ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.22 : 631.155
Аграрний ринок

Фіскальне регулювання розвитку ринку олійних культур в Україні / Тулуш Л.Д., Грищенко Д.Ю. // Економіка АПК. - 2018. - № 5 - С. 63

Мета статті - узагальнити наявні тенденції розвитку ринку олійних культур та науково обґрунтувати доцільність та наслідки застосування заходів його фіскального регулювання. Методика дослідження - історичний, абстрактно-логічний, емпіричний, рядів динаміки, індексний, факторного аналізу, порівняння, оцінки нормативно-правової бази, табличний, графічний, узагальнення та наукового передбачення. Результати дослідження. Представлено результати дослідження доцільності й можливих наслідків запровадження заходів фіскального регулювання розвитку ринку олійних культур в Україні. Визначено значимість олійних для економіки сільськогосподарських підприємств та формування зовнішньоторговельного балансу країни. Узагальнено світовий досвід фіскального регулювання зовнішньоекономічних операцій із олійними культурами. Охарактеризовано наявні законодавчі ініціативи щодо формування інструментарію фіскального регулювання розвитку ринку олійних культур в Україні, зокрема в частині зміну режиму оподаткування ПДВ експортних операцій. Запропоновано можливі варіанти врегулювання проблеми збільшення поставок сої та ріпаку на переробку з метою збільшення обсягів доданої вартості, що формується олієжировою галуззю. Елементи наукової новизни. Узагальнено можливості використання сформованого світовою практикою інструментарію фіскального регулювання зовнішньоторговельних операцій із насінням олійних культур та продуктів його переробки в Україні. Виокремлено ключові загрози та окреслено можливі негативні сценарії практичної реалізації заходів фіскального стимулювання розвитку олійних культур, що ґрунтуються на зміні режиму оподаткування ПДВ експортних операцій, а також встановлено основні економічні вигоди та втрати основних учасників / груп інтересів на цьому ринку. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використанні в процесі подальшого наукового опрацювання проблеми формування інструментарію фіскального регулювання розвитку олійних в частині стимулювання збільшення обсягів створюваної доданої вартості олієжировою галуззю та для економічного обґрунтування законодавчих ініціатив, спрямованих на зміну наявної сировинної моделі їх розвитку. Табл.: 3. Рис.: 7. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: фіскальне регулювання, митно-тарифна політика, ринок олійних культур, експортне мито, податок на додану вартість, режим справляння ПДВ, експорт олійних, бюджетне відшкодування ПДВ

Список використаних джерел

 1. Аналіз поточної кон’юнктури і прогноз ринків рослинницької продукції в Україні та світі : монографія. Шпичак О. М., Лупенко Ю. О., Боднар О. В. та ін. / за ред. О. М. Шпичака. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 336 с.
 2. Боднар О. В., Педорченко А. Л. Перспективи збільшення доданої вартості на ринку соєвих бобів і продуктів їх переробки в Україні. Економіка АПК. 2015. № 3. С. 51-60.
 3. Грищенко О. Ю., Тулуш Л. Д. Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання держфінпідтримки сільгосппідприємствам. Економіка АПК. 2016. № 7. С. 60-71.
 4. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Евдокимов А. А. Налоговое регулирование экспортно-импортных операций: автореф. дис.. канд. экон. наук: 08.00.10. Саратов, 2007. 19 с.
 6. Калінчик М.В., Ільчук М. М., Новосельцева А. М. Розвиток підприємств олієжирового підкомплексу в системі євроінтеграції : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 224 с.
 7. Капшук С. Потужності з переробки соняшнику завантажені на 70 %. Agravery: Аграрне інформаційне агентство. 01.12.2018. URL : http://agravery.com/uk/posts/show/ potuznosti-z-pererobki-sonasniku-zavantazeni-na-70-kapsuk.
 8. Карнасюк Ю. Ринок сої: розвиток, тенденції і прогнози. Агробізнес сьогодні: Електронний аграрний портал. 2017. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/8978-rynok-soi-rozvytok-tendentsii-i-prohnozy.html.
 9. Кинжебаева Е. В. Налоговые инструменты государственного регулирования экспорта в современной международной торговле : автореф. дис.. канд. экон. наук: 08.00.10. Екатеринбург, 2012. 26 с.
 10. Кричевський І. АгроCheck: експортне мито на соняшник зробило Україну №1 з виробництва олії. Agravery: Аграрне інформаційне агентство. 2018. URL : http://agravery.com/uk/posts/show/agrocheck-eksportne-mito-na-sonasnik-zrobilo-ukrainu-no1-z-virobnictva-olii.
 11. Лозовський О., Слободянюк С. Перспективи розвитку олійно-жирової галузі в Україні. Економічний аналіз. 2013. Вип. 12. Ч. 1. С. 195-198.
 12. Палієнко І. Нові правила відшкодування ПДВ для олійних культур: що це дасть Україні. Економічна правда: Економічний інформаційний портал. 2017. URL: http://www.epravda.com.ua/columns/2017/12/12/632091.
 13. Податковий кодекс України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 14. Тулуш Л. Д. Режим ПДВ-акумуляції як інструмент фіскального стимулювання розвитку агропромислового виробництва. Економіка АПК. 2015. № 8. С. 44-55.
 15. Чехов С., Чехова І. Ринок сої України: тенденції та перспективи. Економіка України. 2016. № 10. С. 46-55.
 16. Шмиголь Н. М., Антонюк А. А., Анікєєва Д. О. Експортне мито в Україні: причини використання та наслідки. Держава та регіони. 2013. № 4. С. 16-21.
 17. Шпичак О. О. Оподаткування експорту-імпорту продукції рослинництва та продуктів її переробки : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2004. 258 с.
 18. Andino J., Mulik K., Koo W. The impact of Brazil and Argentina’s currency devaluation on U.S. soybean trade. Center for Agricultural Policy and Trade Studies, Department of Agribusiness and Applied Economics North Dakota State University. Fargo, ND. 2005. 24 р.
 19. Deese W., Reeder J. Export Taxes on Agricultural Products: Recent History and Economic Modeling of Soybean Export Taxes. Journal of Internaional Commerce and Economics. September, 2007. URL: https://www.usitc.gov/publications/ 332/journals.
 20. Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI). 2011. FAPRI-ISU 2011 World Agricultural Outlook Database URL: http://www.fapri.org/tools/outlook.aspx.
 21. Parra М., Schubert S, Brutschin E. Export Taxes and Other Restrictions on Raw Materials and their Limitation through Free Trade Agreements: Impact on Developing Countries. European Parliament's Committee on Development. April 2016. 47 р. doi:10.2861/077894 (pdf).
 22. The Word bank. World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/ 536761525295567334/CMO-Pink-Sheet-May-2018.pdf.
 23. United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service/ Market and Trade Data. URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery.
Читати статтю: eapk_2018_05_p_63_76.pdf