ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.36; 631.95
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституціональні складові в системі збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу / Сидорук Б.О. // Економіка АПК. - 2018. - № 1 - С. 74

Мета статті - обґрунтувати основні складові в системі інституціонального забезпечення збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу в процесі здійснення сільськогосподарської діяльності. Методика дослідження. Методи наукового пошуку: монографічний, узагальнення, аналізу та синтезу, індукції та дедукції, аналіз причинно-наслідкових зв’язків економічних явищ і процесів в аграрному секторі економіки залежно від системи землекористування. Елементи наукової новизни. Запропоновано порядок інституціонального забезпечення збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі, виходячи із пріоритетності вирішення завдань локального, регіонального та загальнодержавного рівнів управління. Запропоновано модель формування збалансованого інституціонального середовища у сфері аграрного землекористування, яка базується на комплексному підході до вдосконалення системи використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі. Практична значущість. Обґрунтовано висновок, що збалансоване використання земельно-ресурсного потенціалу в сільськогосподарській галузі має базуватись на комплексному вирішенні еколого-економічних та соціальних проблем, виходячи з інтересів аграрних формувань і територіальних громад, які формуються на локальному рівні, з урахуванням впливу як формальних, так і неформальних інститутів. Рис.: 2. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: аграрна галузь, збалансоване землекористування, земельно-ресурсний потенціал, комплексний підхід, інституціоналізм, формальні інститути, неформальні інститути

Список використаних джерел

 1. Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен. - М. : «Прогресс», 1984. - 367 с.
 2. Корчинська О. А. Роль держави у забезпеченні відтворення родючості грунтів / О. А. Корчинська // Економіка АПК. - 2004. - № 9. - С. 33-36.
 3. Кропивко М. Ф. Напрями удосконалення державного управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та дерегуляції діяльності / М. Ф. Кропивко, М. М. Ксенофонтов, Н. В. Хміль // Економіка АПК. - 2015. - № 3. - С. 5-14.
 4. Лупенко Ю. О. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, П. Т. Саблук та ін. - К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2012. - 112 с.
 5. Митчелл У. Экономические циклы. Проблема и её постановка / У. Митчелл. - М. : Госиздат, 1930. - 487 с.
 6. Нечипоренко О. М. Теоретичні основи організації зрошуваного землеробства України / О. М. Нечипоренко // Економіка природокористування і охорони довкілля : [зб. наук. пр.] / Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”. - К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. - С. 102-108.
 7. Норт Д. Институты, институциональное изменение и функционирование экономики / Д. Норт ; [пер. с англ. А. Н. Нестеренко]. - М. : Фонд экономической книги “Начала», 1997. - 527 с.
 8. Піменова О. Інституційні засади сучасних соціо-еколого-економічних форм господарювання в аграрному секторі економіки України / О. Піменова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2014. - № 10 (163). - С. 63-67.
 9. Серл Дж. Что такое институт? / Дж. Серл // Вопросы экономики. - 2007. - № 8. - С. 4-27.
 10. Татаркин А. И. Становление и развитие внутрифирменных институтов корпоративного управления (Опыт регионального исследования) / А. Татаркин, О. Романова, И. Ткаченко // Экономическая наука современной России. - 2000. - № 3-4. - С. 22-34.
 11. Тиммермен Х. Украина и Белоруссия: “новые соседи" Европейского Союза / Х. Тиммермен // Мировая экономика и международные отношения. - 2004. - № 6. - С. 49-60.
 12. Ходаківська О. В. Земельні відносини у сільському господарстві: регіональний вимір : монографія / Ходаківська О. В., Бурлака Н. І. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2012. - 240 с.
 13. Шпикуляк О.Г. Інституціоналізм як методологія міждисциплінарного пошуку в економічній теорії / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2009. - № 11. - С. 141-147.
 14. Bertran K.-G. SOOS: system of public institution / K.-G. Bertran. - N.-Y.; Glencoe : The Free Press, 2004. - 399 p.
 15. Commons J. R. Institutional Economics / J. R. Commons // American Economic Review. - 1936. - № 26 (1). - P. 237-249.
 16. Effects of institutional changes on land use: agricultural land abandonment during the transition from state-command to market-driven economies in post-Soviet Eastern Europe / Alexander V Prishchepov, Volker C Radeloff, Matthias Baumann, Tobias Kuemmerle, Daniel Miller // Environmental Research Letters. - 2012. - Volume 7, Number 2. - P. 1-13.
 17. Hayami, Y. Agricultural development: an international perspective / Y. Hayami, V.W. Ruttan. - Baltimore, Md/London: The Johns Hopkins Press, 1971. - 367 p.
 18. Reconciling Food Production and Biodiversity Conservation: Land Sharing and Land Sparing Compare / Phalan Ben, Onial Malvika, Balmford Andrew, Rhys E. Green // Science. - 2011. - № 333 (6047). - Р. 1289-1291.
 19. Ruth DeFries. Land use change around protected areas: management to balance human needs and ecological function / DeFries Ruth, Hansen Andrew, B.L. Turner, Robin Reid, Liu Jianguo // Ecological Applications: Ecological Society of America. - June 2007. - Volume 17, Issue 4. - P. 1031-1038.
Читати статтю: eapk_2018_01_p_74_81.pdf