заходи впливу на ефективність виробництва продукції рослинництва / Л.М. Прокопчук // Вісн. ХНАУ. Серія: Економічні науки. - 2015. - № 2. - С. 253-262.
 9. Ушкаренко Ю.В. Підвищення ефективності діяльності фермерських господарств на основі кооперації / Ю.В.Ушкаренко // Агросвіт. - 2011. - № 13-14. - С. 2-6.
 10. Чикуркова А.Д. Теоретичні аспекти аналізу ринку робочої сили / А.Д. Чикуркова // Економіка АПК.- 2010. - № 6. - С. 50-55.
 11. Наказ № 65 Про затвердження Розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік для надання фінансової підтримки фермерським господарствам на поворотній основі (КПКВК 2801460 "Надання кредитів фермерським господарствам") [Електронний ресурс] // Мінагрополітики. - 1402. - Режим доступу до ресурсу: http://minagro.gov.ua/node/23533.
Читати статтю: eapk_2017_11_p_79_85.pdf