ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:620.952/.953
Проблеми економічної теорії

Біоекономіка та її роль у розвитку сучасного суспільства / Бугайчук В.В., Грабчук І.Ф. // Економіка АПК. - 2018. - № 5 - С. 110

Мета статті - визначити теоретичні аспекти формування біоекономіки та основні ресурси її розвитку в Україні. Методика дослідження. Методи: історичний, діалектичний, пізнання, а також системний підхід та порівняльний аналіз. Результати дослідження. Висвітлено особливості розвитку екологічної та економічної революції, а також формування й становлення біоекономіки як науки. Визначено основні відмінності біоекономіки від інших наук. Проаналізовано зв’язки між компонентами біоекономічної системи. З’ясовано, що розвиток біоекономіки продовжить життя природних ресурсів, зменшить екологічне навантаження, дасть можливість покращити умови життєдіяльності людства, отримати додаткову вартість продуктів від використання відходів. Елементи наукової новизни. Визначено, що біоекономіка як наука, на відмінну від існуючих, вивчає управління ресурсами та технологіями на циркулярній основі. Практична значущість. Обґрунтовано, що біоекономіка є новим напрямом економічного розвитку, яка повторно застосовує і переробляє вторинну сировину, у тому числі відходи, створює умови багаторазового, циклічного використання ресурсів, забезпечуючи підвищення, а також поліпшуючи соціально-економічний розвиток країни. Визначено, що кольорова класифікація є психологічним мотивом боротьби з проблемами, які можна вирішити з реалізацією новітніх біотехнологій. Застосування біотехнологій створює базис для формування біоекономіки, як системи, що створює біологічні ресурси для виробництва високотехнологічних продуктів. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: біоекономіка, економіка, біомаса, біотехнології, сільське господарство

Список використаних джерел

 1. Дульська І. В. Чи поїде Україна швидкісним потягом НТП? (маніфест технологічного розвитку країни). Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2012. № 1 (5). Т. 1. С. 80-92.
 2. Літвак О. А. Розвиток аграрного сектору економіки на біоекономічних засадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.03. Миколаїв, 2016. 26 с.
 3. Макарчук О. Г., Савчук В. К. Біоенергетичний потенціал сільськогосподарського виробництва: економічний вимір, прогноз використання : монографія. К. : Аграр Медіа Груп, 2011. 177 с.
 4. Розвиток біоекономіки та управління природокористуванням в умовах глобалізації : монографія. Талавиря М. П., Клименко А. М., Жебка В. В. та ін. Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2012. 340 с.
 5. Талавиря М. П. Розвиток біоорієнтованої економіки на науковій основі. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. 2015. № 1 (45). Т. 2. С. 225-229.
 6. Biomass-renewable energy from plants and animals. URL : https://www.eia.gov/energyexplained/?page=biomass_home.
 7. Bogdan M., Buianu Lapadat, Vergina, Cotianu, R. Florescu, Georgiana (2000). Economics, Universitas Publishing House, Bucharest, Romania.
 8. Brown L. R. (2001). Eco-economy - Building an Economy for Earth, Technical Publishing House, Bucharest, Romania.
 9. DaSilva E. J. The Colours of Biotechnology: Science, Development and Humankind. Electronic Journal of Biotechnology. URL : http://www.ejbiotechnology.info /index. php/ejbiotechnology/article/view/ 1114/1496.
 10. Georgescu-Roegen N. (1971). The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press, Cambridge, USA.
 11. Gore A. (1994). Earth in balance. Ecology and the human spirit. Technical Publishing. Bucharest.
 12. Jordan N., Boody G., Broussard W., Glover J.D., Keeney D., McCown B.H., McIsaac G., Muller M., Murray H., Neal J., Pansing C., Turner R.E., Wamer K., Wyse D. (2007). Sustainable Development of the Agricultural Bio-economy. URL : http: www.sciencemag.org.
 13. Overbeek G., de Bakker E.; Beekman V., Davies S., Kresiewa Z., Delbrück S., Ribeiro B., Soyanov M., Vale M. Review of Bioeconomy Strategies at Regional and National Level. BioSTEP Project, Report D2.3. 2016. URL : http://bio-step.eu/fileadmin/BioSTEP/Bio_documents/BioSTEP_D2.3_Review_of_strategies.pdf (accessed on 24 May 2017).
 14. Voineagu V. (2006). Bio-economic revolution, history of occidental economy reconciliation with evolutionary biology, Centenary of birth of Nicholas Georgescu-Roegen (1906-2006), National Institute of Statistics, Bucharest, Romania. URL: http: www.insse.ro.
Читати статтю: eapk_2018_05_p_110_116.pdf