ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.2
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Соціально-економічні передумови розвитку аграрного виробництва в Україні / Забуранна Л.В., Ярмоленко Ю.О. // Економіка АПК. - 2017. - № 12 - С. 64

Мета статті - проаналізувати стан, динаміку та тенденції розвитку аграрного виробництва в Україні. У процесі дослідження використано такі методи: порівняльного аналізу, економіко-математичні, діалектичний, системного аналізу. Обґрунтовано соціально-економічні передумови розвитку аграрного виробництва, розглянуто рівень споживання продуктів харчування сільським і міським населенням. Досліджено рівень споживання на одну особу продуктів харчування відповідно до науково обґрунтованих норм. Досліджено демографічні тенденції в Україні, прибутковість галузі, середньомісячну заробітну плату працівників сільського господарства в Україні та в країнах Європейського Союзу. За результатами дослідження обґрунтовано, що споживання основних продуктів харчування населенням України знаходиться значно нижче рекомендованих норм споживання й основним стримувальним фактором є обмежена платоспроможність вітчизняних споживачів, що також зумовлює ризик надмірної залежності виробників багатьох видів сільськогосподарської та харчової продукції від експортних ринків збуту. Табл.: 6. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: аграрне виробництво, бюджет, споживання, платоспроможність, експорт, імпорт, стратегія

Список використаних джерел

 1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку); за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2011. - 1008 с.
 2. Аграрна реформа в дії [Електронний ресурс] : програма розвитку АПК / Міністерство аграрної політики та продовольства України. - Режим доступу : http://minagro.gov.ua/apk?nid=3390.
 3. Державна служба статистики України [ Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www.ukrstat.gov.ua.
 4. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін.]. - К. : ННЦ “ІАЕ”, 2014. - 516 с.
 5. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. - 182 с.
 6. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України : Стат. збірник. - K. : Державна служба статистики України, 2014. - 187 c.
 7. Собкевич О.В. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України / О.В. Собкевич, В.М. Русан, А.Д. Юрченко. - К. : НІСД, 2011. - 40 с.
 8. [Електроний ресурс]. - Режим доступу http://www.clal.it/en/?section=tabs_consumi_procapite.
 9. [Електроний ресурс]. - Режим доступу http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/labour-costs/database.
 10. [Електроний ресурс]. - Режим доступу http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248907971.
 11. [Електроний ресурс]. - Режим доступу http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine.
Читати статтю: eapk_2017_12_p_64_68.pdf