ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.5
Економіка агропромислового виробництва

Організаційно-економічний механізм виробництва добазового насіння зернових колосових / Буняк Н.М., Данилко І.М. // Економіка АПК. - 2018. - № 5 - С. 23

Мета статті - розробити ефективний організаційно-економічний механізм виробництва насіння добазових категорій зернових колосових та визначити основи формування його виробничої собівартості. Методика дослідження. Використано методи: діалектичний метод пізнання для аналізу наукових праць учених щодо проблематики організаційно-економічного механізму; розрахункові методи для визначення обсягів робіт, матеріальних витрат та собівартості продукції за етапами виробництва добазових категорій насіння. Результати дослідження. Запропоновано організаційно-економічний механізм виробництва добазового насіння колосових, в основі якого лежить оптимізація виробництва та його інноваційний розвиток. Визначено особливості організаційно-економічного механізму виробництва насіння добазових категорій, проведено розрахунок обсягів робіт, матеріальних витрат та виробничої собівартості продукції за етапами виробництва добазових категорій насіння, що дає змогу вирішувати проблему більш раціонального використання трудових ресурсів наукової установи, яка займається виробництвом насіння. Деталізовано аналіз формування матеріальних витрат на кожному етапі відтворення насіння добазових категорій, що забезпечує раціональне формування собівартості насіння зернових колосових та ефективності його виробництва і реалізації. Елементи наукової новизни. Наведено характеристику складових організаційно-економічного механізму виробництва насіння добазових категорій в системі державної наукової установи. Запропоновано методологію розрахунку виробничої собівартості всіх категорій добазового насіння. Практична значущість. Обґрунтовано, що досконалий організаційно-економічний механізм виробництва насіння добазових категорій є одним з головних елементів адаптації наукової установи до умов зовнішнього середовища, що забезпечить її успішне функціонування та сталий розвиток у період недостатнього фінансування з боку держави. Табл.: 2. Рис.: 3. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: організаційно-економічний механізм, сорт, система насінництва, добазове насіння, собівартість, ціна, , организационно-экономический механизм, сорт, система семеноводства, добазовые семена, себестоимость, цена,

Список використаних джерел

 1. Бакай С. С. Економіка насінництва. Київ : Урожай, 1977. 110 с.
 2. Буняк Н. М., Данилко І. М. Ціноутворення на насіння зернових колосових. Економіка АПК. 2018. № 2. С. 23-29.
 3. Гаврилюк М. М. Насінництво й насіннєзнавство польових культур. Київ : Аграрна наука, 2007. 216 с.
 4. Дем’яненко М. Я. Фінансові чинники формування доходів у сільському господарстві. Економіка АПК. 2008. № 5. С. 18-20.
 5. Захарчук О. В. Теоретико-методологічні та практичні основи функціонування ринку сортів рослин. Київ: Алефа, 2009. 290 с.
 6. Лузан Ю. Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України: монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ» 2010. 472 с.
 7. Лукінов І. І. Вибрані праці. У двох книгах. Кн. 2. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2007. 794 с.
 8. Макрушин М. М. Насіннєзнавство польових культур. Київ : Урожай, 1994. 208 с.
 9. Насінництво з основами насіннєзнавства / М. О. Кіндрук, В. М.Соколов, В. В.Вишневський. Київ : Аграрна наука, 2012. 264 с.
 10. Науково-методичне забезпечення формування та реалізації фінансової політики підприємства / О. Є. Гудзь, П. А. Стецюк, С. А. Навроцький, В. М. Алексійчук. Облік і фінанси. 2013. № 2. С. 69-86.
 11. Олійник О. Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 288 с.
 12. Онищенко А. М. Формирование общих экономических интересов предприятий и организаций АПК. Киев : Урожай, 1987. 62 с.
 13. Пасхавер Б. Й. Прибутковість і рентабельність сільськогосподарських підприємств в інфляційному процесі. Економіка і прогнозування. 2016. № 3. С. 66-76.
 14. Положення про виробництво насіння первинних ланок та еліти зернових, зернобобових і круп’яних культур в Україні : метод. реком. Київ, 1998.
 15. Порядок організації насінництва в Україні / за ред. М. М. Гаврилюка. Київ : Aграрна наука, 2008. 70 с.
 16. Про затвердження розмірів торгових надбавок, що застосовуються при визначенні ціни на насіння і садивний матеріал сільськогосподарських рослин: Наказ Міністерства аграрної політики та Українська академія аграрних наук № 212/29 від 26 березня 2007 р. Liga Zakon. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN27608.html (дата звернення: 09.05.2018 р.).
 17. Про насіння та садивний матеріал : Закон України № 411-IV від 26.12.2002 р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/411-15 (дата звернення: 09.05.2018 р.).
 18. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 639 с.
 19. Селекція та насінництво польових культур / М. Я. Молоцький, С. П. Васильківський, В. І. Князюк. Біла церква, 2008. 192 с.
 20. Теоретико-методологічні та практичні основи ціноутворення : монографія / О. М. Шпичак, О. В. Боднар, О. О. Шпичак ; за ред. О. М. Шпичака. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 545 с.
 21. Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу України (1990-2001 pp.) / О. М. Шпичак, І. С. Плющ, П. Т. Саблук та ін. ; за ред. О. М. Шпичака. Київ : IAE, 2002. 499 с.
 22. Шубравська О. В. Розвиток селекційної діяльності та ринку селекційної продукції в Україні та світі. Економіка і прогнозування. 2012. № 2. С. 86-98.
Читати статтю: eapk_2018_05_p_23_32.pdf