ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.331.4
Економіка агропромислового виробництва

Природно-ресурсний потенціал аграрної сфери України та його охорона / Кононенко О.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 12 - С. 34

Мета статті - дослідити природно-ресурсний потенціал сільських територій України, динаміку його змін за період проведення аграрних трансформацій, визначити основні напрями збереження, охорони та його відтворення. Методи досліджень - статистико-економічний, порівняльного аналізу, розрахунковий. Досліджено провідну роль земельного фонду як одного з важливих ресурсів загальнодержавного значення, що є первинним фактором виробництва і своєрідним фундаментом економічного розвитку для аграрної галузі. Розкрито високий статус країни, яка за якісним складом ґрунтів вважається однією з багатих держав світу. Доведено, що земля як один із компонентів природно-ресурсного капіталу України функціонує як капітал та визначається його вартістю. Розкрито негативні наслідки використання земель, зокрема, надмірне їхнє розорювання, що призводить до порушення екологічно збалансованого співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісів і водоймищ; загрозливі явища в ґрунтовому покриві, який значно деградований, що зумовлює погіршення екологічного стану великих площ родючих земель; відсутність державного контролю за станом ґрунтів тощо. Відзначено позитивні результати фінансової децентралізації - зростання обсягів власних ресурсів місцевих бюджетів, розширення повноважень об’єднаних територіальних громад, які зможуть розпоряджатися землями на своїй території, проводити природоохоронну діяльність, вкладати кошти на збереження ґрунтів, охорону та відновлення їх родючості. Запропоновано основні напрями збереження природно-ресурсного потенціалу країни, його охорони, раціонального використання й відтворення. Табл.: 4. Рис.: 4. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: природно-ресурсний потенціал, земельний фонд, землекористування, природні ресурси, ґрунти, охорона, відтворення, децентралізація, об’єднані територіальні громади

Список використаних джерел

 1. Данилишин Б.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, В.С.Міщенко та ін. - К. : РПС України, 1999. - 288 с.
 2. Законопроект, який надає право ОТГ розпоряджатися землями за межами населених пунктів [Електронній ресурс].- Режим доступу: / https://auc.org.ua/novyna/u-parlamenti-zareyestrovano-zakonoproekt-yakyy-nadaye-pravo-otg-rozporyadzhatysya-zemlyamy-za/18.09.2017 р.
 3. Земельний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2002. - № 3.- С. 27.
 4. Малік М.Й. Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент) : моногр. / М.Й. Малік, М.Ф. Кропивко, О.Г. Булавка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2010. - 624 с.
 5. Месель-Веселяк В.Я. Нові методичні підходи щодо удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення / В.Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. - 2016. - № 2. - С. 22-29.
 6. Осипчук С.О. Сучасний стан сільськогосподарських угідь України та заходи його поліпшення / С.О. Осипчук, Й.М. Дорош [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 77.121.11.22/ecolib/6/33.doc.
 7. Площі земель, що входять до адміністративно-територіальних одиниць. Форма 6-зем.-К.: Держгеокадастр, 2014-2016 рр. -180 с.
 8. Розвиток земельних відносин в аграрній сфері: моногр. ; за ред. Ю.О. Лупенка, О.В. Ходаківської. -К.:ННЦ «ІАЕ», 2016. - С. 310.
 9. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: у 3- х частинах ; підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Руденко. - К.,1999. - 568 с.
 10. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал природних районів України / В.П. Руденко, В.Я. Вацеба. - Чернівці: Рута, 2001. - 268 с.
 11. Сучасні напрями економічного забезпечення раціонального природокористування в Україні ; [за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика, д.г.-м.н., проф. С.О.Лизуна; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Нац. акад. наук України»]. - К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. - 64 с.
 12. Туниця Ю. Екологічна Конституція Землі: сутність і концептуальні засади / Ю. Туниця // Вісн. Нац. акад. наук України. - 2005. - № 11. - С. 32-42.
 13. Хвесик М.А. Природне багатство України: загальнопорівняльна характеристика / М.А. Хвесик, І.К. Бистряков, Д.В. Клиновий // Економіст [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ua-ekonomist.com/12920-prirodne-bagatstvo-ukrayini-zagalno-porvnyalna-harakteristika.htm.
 14. Ходаківська О.В. Природно-ресурсний потенціал сільських територій у контексті забезпечення їх сталого розвитку / О.В. Ходаківська // Сталий розвиток економіки. - 2012. - № 4. - С. 161-165.
 15. Ходаківська О.В. Екологізація аграрного виробництва: моногр. / О.В. Ходаківська. - К. : ННЦ ІАЕ, 2015. - 350 с.
 16. Seregeldin I. Sustainabiliti and the Wealth of Nations: First Steps in an Ongoing Journey. // Environmentally Sustainable Development Studies and Monograph Series. - Washington D.C. : World Bank, 1996. - №.5 - Р. 25-78.
 17. World Bank. Monitoring Environmental Progress: A Report on Working Progress // Environmentally Sustainable Development. - Washington, D.C. : World Bank, 1995. - 115 р.
Читати статтю: eapk_2017_12_p_34_43.pdf