ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.322.1
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Формування інвестиційних ресурсів в економіці України в умовах глобалізації / Соколов М.О., Михайлов А.М. // Економіка АПК. - 2017. - № 12 - С. 44

Охарактеризовано вплив глобалізації на інвестиційні процеси, що є чинником ефективного виробництва й економічного зростання економік світу. Здійснено системний аналіз формування інвестиційних ресурсів в економіці України; виявлено його передумови та тенденції за видами економічної діяльності; визначено основні джерела залучення інвестицій; встановлено прогнозні частки інвестиційних ресурсів відповідно до зростання ВВП України з використанням кореляційно-регресійного аналізу до 2019 року. Узагальнено класифікацію об’єктів інвестування за видами активів. Встановлено, що за 2001-2015 роки до 97% капітальних інвестицій спрямовується в матеріальні активи економіки країни. Незначне інвестування нематеріальних активів (до 7%) негативно впливає на формування інтелектуальної складової й стримує інноваційний розвиток економіки. Основним джерелом формування капітальних інвестицій є власні кошти підприємств; частка іноземних інвестицій у структурі джерел становить до 3%, що не сприяє технологічному оновленню виробництва. Вказується на важливість проектного підходу в частині залучення іноземних інвестицій за умов децентралізації повноважень і ресурсів на визначених територіях. Встановлено, що за видами економічної діяльності найбільша частка інвестицій спрямовується в промисловість. Виявлено значне погіршення фінансового забезпечення капітальних інвестицій протягом 2010-2015 років. Доведено, що критично низька частка капітальних інвестицій до загальної вартості основних засобів (менше 5%) ставить під сумнів наявність інвестиційного ресурсу в країні щодо модернізації виробництва та його інноваційного розвитку. З використанням графічного інструментарію регресійного аналізу здійснено прогноз зростання ВВП і капітальних інвестицій в економіку України. На перспективу потребують дослідження питання вдосконалення ефективного розподілу інвестиційного ресурсу коригуванням існуючих підходів та діючого інвестиційного механізму. Табл.: 3. Рис.: 4. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: інвестиційні ресурси, економіка країни, джерела фінансування, прогнозування, внутрішній валовий продукт

Список використаних джерел

 1. Майорова Т.В. Активізація інвестиційного процесу в Україні : кол. моногр. / [Майорова Т.В., Диба М.І., Онишко С.В. та ін.] ; за наук. ред. М.І. Диби, Т.В. Майорової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 472 с.
 2. Саблук П.Т. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє / П.Т. Саблук // Аграрна економіка в умовах демократичного державотворення. - К.: ІАЕ, 2001. - 484 с.
 3. Ночовна Ю.О. Протиріччя та проблеми обліку капітальних інвестицій [Текст] / Ю.О. Ночовна, Т.В. Радевич // Агросвіт. - 2016. - №13-14. - С. 18-23.
 4. Кісіль М.І. Про необхідність усунення міжгалузевих диспропорцій з метою інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства [Текст] / М.І. Кісіль // Наук. праці Кіровоградського нац. техніч. ун-ту. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2004. - Вип. 6. - С. 226-233.
 5. Про затвердження Методики розрахунку індексу капітальних інвестицій / Наказ Державного комітету статистики України № 494 від 25.12.2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2009/494/metod.htm.
 6. Статистичний щорічник України за 2015 рік / Державна служба статистики України ; за ред. І.М. Жук ; відп. за вип. О. А. Вишневська. - К. : Вид-во ТзОВ «Август Трейд», 2016. - 576 с.
 7. Єршова Г.В. Нематеріальні активи промислових підприємств України [Текст] / Г.В. Єршова // Фінанси України. - 2011. - № 11. - С. 104-112.
 8. Михайлова Л.І. Нематеріальні активи в складі ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Л.І. Михайлова, О.В. Киричок // Економіка АПК. - 2012. - № 2. - С. 76-81.
 9. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 10. Лановий В. Капітальні виклики: українська економіка приречена на кризи [Текст] / В. Лановий // Український тиждень. - 2011. - № 39 (204). - 23-29 верес. - С. 28-31.
 11. Пирог О.В. Тенденції інвестування національного господарства [Текст] / О.В. Пирог // Вісн. нац. ун-ту «Львівська політехніка», серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». - 2013. - № 767. - С. 343-349.
Читати статтю: eapk_2017_12_p_44_51.pdf