ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.014.1(477.43)
Сторінка молодого науковця

Проблеми впровадження стратегічного управління розвитком аграрних підприємств Хмельниччини / Бєлко І.А. // Економіка АПК. - 2018. - № 4 - С. 106

Мета статті - визначити теоретико-практичні засади та проблемні аспекти впровадження стратегічного управління розвитком аграрних підприємств Хмельницької області. Методика дослідження. Використано методи: діалектичний, аналізу, синтезу, наукової абстракції (при уточненні категоріально-понятійного апарату дослідження); системного аналізу (теоретичні та методологічні узагальнення, визначення загальних та специфічних проблем упровадження стратегічного управління розвитком аграрних підприємств). Результати дослідження. Узагальнено теоретичні підходи до визначення стратегічного управління, досліджено загальні та специфічні проблеми впровадження стратегічного управління розвитком аграрних підприємств; виявлено основні причини неефективної реалізації стратегій розвитку в аграрних підприємствах Хмельницької області. Обґрунтовано, що важливим тут є застосування таких із них: стратегії подальшого розвитку (розширення меж ринку, підвищення якості продукції, впровадження нових технологій); стратегії підтримки (підвищення прибутковості, підтримка існуючих напрямів, модифікація продукції). Елементи наукової новизни. Виявлено загальні та специфічні проблеми впровадження стратегічного управління розвитком аграрних підприємств, а також основні причини неефективної реалізації стратегій розвитку в аграрних підприємствах Хмельницької області. Практична значущість. Розвиток теорії та практики стратегічного управління полягає у науково обґрунтованому підході до його реалізації на основі економічно аргументованих переваг, що відображають перспективи економічного, технологічного й соціального розвитку аграрних підприємств. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: стратегічне управління, розвиток, стратегія, аграрне підприємство

Список використаних джерел

 1. Аранчій В.І. Фінансова стратегія у системі управління підприємством. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2010. № 2.С. 156-159.
 2. Ансофф І. Стратегічне управління. Київ : Економіка, 1999. 519 с.
 3. Ігнатьєва І. А. Методологічні аспекти управління стратегічним потенціалом підприємства. Проблеми науки. 2005. № 1. С. 8-12.
 4. Кадыров М. С. Система стратегического управления как основа реструктуризации бизнеса. Вестник ТИСБИ. 2000. № 2. С. 12-14.
 5. Судомир С. М., Герчанівська С. В. Стратегічне управління розвитком підприємства. Агросвіт. 2011. № 13/14. С. 33-35.
 6. Попов С. А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Москва : ИНФРА-М. 2000. 304 с.
 7. Клейнер Г.Б. Стратегический менеджмент: актуальные проблемы и новые направления. Проблемы теории и практики управления. 2009. № 1. С. 15-22.
 8. Чикуркова А. Д. Стратегія управління персоналом в аграрному секторі економіки. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г. 2010. 428 с.
 9. Євчук Л. А. Стратегічний менеджмент як механізм забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2011. № 9. С. 104-107.
 10. Лихолат С. М. Місце стратегічного управління в діяльності підприємств. Науковий вісник. 2005. Вип. 15.5. С. 295-297.
 11. Семенов А. Г. Розвиток стратегічного управління в акціонерних товариствах. Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ. 2007. 520 с.
Читати статтю: eapk_2018_4_p_106_111.pdf