ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43: 631.15:339.137.2
Управління та інформаційне забезпечення

Управління продуктивністю та конкурентоспроможністю аграрних підприємств у контексті соціально-економічних цілей розвитку / Вітвіцький В.В., Авраменко Ю.О. // Економіка АПК. - 2018. - № 5 - С. 100

Мета статті - узагальнити розвиток теоретико-методологічних засад формування соціально-економічних цілей суспільства в управлінні продуктивністю та його конкурентоспроможністю, а також виявити основні чинники їх впливу на економічні, соціальні, демографічні цілі суспільного розвитку. Методика дослідження. Використано методи: абстрактно-логічний, діалектичний, системного аналізу і гармонізації процесів (теоретичні і методологічні узгодження). Результати дослідження. Обґрунтовано, що продуктивність і конкурентоспроможність як інтегровані взаємозалежні економічні категорії, між якими відбувається процес взаємодії й гармонізації інституційних чинників (інвестиції, інновації, якість людського капіталу), виступають складовими економічної системи розвитку та добробуту населення. Дано оцінку стану соціально-економічних цілей розвитку аграрної економіки і країни в цілому згідно з міжнародним рейтингом з метою забезпечення розвитку агропромислового виробництва і сільських територій держави. Елементи наукової новизни. Виявлено теоретико-методологічний системний підхід до формування цілей суспільства щодо зростання продуктивності та конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі концептуально-аналітичних моделей, індикаторів та економічного зростання виробництва і добробуту населення. Запропоновано визначення класифікаційної сутності видів продуктивності. Практична значущість. Обґрунтовано інтегральну сутність економічних категорій «продуктивність» і «конкурентоспроможність». Рис.: 2. Бібліогр.: 27.
Ключові слова: соціально-економічні цілі суспільства, економічне зростання аграрного виробництва, аграрні підприємства, продуктивність, конкурентоспроможність, добробут населення

Список використаних джерел

 1. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 26.01.2018).
 2. Азоев Г. Л., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. Москва : Новости, 2000. 252 с.
 3. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. Москва : Прогресс, 1985. 328 с.
 4. Вітвіцький В. В. Категорійно-концептуальні аспекти управління продуктивністю в аграрних підприємствах. Економіка АПК. 2017. № 11. С. 38-46.
 5. Генкин Б. М. Экономика и социология труда. Москва : НОРМА- ИНФОРМ, 1999. 412 с.
 6. Городецька Л. О. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посіб. Київ : Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ - друк», 2009. 400 с.
 7. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. проф. Є. П. Качана. Тернопіль: ТДЕУ, 2006. 373 с.
 8. Економічний словник / редкол. : Й. С. Завадський, Т. В. Осовська, О.О. Юшкевич. Київ : Кондор, 2006. 255 с.
 9. Єременко В. О. Підвищення продуктивності: теорія, світовий досвід, шлях України. Краматорськ : Вид-во Центру продуктивності Міністерства праці і соціальної політики України, 2000. 268 с.
 10. Завіновська Г. Т. Економіка праці: навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. 300 с.
 11. Ласкавий А. О. Менеджмент продуктивності : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2004. 288 с.
 12. Малік М. Й., Нужна О. А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми : монографія. Київ : Інститут аграрної економіки, 2007. 270 с.
 13. Мусіна Л. О. Інтеграція програм підвищення конкурентоспроможності української економіки до стратегічних документів урядової політики. Вісник інституту прогнозування. 2007. № 4. С. 19-25.
 14. Портер Э. М. Конкуренция : пер. с англ. Москва : Издательский дом «Вильямс», 2005. 608 с.
 15. Прокопенко И. И. Управление производительностью: практическое руководство : пер. с англ. Киев : Техника, 1990. 319 с.
 16. РБК Україна. У Давосі придумали нову систему оцінки економічного розвитку країн. URL: https://www.rbc.ua/ukr/ news/davose-pridumali-novuyu-sistemu otsenki-ekonomicheskogo-1516972374.html (дата звернення 26.01.2018).
 17. Скотт С. Д. Управление производительностью: планирование, измерение, оценка, контроль и повышение. Москва : Прогресс, 1989. 502 с.
 18. Томас В., Дейлі М., Дарешар А. Якість економічного зростання: пер. з англ. Київ : Видавництво «Основа», 2002. 350 с.
 19. Янковой О. Г. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення : монографія. Одеса: Атлант, 2013. 470 с.
 20. European Commission (2016), “Glossary Enterprise and Industry”, available at: http://ec.europa.eu/enterprise/ glossary/index_en.htm, (Accessed 22 Aug 2016).
 21. Krisciukaitiene I., Melnikiene R., Galnaityte A. (2011), Competitiveness of Lithuanian farms and their agriculture production from present to medium - term perspectives. Lithuania : Lithuanian Institute of Agrarian Economics, URL:https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjT67rz6cTSAhUMEpoKHfbvCssQFghhMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.laei.lt%2Fx_file_download.php%3Fpid%3D1077&usg=AFQjCNGdQBYE9KJSkre0dKgMq7RreOTdPg&sig2=s-sDgGi_42Tf1PDt2w-BNQ (дата звернення 15.03.2018).
 22. OECD (2014). Glossary of statistical terms. URL: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=399 (дата звернення 15.03.2018).
 23. Technical Report Series GO-19-2017 (2017). Productivity and Efficiency Measurement in Agriculture. URL: http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/02/TR-17.02.2017-Productivity-and-Efficiency-Measurement-in-Agriculture.pdf (дата звернення 15.03.2018).
 24. The Centre for International Competitiveness (2018). European Competitiveness Index. URL : http://www.cforic.org/ pages/european-competitiveness.php (дата звернення 15.03.2018).
 25. World Bank (2017). Doing Business 2017: Equal Opportunity for All" Washington. URL: http://www.doingbusiness.org/ reports/global-reports/doing-business-2017 (дата звернення 15.03.2018).
 26. World Economic Forum (2016). The Global Competitiveness Report 2016-2017. URL: http://www3.weforum.org/docs/ GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf (дата звернення 15.03.2018).
 27. World Economic Forum (2017). The Global Competitiveness Report 2017-2018. URL: http://www3.weforum.org/ docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitiveness Report2017%E2%80%932018.pdf (дата звернення 22.03.2018).
Читати статтю: eapk_2018_05_p_100_109.pdf