ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43.02:656.071.8
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Матеріально-технічне забезпечення сільських домогосподарств / Збарська А.В., Алєксєєва Ю.Ю. // Економіка АПК. - 2017. - № 12 - С. 52

Стаття присвячена актуальній проблемі розвитку сільських домогосподарств в аграрному секторі економіки України. Систематизовано й узагальнено погляди вчених щодо визначення сутності поняття «домогосподарство», сформульовано визначення розвитку аграрного потенціалу сільських домогосподарств. Основними цілями інноваційного оновлення матеріально-технічної бази слід вважати: забезпечення комплексної заміни застарілих засобів виробництва новими, більш продуктивними, які засновані на принципово нових підходах із метою створення конкурентоспроможної інноваційної продукції. Подальший розвиток матеріально-технічного забезпечення та ефективного їх використання потребує створення кооперативів, МТС із метою спільного вирішення задач, що стоять перед його учасниками: налагодження забезпечення, підвищення ефективності використання матеріальних, технічних засобів на основі об’єднання зусиль і засобів, організації спільної діяльності, поділу праці, спеціалізації тощо. Табл.: 4. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: домогосподарство, господарські відносини, співробітництво, аграрний сектор, розвиток, малі форми господарювання

Список використаних джерел

 1. Бородіна О.М. Сімейні фермерські господарства: проблеми формалізації / О.М. Бородіна, І.В. Прокопа // ДОРАДА. - 2014. - Вип. № 24. - С.19-23.
 2. Горьовий В.П. Мале підприємництво: поступи розвитку, проблеми: моногр. // В.П. Горьовий, А. В. Збарська. - К.: ТОВ «Аграр Медіа Групп», 2011. - 600 с.
 3. Захарчук О.В. Техніко-технологічне забезпечення малих форм господарювання в Україні та досвід Польщі / Захарчук О.В. Електронний ресурс. - Режим доступу: http://ndipvt.com.ua/oldsite/konf7/1/zaharchuk.htm.
 4. Збарський В.К. Трансформація селянських домогосподарств у фермерські господарства / Зб. наук. пр. Уманського НУС. - Умань, 2012. - Вип. 78. - Ч. 2: Економіка. - С. 76-88.
 5. Збарський В.К. Формування економічного потенціалу регіону / В.К. Збарський, С.В. Кальченко // Зб. наук. пр. Таврійськ. ДАТУ: Серія екон. науки. - 2016. - № 2. - С. 115-124.
 6. Онищенко О.М. Господарства населення: продуктивність, ефективність, перспективи / О.М. Онищенко. - К.: ІЕ НАНУ, 2003. - С. 44-45.
 7. Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2016 році: Стат. бюлетень. К.: Держстат України, 2016.
 8. Прокопа І.В. Диференціація господарств населення за характером виробництва: наслідки ринкової трансформації / І.В. Прокопа, Т.В. Беркута, М.Г. Бетлій // Економіка і прогнозування. - 2010. - № 3. - С. 74-89.
 9. Рослинництво України: Стат. збірник. - К.: Держстат України, 2017. - 166 с.
 10. Свиноус І.В. Організаційно-економічні засади функціонування особистих селянських господарств: теорія, методологія, практика: дис…. д-ра екон. наук: 08.00.04 / Свиноус Іван Вікторович. - К., 2010. - 460 с.
 11. Сільське господарство України у 2015 році: Стат. збірник. - К.: Держстат України, 2016. - 362 с.
 12. Яворська Т.І. Малий бізнес у сільському господарстві: теорія і практика: моногр. / Яворська Т.І. - К. : ННЦ ІАЕ, 2012. - 386 с.
 13. Agricultural Cooperatives in the European Union. - COGECA, 2005. - 47 p. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cogeca.be/pdf/p 05 227s_e.pdf
 14. Limousin P. Agricultures et agro-alimentaires francaises / P. Limousin. - Paris : Masson, 2002. - 199 p.
 15. Peyon J.-P. La cooperation agricole en France : Etude geographique - des grands organismes cooperatifs / J.-P. Peyon These d'Etat. - Universite Paris, 2003.
 16. Porter M. The Competitive Advantage of Nations / M. Porter. - N. Y.: The Free Press Ltd, 1990. - p. 20.
 17. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2013. - Warszawa, 2014. - 425 s.
 18. U contoterzismo neii’agricoltura Italiana: Instituto nationale di economia agrarian editrace // Quademie della rivista di economia agrarian.-Milano, 2008.-277 p.
Читати статтю: eapk_2017_12_p_52_57.pdf