ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.05:63:36
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку сільських територій за умов сталості / Усюк Т.В., Фаріон Л.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 2 - С. 64

Мета статті - дослідити та розробити методичний підхід щодо оцінювання ефективності сталого розвитку сільських територій на основі врахування економічної, соціальної й екологічної складових сільського розвитку. Методика дослідження. Використані загальнонаукові і спеціальні економічні методи. Для аналізу результатів досліджень інших науковців залучено абстрактно-логічний метод. Для удосконалення методичних підходів щодо оцінки ефективності розвитку сільських територій у контексті формування стратегії сталого їх розвитку застосовано методи аналізу й синтезу, індукції та дедукції. Результати дослідження. Встановлено, що сталий розвиток сільських територій є процесом сутнісно-якісних змін у сільському соціумі, що здебільшого займається веденням сільського господарства, на основі досягнення оптимального співвідношення між економічним розвитком, раціональним використанням природних ресурсів і забезпеченням зростання матеріальних і духовних потреб селян. Розроблено алгоритм формування оцінки ефективності сталого розвитку сільських територій, що передбачає ряд етапів, зокрема: аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища; визначення системи показників для оцінки ефективності сталого розвитку села; розрахунок групових та інтегральних індикаторів сталого розвитку сільських територій; аналіз результатів комплексної оцінки ефективності сталого розвитку сільських територій; розробку та впровадження цільових програм розвитку територій. Елементи наукової новизни. Доведено необхідність здійснення оцінки ефективності сталого розвитку сільських територій на основі виявлення зовнішніх і внутрішніх загроз соціально-економічного й екологічного спрямування, що у свою чергу дало змогу розробити комплекс заходів щодо інституційного регулювання, визначити напрями формування оперативних програм для нівелювання та попередження наростаючих проблем у контексті забезпечення сталого розвитку сільських територій. Використання в процесі дослідження групових та інтегральних індикаторів уможливило виявити не лише проблеми сільського розвитку, але й причини їх виникнення, що дасть змогу забезпечувати результативне та цілеспрямоване розв’язання завдань для досягнення стратегічної мети. Практична значущість. Основні положення й рекомендації є підґрунтям для розв’язання методичних проблем щодо оцінки розвитку сільських територій у контексті впливу детермінант сталого розвитку. Рис.: 1. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: ефективність, методичний підхід, розвиток, сільська територія, сільський розвиток, сталий розвиток, стратегія

Список використаних джерел

 1. Губені Ю. Розвиток сільських територій: деякі аспекти європейської теорії і практики. Економіка України. 2007. № 4. С. 62-70.
 2. Иваненко В. В. Финансовый анализ : учеб. пособ. 2-е изд. Харьков : Издательский дом ИНЖЭК, 2003. 176 с.
 3. Куценко А. В. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. 205 с.
 4. Лямець В. І. Системний аналіз. Вступний курс. 2-е вид., перероб. і доп. Харкiв : ХНУРЕ, 2004. 448 с.
 5. Маркіна І. А. Методологічні питання ефективності управління. Фінанси України. 2000. № 6. С. 24-32.
 6. Маршалл А. Принципы экономической науки. Москва: Прогресс, 1993. 594 с.
 7. Мельник С. І. Соціально-економічні проблеми відтворення та ефективного використання ресурсного потенціалу села. Київ : ННЦ ІАЕ, 2004. 342 с.
 8. Мочерний С. В. Методологія економічних досліджень. Львів : Світ, 2001. 416 с.
 9. Мочерний С. В., Ларина Я. С., Устенко О. А., Юрій С. І. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / за ред. С. В. Мочерного. Львів: Світ, 2005. Т. 1. 616 с.; Т. 2. 568 с.
 10. Павлов О. І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель : монографія. Одеса : Астропринт, 2009. 340 с.
 11. Прокопа І. Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку. Економіка України. 2007. № 6. С. 50-59.
 12. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Москва : Госиздат, 1929. 368 с.
 13. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : [монографія] / НАН України, Ін-т регіональних досліджень ; наук. ред. В. В. Борщевський. Львів, 2012. 216 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).
 14. Саблук П. Т. Розвиток сільських територій - запорука відродження аграрної України. Вісник аграрної науки. 2006. № 5. С. 21-23.
 15. Словник іншомовних слів / уклад. : С. Морозов, Л. М. Шкарапута. Київ : Наук. думка, 2000. 680 с.
 16. Теорія, політика та практика сільського розвитку / за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НАНУ О. М. Бородіної, д-ра екон. наук, чл.-кор. УААН І. В. Прокопи; НАН України ; Ін-т екон. та прогноз. Київ, 2010. 376 с.
 17. Хвесик М. А., Хвесик Ю. М. Сталий розвиток територій як основа стратегії розвитку аграрного сектора. Економіка АПК. 2013. № 1. С. 66-76.
 18. Ashley C., Maxwell S. Rethinking rural development. Development policy review. 2001. N 19 (4). P. 365-425.
 19. Perpar A., Udovc A. Development potential of rural areas - The case of Slovenia. Contemporary Issues and Practices. 2012. URL : http://www.intechopen.com/download/pdf/34425.
 20. Gasparatos, A. A Critical review of reductionist approaches for assessing the progress towards sustainability [Text]. Environmental Impact Assessment Review. 2008. Vol. 28. P. 286-311.
 21. Guven S. International Frameworks for the Development of Environment Statistics and Indicators. Workshop on the Institutional Strethening and Collection of Environment Statistics. Samarkand, Uzbekistan, 2000. 25-26 April. URL : http://www.unescap.org/.
 22. Terres M, Britz W., Capitani C., Dwyer J., Gardner S., Hart K., Keenleyside C., Paracchini M. L. (2011). «Common Agricultural Policy Regionalised Impact» - The Rural Development Dimension.
 23. The Monitoring and Evaluation Framework for the Common Agricultural Policy 2014-2020, (2015): Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 24. Zinchuk T., Kutsmus N., Kovalchuk O., Dankevych V., Usjuk T. Institutional Transformation of Ukraine’s Agricultural Sector. Review of Economic Perspectives. Vol. 17. Issue 1. 2017. Pp. 57-80.
Читати статтю: eapk_2018_02_p_64_70.pdf