ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 633.1:631.11(477)
Економіка агропромислового виробництва

Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості / Месель-Веселяк В.Я. // Економіка АПК. - 2018. - № 5 - С. 5

Мета статті - провести розрахунок можливого зростання виробництва зернових культур за рахунок підвищення врожайності пшениці, ячменю і кукурудзи в сільськогосподарських підприємствах, визначивши окупність додаткових витрат приростом вартості валових зборів цих культур, що впливатиме також на збільшення валових зборів усіх зернових культур, як у сільськогосподарських підприємствах, так і у всіх категоріях господарств. Методика дослідження. Використано методи: абстрактно-логічний, емпіричний, факторного аналізу, прогнозування та розвитку, використання досвіду господарств з вищими показниками урожайності в господарствах з нижчою урожайністю. Результати дослідження. Визначено рейтинги регіонів за показником індексу врожайності пшениці, ячменю і кукурудзи в сільськогосподарських підприємствах відносно до середніх показників по Україні. Розрахунки підвищення врожайності зернових у сільськогосподарських підприємствах регіонів з індексом урожайності пшениці, ячменю і кукурудзи нижчим ніж у середньому по Україні свідчать про можливість збільшення валових зборів зернових до 72,4 млн т проти фактично одержаних у 2016 р. 66,1 млн т, а з підвищенням урожайності цих культур у сільськогосподарських підприємствах усіх регіонів як із нижчими, так і з вищими рейтингами врожайності вказаних культур вони можуть зрости до 77,1 млн т. Елементи наукової новизни. Підвищення врожайності та витрат на гектар вирощування зернових культур у сільськогосподарських підприємствах формується не на прикладі найкращих показників у сільськогосподарських підприємствах регіонів, а з урахуванням результатів роботи тих господарств, де ці показники наближені та зростають, що відображається в групах підприємств за показником урожайності досліджуваних культур. Практична значущість. Опрацьована методика може бути застосована в усіх регіонах України щодо відношення показників урожайності в адміністративних районах до обласних показників, забезпечивши зростання врожайності в сільськогосподарських підприємствах адміністративних районів. Дає змогу збільшити урожайність за рахунок зростання витрат. Застосування розробленої методики забезпечує збільшення обсягів виробництва зерна в межах двократної окупності додаткових витрат. Табл.: 6. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: індекс регіонального розвитку, рейтинг регіонів за показником урожайності окремих зернових культур, підвищення врожайності та витрат, групування сільськогосподарських підприємств за рівнем урожайності зернових культур

Список використаних джерел

 1. Грищенко О. Ю. Рейтинги регіонального виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах України (методичні підходи). Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи: зб. наук. праць за матеріалами II Міжнар. наук.-практ. конф. Секція 2. Економіка та управління підприємствами і галузями агропродовольчого комплексу, 11 листоп. 2014 р. / Інститут продовольчих ресурсів НААН України. Київ : ННЦ „ІАЕ”. 2014. С. 80-83.
 2. Державна регіональна політика в Україні: особливості та стратегічні пріоритети: монографія / за ред. З. С. Варналія. Київ : НІСД, 2007. 820 с.
 3. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6.08.2014 р. № 385. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua /laws/show/385-2014-n.
 4. Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі XX-XXI століть: нові пріоритети. Київ : Наук. думка, 2006. 511 с.
 5. Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю. Рейтингова оцінка регіонального соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: методика, розрахунки. Економіка АПК. 2017. № 11. C. 11-17.
 6. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств, статистична звітність форма № 50-сг. Стат. зб. / Державна служба статистики України. Київ, 2017.
 7. Поповкін В. А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. Київ : Наук. думка, 2003. 261 с.
 8. Про державні цільові програми : Закон України від 18.03.2004 р. № 1621- IV. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1621-15.
 9. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 5.02. 2015 р. № 156-VIII. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/156-19.
 10. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 6.08.2014 р № 385. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/ 385-2014-п.
 11. Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. № 856. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-п.
 12. Про Концепцію державної регіональної політики : Указ Президента України від 25.05.2001 р. № 341/2001. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/341/2001.
 13. Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України від 8.09.2005 р. № 2850-IV. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2850-15.
 14. Продукція сільського господарства у постійних цінах за 2016 рік. - Стат. бюл. / Державна служба статистики України. Київ, 2017.
 15. Регіональна економічна політика Європейського Союзу: досвід для України: монографія / М. С. Гамов та ін. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. 192 с.
 16. Регіональна політика : правове регулювання. Світовий та український досвід. Вид. друге, доповн. / за заг. ред. А. Ф. Ткачука. Київ : Леста, 2011. 260 с.
 17. Рослинництво. Стат. зб. / Державна служба статистики України. Київ., 2017.
 18. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, М. Й. Малік [та ін.] ; НААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. - 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : ННЦ ІАЕ, 2012. 214 с.
 19. Федулова Л. І. Проблемність регіонів: особливості регіональної політики в умовах нової економіки. Регіональна економіка. 2008. № 3. С. 31-42.
Читати статтю: eapk_2018_05_p_5_14.pdf